Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Quad Coalition

čtyřkoalice

racial discrimination

rasová diskriminace

racism

rasismus

radical right-wing

radikální pravice

refugees

uprchlíci, běženci, utečenci

renewable (source of energy)

obnovitelný (zdroj energie)

replacement

náhrada, nahrazení

Republican Party

Republikánská strana

repulse an attack

odrazit útok

research

výzkum, zkoumat

resign from...

rezignovat na..., odstoupit z..., podat demisi

restrict immigration

omezit imigracit, přistěhovalectví

retaliation

oplata, odveta

retreat

ustoupit, stáhnout se do bezpečí; ústup, útočiště

right to vote

volební, hlasovací právo

rising unemployment

rostoucí nezaměstnanost

Romas, Romanies

Romové

science and technologie

věda a technika

seek refuge

hledat útočiště

Senate

senát

sentence to...

odsoudit na...

shock therapy

šoková terapie, léčba šokem

shout abuse

vykřikovat urážky, nadávky, sprostá slova

skirmish

potyčka, výměna názorů, spor

Social Democratic Party

Česká strana sociálně-demokratická

soft contact lenses

kontaktní čočky

solar power / energy

sluneční energie

solar system

sluneční soustava

sovereign republic

nezávislá, suverénní republika

space flight, travel

kosmický let, let do vesmíru

space laboratory

vesmírná laboratoř, orbitální stanice

space shuttle

raketoplán

spaceship

kosmická loď

Speaker

předseda Dolní sněmovny (GB)

split of Czechoslovakia

rozdělení Československa

star

hvězda

step down (from)

rezignovat (na), odstoupit

store nuclear waste

skladovat jaderný odpad

strike at an enemy

zaútočit na nepřítele

subject to indignation

vystaven nevoli, pobouření

suffrage

volební právo

Sun (the)

Slunce

supersonic aircraft

nadzvukový letoun, letadlo

surrender

vzdát se, kapitulovat

surrender one's weapons

složit zbraně

take sb prisoner

zajmout někoho

tarnish

pošpinit

tension

napětí

terrorism

terorismus

test-tube babies

děti ze zkumavky

therapeutic

léčebný

thermal energy

tepelná energie

tidal power

přílivová, slapová energie

tunnelled out

vytunelován

twins

dvojčata

UFO (unidentified flying object)

UFO (neidentifikovaný létající objekt), létající talíř

universal franchise

všeobecné volební právo

Upper Chamber

(GB) sněmovna, sněmovna lordů

upsurge in crime

nárůst zločinnosti

Venus probe

sonda k Venuši

vital to

nezbytný, životně důležitý pro

war and peace

válka a mír

war crimes

válečné zločiny

War Crime Tribunal in the Hague

Mezinárodní válečný soud v Haagu

warring factions

válčící strany, frakce

watchdog body

kontrolní orgán

weapons

zbraně

websites

internetové stránky

win a decisive battle

vyhrát rozhodující bitvu

windmill

větrný mlýn, větrná elektrárna

wind power

větrná energie

winning party

vítězná strana

withdraw from...

stáhnout (se), odstoupit, odejít (odkud)

World Wide Web, Web (the)

Internet, světová síť Internet

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording