προΐαψεν

<προιάπτω: send

ἑλώρια

<ἑλώριον: food, prey

διαστήτην

<διίστημι: stand apart; "quarrel" (3rd dual aor ind act)

ἐρίσαντε

<ἐρίζω (dual aor act masc nom)

σφωε

<σφεῖς (dual masc acc)

ξυνέηκε

<συνίημι: bring together (3rd sg aor ind act)

ἀπερείσι᾽

<ἀπερείσιος: countless

ἄποινα

ransom; "booty"

ἁζόμενοι

<ἅζομαι: regard, stand in awe of

αἰδεῖσθαι

<αἰδέομαι: respect, regard

ἀγλαά

<ἀγλαός: shining, brilliant

ἔτελλε

<τέλλω: lay (an injunction [on a person])

κοίλῃσιν

<κοῖλος: hollow

κιχείω

<κιχάνω: find, catch (1st sg aor subj)

δηθύνοντ'

<δηθύνω: tarry, linger

νύ

indeed

χραίσμῃ

<χραισμέω: help (3rd sg aor subj)

ἔπεισιν

<ἔπειμι: come upon

ἐποιχομένην

<ἐποίχομαι: "work at"

ἀντιόωσαν

<ἀντιάω: "share"

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording