Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

die Schule

de school

die Schulen

de scholen

die Realschule

de havo, het vmbo-tl

die Hauptschule

de vmbo-school

das Gymnasium

het gymnasium

der Unterricht

het onderwijs

die Stunde

het uur, lesuur

das fach

het vak

das Fächer

de vakken

die Klasse

de klas

das Klassenzimmer

het klaslokaal

der Studenplan

het rooster

die Note

het cijfer

die Noten

de cijfers

die Hausaufgaben

het huiswerk

der Lehrer

de leraar

die Lehrerin

de lerares

der Klassenlehrer

de mentor

der Schüler

de leerling

die Schülerin

de leerlinge

die Klassenarbeit

het proefwerk

das Zeugnis

het rapport

sich konzentrieren

zich concentreren

lernen

leren

üben

oefenen

schreiben

schrijven

lesen

lezen

rechnen

rekenen

hören

horen, luisteren

bekommen

krijgen

aufpassen

opletten

erklären

uitleggen

heute

vandaag

schwierig

moeilijk, zwaar

einfach

eenvoudig, makkelijk

Deutsch

Duits

Englisch

Engels

Niederländisch

Nederlands

Französisch

Frans

Mathematik

wiskunde

Physik

natuurkunde

Chemie

scheikunde

Biologie

biologie

Erdkunde

aardrijkskunde

Geschichte

geschiedenis

Musik

muziek

Kunst

beeldende vorming

Sport

bewegingsonderwijs

Religion

godsdienst

Technik

techniek

Informatik

informatica

die Aufgabe

de opgave

das Buch

het boek

das Heft

het schrift

der Stift

de pen

der Kuli

de balpen

die Zeit

de tijd

die Frage

de vraag

die Antwort

het antwoord

der Radiergummi

de gum

die Tasche

de tas

vielleicht

misschien

nett

aardig

freundlich

vriendelijk

beginnen

beginnen

sagen

zeggen

gucken

kijken

spicken

spieken

schwänzen

spijbelen

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording