38 terms

1. lesson 09 A

STUDY
PLAY
今年
jīn nián
this year
nián
year
suì
year (of age)
怎么样
zěn me yàng
how is...
今天
jīn tiān
today

class, lesson
星期
xīng qī
week
上午
shàng wǔ
morning
shàng
above, last
下午
xià wǔ
afternoon
xià
below, next
星期日
xīng qī rì
Sunday
hào
day of the month
生日
shēng ri
birthday
shēng
to be born
多大
duō dà
how old
duō
how

old, big
出生
chū shēng
to be born
chū
to go out, to come out
shǔ
to be born in the year of...
聚会
jù huì
get- together, party
huì
meeting
祝贺
zhù hè
to congratulate
zhù
to wish
参加
cān jiā
to participate, to attend
le
modal partical / aspect partical
chī
to eat
蛋糕
dàng gāo
cake
dàng
egg
gāo
cake
mǎi
to buy
píng
bottle
红葡萄酒
hóng pú tao jiǔ
red wine
hóng
red
葡萄
pú tao
grape
jiǔ
wine or liquor
北京
běi jīng
beijing