12 terms

Mid-Autumn Festival-1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

中秋节
Zhōng qiū jié ( Mid-Autumn Festival)
月亮
yuè liang ( moon )
月饼
yuè bǐng ( moon cake)
灯笼
dēng lóng ( lantern)
团圆
tuán yuán ( reunion)
故事
gù shì ( story)
后羿
Hòu Yì ( Hou Yi)
后羿射日
Hòu Yì shè rì ( Hou Yi shot the suns down.)
妻子
qī zǐ ( wife)
嫦娥
Cháng é ( Cháng é)
嫦娥奔月
Cháng é bēn yuè ( Cháng é flew to the moon.)
兔子
tù zi ( rabbit)