Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

belåna, belånar, belånade, belånat

apoteca, pantsätta, ställa såsom säkerhet för lån

vind, vinden, vindar

pod, utrymme (som inte är inrett) under yttertaket i en hus

ruskig, ruskigt, ruskiga

nasty, terrible, chilly, hemsk

sannolik, sannolikt, sannolika

probable, likely, rimlig, trolig, tänkbar, mycket trolig

besiktning, besiktningen, besiktningar

inspectie (inclusiv la masina), granska, inspektion, kontroll, undersökning

besiktiga, besiktigar, besiktigade, besiktigat

kontrollera, undersöka, granska, inspektera, kontrollera

snål, snålt, snåla

överdrivet sparsam, girig, gnetig, gniden, gnidig, knusslig, njugg, zgarcit

genomföra, genomför, genomförde, genomfört

implementera, realisera, utföra, a realiza

behaga, behagar, behagade, behagat

tillfredställa, förnöja, a satisface, delight, a se potrivi

överlämna, överlämnar, överlämnade, överlämnat

a preda, a prezenta, a livra, lämna ifrån, räcka över

larvig, larvigt, larviga

silly, dum, fånig, löjlig

påtaglig, påtagligt, påtagliga

som man märker tydligt, konkret, kännbar, märkbar, påfallande, substantiell, solklar

hysa, hyser, hyste, hyst

ge plats åt, ha hos sig, förvara, härbärgera, a acomoda, a gazdui, a intretine

förebygga, förebygger, förebyggde, förebyggt

a preveni, förhindra, förekomma, föregripa

spetsa, spetsar, spetsade, spetsat

a ascuti, göra spetsig, vässa / a intepa, transfix, spear, pierce, genomborra

spetsa, spetsar, spetsade, spetsat

hälla sprit i kaffe, a pune alcool in cafea

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording