Advertisement Upgrade to remove ads

a wet suit

akvalangisti riietus

attach a cord to one's ankle

nööri jala külge kinnitama

a snowboarder

lumelaudur

the ability to evaluate risks

oskus hinnata riske

a daredevil

uljaspea

sheer lunacy

puhas hullumeelsus

descend through torrents of a waterfall

laskuma läbi joavoogude

free-fall

vabalaskumine

a high-risk sport

väga riskantne spordiala

a nerve-wracking experience

närvesööv läbielamus

Sport is in my blood.

Sport on mul veres.

scare the life out of sb

surmani ehmunud

There's no turning back.

Ei ole tagasiteed.

survival instinct

ellujäämisinstinkt

a sense of elation

ülevuse tunne

test oneself against nature and the elements

panema end proovile loodusestiihia suhtes

a racing driver

rallisõitja

This kind of behaviour is typical of David.

Selline käitumine on David'ile tüüpiline.

sensitive to critics

tundlik kriitika suhtes

specialise in languages

spetsialiseeruma keeltele

run into sb

kellegagi juhuslikult kokku sattuma

see sb off at the station

kedagi jaama ära saatma

run through the script

kiiresti stsenaariumi läbi vaatama

Was anyone run over by a car ?

Kas keegi jäi auto alla ?

set aside some money

raha kõrvale panema (säästma)

spinal injuries

seljavigastused

throw in the towel

end kaotajaks tunnistama

box sb into a corner

kedagi nurka suruma

rush sb off one's feet

kedagi jalust maha paiskama

have a close shave

üle noatera pääsema

sleep on it

järele kaaluma (enne otsuse tegemist)

He is second to none.

Ta on kõigist kindlalt parim.

I'm fed up with it.

Mul on sellest kõrini.

push frantically

meeleheitlikult lükkama

These events are followed in the media.

Neid sündmusi jälgitakse massiteabevahendites.

the gentlemen's single

meeste üksikmäng

the ladies' double

naiste paarismäng

get stuck in traffic

liiklusummikusse jääma

reconsider the decision

otsuse ümber vaatama

property developer

kinnisvara - arendaja

an estate

kinnistu

a large attendance

rohkearvuline osavõtt

feel great affection for sb

kellegi vastu suurt kiindumust tundma

an everyday occurrence

igapäevane juhtum

at a crucial moment

otsustaval hetkel

in a real emergency

tõelises hädaolukorras

come rain or shine

paistku päike või sadagu vihma (igal juhul)

the highlight of one's trip

reisi kõrgpunkt

national anthem

riigihümn

for hours on end

tundide kaupa järjest

have the treasure valued

laskma aarde ära hinnata

base-jumping

kõrghoonetelt hüppama

pay a joining fee

sisseastumismaksu maksma

an extra charge for lessons

lisatasu tundide eest

make a quick recovery

kiiresti paranema

make improvements

täiendusi tegema

windfall

ootamatu (süllekukkunud) varandus

earn a praise

kiituse ära teenima

park in a non-parking zone (area)

parkima selleks mitte-ettenähtud alal

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions above and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

NEW! Voice Recording