18 terms

Hva er et samfunn?

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Samfunn
En samling individer som over tid lever i en form for fellesskap innenfor et nærmere geografisk område der de styrer seg selv, formerer seg og ivaretar arbeidsoppgaver som er nødvendige for overlevelse. I sosiologien defineres ofte begrepet som et sosialt system.
Sosialt system
Et sett av individer og roller som står i et bestemt for hold til hverandre. Eksempler kan være en bedrift eller en skole, kjernefamilier og sosiale nettverk. Kan være både små og store, formelle og uformelle.
Rolle
Summen av de forventningene og normene som er knyttet til en bestemt oppgave eller stilling, f.eks. rollen som elev eller ansatt. Kan også være mer generell, som rollen som mann, far eller sønn.
Rollekonflikt
Oppstår hvis det er ulike eller motstridende forventninger til roller vi har.
Intrarollekonflikt
Oppstår når det rettes motstridende forventninger til samme rolle.
Interrollekonflikt
Oppstår når ulike roller som en person har ikke lar seg forene.
Forventninger
Oppfatninger om hvordan vi bør oppføre oss, og om hvordan samhandling bør foregå. Er med på å styre hvordan vi opptrer i ulike sosiale situasjoner, og er derfor handlingsmotiverende.
Normer
Stabile og varige forventninger om riktig eller godtakbar atferd i bestemte situasjoner. Det er fire hovedtyper: konvensjoner (pent vs stygt, mote), skikk og bruk (allmenne regler for sosial omgang, passende atferd), påbud og forbud (absolutte atferdskrav), og formelle lover. Defineres og opprettholdes gjennom samhandling i formelle og uformelle sammenhenger.
Samhandling
Kalles også interaksjon. Individer forholder seg til hverandre på en aktiv måte, for eksempel i form av bytte, samarbeid eller kommunikasjon
Sosialisering
Prosessen der individet lærer seg normer, verdier, kunnskaper og ferdigheter som blir sett på som nødvendige for at det skal kunne leve i fellesskapet og for at fellesskapet skal bestå. Handler om både tilpasning og selvstendiggjøring. En livslang prosess som former mennesket og overfører kultur fra en generasjon til den neste. Prosessen starter med primærsosialisering og fortsetter med sekundærsosialisering. Ses på som en nødvendig betingelse for overlevelse.
Sanksjoner
Reaksjoner fra en persons omgivelser på atferd og holdninger. Kan være negative, i form av straff eller positive, i form av belønning. Disse reaksjonene er en form for sosial kontroll.
Sosial kontroll
Det å sørge for at samfunnsmedlemmene følger normene for akseptert atferd, hovedsakelig gjennom sosialisering. Den uformelle varianten utøves det i daglig omgang mellom mennesker. Den formelle varianten ivaretas av det offentlige, for eksempel av politiet.
Primærsosialisering
Den delen av sosialiseringen som handler om å lære grunnleggende normer og verdier i den kulturen barnet tilhører. Foregår tidlig i livet. Påvirkningen skjer av menneskene som står oss nærmest, først og fremst familien (primærgruppe).
Sekundærsosialisering
Den delen av sosialiseringen som kommer senere i barndommen og som innebærer at vi lærer mer spesifikke ferdigheter, samt normer og verdier som er viktige i samfunnet. Denne sosialiseringen foregår i sekundærgrupper, som på skolen og i ulike organisasjoner (f.eks. idrettslag eller korps). Denne delen av sosialiseringen er livslang.
Internalisering
En prosess der vi gjør normene til våre egne. De blir en del av vår personlighet. Det føles riktig å følge normene og vi får god samvittighet. Normene fungerer da som en indre kontrollør overfor egen atferd.
Sosialiseringsaktører
Kalles også sosialiseringsagenter. Det er de personene eller institusjonene i samfunnet som påvirker oss gjennom sosialiseringsprosessen. Vanlige sosialiseringsagenter er familien, barnehagen, skolen, venner, nærmiljø, organisasjoner og religion.
Kulturell frisetting
Beskriver en situasjon hvor sosialiseringen i stor grad er blitt preget av medier og annen teknologi, altså sekundærsosialisering.
Prefigurativ sosialisering
Barn og unge lærer ikke av tradisjoner og de eldre generasjonene på samme måte som tidligere. Barn og ungdom setter grenser for atferd og kunnskap selv i større grad.