40 terms

NEW TOEIC Day 6

STUDY
PLAY
abate
[əˋbet]
v. 減少, 減弱, 減輕
adversity
[ədˋvɝsətɪ]
n. 逆境
ailing
[ˋelɪŋ]
a. 生病的
assert
[əˋsɝt]
v. 斷言
boost
[bust]
v. 推動
brisk
[brɪsk]
a. 活潑的
collapse
[kəˋlæps]
n. 倒塌
commerce
[ˋkɑmɝs]
n. 商業, 貿易, 交易
consequence
[ˋkɑnsə͵kwɛns]
n. 結果, 後果
depression
[dɪˋprɛʃən]
n. 沮喪, 意氣消沈
deteriorate
[dɪˋtɪrɪə͵ret]
v. 惡化; 質量(或價值)下降; 退化; 墮落
dramatically
[drəˋmætɪk!ɪ]
ad. 戲劇性地; 引人注目地
dwindle
[ˋdwɪnd!]
v. 漸漸減少; 變小
economical
[͵ikəˋnɑmɪk!]
a. 經濟的, 節約的
entail
[ɪnˋtel]
v. 必需; 使承擔; 牽涉
fairly
[ˋfɛrlɪ]
ad. 公平地, 公正地; 正當地
fall
[fɔl]
v. 落下; 跌倒
flourish
[ˋflɝɪʃ]
v. (植物等)茂盛, 繁茂
impede
[ɪmˋpid]
v. 妨礙, 阻礙; 阻止
implication
[͵ɪmplɪˋkeʃən]
n. 牽連; 涉及; 捲入
indicator
n.
industrial
a.
lead
v.
likely
a.
overall
a.
promising
a.
prospect
n.
prosperity
n.
rapidly
ad.
ratio
n.
remain
v.
skyrocket
v.
slowdown
n.
soar
v.
stagnant
a.
supplement
v.
thrive
v.
unstable
...
volatile
...
wane
...