Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Platon

Państwo, Prawa

Arystoteles

Polityka, O cnotach i wadach

Pseudo-Plutarch

Moralia, O wychowaniu dzieci

Kwintylian

O kształceniu mówcy

Augustyn

Wyznania, O nieśmiertelności duszy, Przeciw akademiom

Hieronim

Listy do Letty

Vives

O wychowaniu szlachetnych młodzieńców, O umiejętnościach, O życiu duszy

Erazm

Pochwała głupoty, Mowa o konieczności kształcenia chłopców zaraz od urodzenia w cnocie i naukach

T. Morus

Utopia

A. Frycz Modrzewski

O poprawie Rzeczypospolitej

Szymon Marycjusz

O szkołach czyli akademiach ksiąg dwoje

Komeński

Informatorium dla szkoły macierzystej, Wielka dydaktyka, Świat zmysłowy w obrazach

Locke

Myśl o wychowaniu, Listy o tolerancji

Rousseau

Emil, czyli o wychowaniu

Herbart

Pedagogika ogólna z celu wychowania wysnuta

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording