229 terms

現代日本語単語集01

日タイ単語集
STUDY
PLAY
巧妙
こうみょう
ชาญฉลาด; มีความคิดสร้างสรรค์,
貢献
こうけん
การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน
細工
さいく
หัตถศิลป์
功績
こうせき
ซึ่งมีความดีความชอบ; ซึ่งสมควรได้รับรางวัล
精巧
せいこう
สวยงาม; วิจิตร, งดงาม, อ่อนช้อย
固有
こゆう
เป็นลักษณะพิเศษ เฉพาะตัว
取得
しゅとく
การได้มาซึ่งการเข้าถือสิทธิ์, สิ่งที่ได้มา
趣向
しゅこう
อุปกรณ์; เครื่องประดิษฐ์, เครื่องใช้, กลไก
障害
しょうがい
อุปสรรค; สิ่งกีดขวาง
表彰
ひょうしょう
การยกย่อง
故障
こしょう
ความล้มเหลว
補足
ほそく
ส่วนเพิ่มเติม; ส่วนเสริม
捕獲
ほかく
จับกุม
舗装
ほそう
ถนนราดยาง
反響
はんきょう
การตอบสนอง; การโต้ตอบ
要旨
ようし
สรุปใจความสำคัญ
趣旨
しゅし
เป้าหมาย
追求
ついきゅう
การพยายามให้ถึงความต้องการ
拒否
きょひ
การปฏิเสธ; การไม่ยอมรับ
拒絶
きょぜつ
คำปฏิเสธ; การปฏิเสธ
介抱
かいほう
การพยาบาล
飽和
ほうわ
การทำให้อิ่มตัว; การอิ่มตัว
照合
しょうごう
ผลของการเทียบกัน
一旦
いったん
หนึ่งครั้ง; ครั้งหนึ่ง
負担
ふたん
ภาระ
大胆
だいたん
กล้าหาญ; ห้าว, กล้า
兼業
けんぎょう
การทำงานอื่นควบคู่กับงานหลัก
謙虚
けんきょ
สมถะ; เรียบง่าย, ถ่อมตัว
嫌悪
けんお
ความเกลียดชัง; ความเป็นศัตรู
謙遜
けんそん
ความถ่อมตัว; ความอ่อนน้อม
干渉
かんしょう
การเข้าแทรกแซง; การเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น
刊行
かんこう
publication
肝心
かんじん
จำเป็น; ซึ่งสำคัญ, ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
幹部
かんぶ
ผู้บริหาร; นักบริหาร
理屈
りくつ
ตรรกศาสตร์; ตรรกวิทยา
発掘
はっくつ
การเจาะ,การขุด,รูที่เจาะ,อุโมงค์ที่ขุด
屈折
くっせつ
การหักเหของแสง
険悪
けんあく
ดุร้าย; อำมหิต, โหดเหี้ยม
愉快
ゆかい
น่ายินดี; น่าพอใจ
創作
そうさく
Creation
創立
そうりつ
สร้าง; ก่อตั้ง, สถาปนา
倹約
けんやく
ประหยัด; ตระหนี่, มัธยัสถ์
構成
こうせい
การจัดวางองค์ประกอบ
構造
こうぞう
โครงสร้าง
徹底
てってい
เต็มที่; สมบูรณ์
抵抗
ていこう
การต่อต้าน; การขัดขืน
大抵
たいてい
โดยทั่วไป; โดยปกติ
採用
さいよう
รับเข้าทำงาน
採算
さいさん
กำไร ผลประโยชน์
同情
どうじょう
ความเห็นใจ; ความเห็นอกเห็นใจ
履歴
りれき
resume
経歴
けいれき
อาชีพ
懸念
けねん
ความกังวล
行儀
ぎょうぎ
พฤติกรรม
主張
しゅちょう
การกล่าวยืนยัน, การอ้าง
適応
てきおう
การปรับเข้าหา
摘発
てきはつ
การเปิดเผย; การเปิดโปง
協定
きょうてい
การเห็นพ้อง; การเห็นด้วย
匹敵
ひってき
ซึ่งเท่ากัน; ซึ่งพอกัน
妥協
だきょう
การประนีประนอม
脅威
きょうい
การขู่
搬入
はんにゅう
ถือเข้ามา
消耗
しょうもう
การใช้หมด,ความหมดแรง
警戒
けいかい
การเตือน
報酬
ほうしゅう
รางวัล
応酬
おうしゅう
โต้ตอบ
進呈
しんてい
การเสนอ,การแสดงตัว,การแนะนำตัว
贈呈
ぞうてい
การมอบรางวัล
蓄積
ちくせき
การเก็บสะสม; การพอกพูน
療養
りょうよう
การฟื้นคืน,การพักฟื้น
摩擦
まさつ
แรงเสียดทาน
散漫
さんまん
หลวม
勧誘
かんゆう
การเชื้อเชิญ
勧告
かんこく
คำแนะนำ
譲渡
じょうと
การโอน ถ่ายโอน
譲歩
じょうほ
การยินยอม,การยอมอ่อนข้อให้
阻止
そし
ขวางทาง; กีดขวางเส้นทาง
普遍
ふへん
เป็นสากล; ที่มีผลกับคนทั้งโลก
偏見
へんけん
ความลำเอียง; อคติ
憤慨
ふんがい
ความโกรธเคือง; ความโกรธแค้น
獲得
かくとく
การได้รับ
撲滅
ぼくめつ
การทำลาย,การถอนรากถอนโคน
打撲
だぼく
แผลฟกช้ำ; รอยฟกช้ำ
記載
きさい
การอ้างถึง
壮大
そうだい
งดงาม; สง่างาม, ดีเลิศ
提唱
ていしょう
การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
従来
じゅうらい
เป็นปกติ
従事
じゅうじ
การทำงาน
孤立
こりつ
การแยกออก,การแยกตัวอยู่ต่างหาก
補充
ほじゅう
เติมใหม่
充実
じゅうじつ
อย่างเต็มที่
紙幣
しへい
ธนบัตร
貨幣
かへい
เงิน
弊害
へいがい
ชั่วร้าย
撤去
てっきょ
การถอนออก, การย้ายออก
撤回
てっかい
การถอน; การเก็บคืน
動揺
どうよう
การรบกวน; การทำให้ไม่สงบ
垂直
すいちょく
ตั้งฉาก; ตั้งตรง
憩い
いこい
รีแลกซ์
脱皮
だっぴ
กำจัด; เอาออก
被害
ひがい
ความเสียหาย
疲労
ひろう
ความเหนื่อยล้า
披露
ひろう
การประกาศ
破壊
はかい
การทำลาย
放置
ほうち
ปล่อยไป
模倣
もほう
ของเลียนแบบ
防衛
ぼうえい
ป้องกัน
妨害
ぼうがい
ขัดขวาง รบกวน
紡績
ぼうせき
หมุนไปเรื่อยๆ
非行
ひこう
การประพฤติผิด
悲観
ひかん
มองโลกในแง่ร้าย
排除
はいじょ
การแยกออกไป; การตัดออกไป
監視
かんし
การเฝ้าดู
氾濫
はんらん
เอ่อล้น ท่วมท้น
逃亡
とうぼう
การหลบหนี
群衆
ぐんしゅう
ฝูงชน
格差
かくさ
ความแตกต่าง
行列
ぎょうれつ
การดำเนินการ; กระบวนการ
慣例
かんれい
ขนบธรรมเนียม; ประเพณี
強烈
きょうれつ
รุนแรง; ดุเดือด, เคร่งครัด
分裂
ぶんれつ
การแตกแยก
相違
そうい
ความแตกต่าง
偉大
いだい
ใหญ่โต
経緯
けいい
เรื่องราว เส้นรุ้งเส้นแวง
倍率
ばいりつ
อัตราการแข่งขัน
栽培
さいばい
การพัฒนา; การให้ความรู้ การปลูก
賠償
ばいしょう
การชดเชย
解剖
かいぼう
การชำแหละ การวิเคราะห์
愚痴
ぐち
การบ่น; การแสดงความไม่พอใจ
待遇
たいぐう
การดูแล; การรักษา
凝視
ぎょうし
การจ้องมอง
浪費
ろうひ
การสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์; การหมดเปลือง
憶測
おくそく
การคาดเดา
臆病
おくびょう
ขี้ขลาด
是正
ぜせい
การแก้ไข; การตรวจแก้
堤防
ていぼう
การสร้างเขื่อนกั้น
既成
きせい
การก่อตั้ง
概念
がいねん
ความคิดหรือความหมายทั่วไป
憤慨
ふんがい
ความโกรธเคือง
釈明
しゃくめい
การแก้ตัว การอธิบาย
採択
さいたく
รับมาเลี้ยง
陳列
ちんれつ
การตั้งโชว์ นำออกแสดง
臨時
りんじ
ชั่วคราว
維持
いじ
การบำรุงรักษา
待遇
たいぐう
การดูแล; การรักษา การรองรับ
支持
しじ
การสนับสนุน
待望
たいぼう
การเฝ้ารอคอย
特許
とっきょ
สิทธิบัตร; เอกสารสิทธิ์
駆使
くし
การใช้ได้อย่างแคล่วคล่อง
駆除
くじょ
การทำลายล้าง; การขุดรากถอนโคน
損失
そんしつ
การสูญเสีย
秩序
ちつじょ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม
失脚
しっきゃく
การสูญเสียตำแหน่ง
薄弱
はくじゃく
อ่อนแอ บอบบาง
束縛
そくばく
การหน่วงเหนี่ยว; การควบคุม
希薄
きはく
ผอม อ่อนแอ
意欲
いよく
ความต้องการ
欲求
よっきゅう
ความปรารถนา
裕福
ゆうふく
ความมั่งคั่ง
指揮
しき
คำสั่ง
墜落
ついらく
การตก การชน
遂行
すいこう
การดำเนินการ; การจัดการ, การปฏิบัติการ
未遂
みすい
การพยายามจะทำอย่างหนึ่งแต่ไม่สำเร็จ
根拠
こんきょ
พื้นฐาน
対処
たいしょ
การรับมือ การจัดการกับปัญหา
占拠
せんきょ
การยึดครอง
本能
ほんのう
สัญชาติญาณ
能率
のうりつ
ประสิทธิภาพ
実態
じったい
สภาพที่แท้จริง
単独
たんどく
ส่วนตัว, ส่วนบุคคล
吟味
ぎんみ
การตรวจสอบอย่างละเอียด
控除
こうじょ
การหักออก; การลบออก
把握
はあく
การเข้าใจเป็นอย่างดี
不審
ふしん
สงสัย; เคลือบแคลงใจ
起訴
きそ
การดำเนินการฟ้องร้อง
円滑
えんかつ
ราบรื่น
根性
こんじょう
พื้นฐานนิสัย ความมานะอดทน
闘争
とうそう
การต่อสู้
漠然
ばくぜん
ความคลุมเครือ; ความไม่แน่นอน
角膜
かくまく
กระจกตา; แก้วตา
模範
もはん
ต้นแบบ โมเดล
規模
きぼ
สเกล
症状
しょうじょう
อาการ
分泌
ぶんぴつ
การหลั่ง
神秘
しんぴ
เรื่องลึกลับ
成就
じょうじゅ
การบรรลุผล, ความสำเร็จ
繁盛
はんじょう
ความสำเร็จ; ความเจริญรุ่งเรือง
余暇
よか
เวลาพักผ่อน
徐行
じょこう
ไปอย่างเชื่องช้า
悲惨
ひさん
ทุกข์ยาก; เป็นทุกข์, ยากแค้น
惨敗
ざんぱい
แพ้ย่อยยับ
暴露
ばくろ
การเปิดเผย; การเปิดโปง
繁殖
はんしょく
การเผยแพร่,การแพร่พันธ์
紛失
ふんしつ
การสูญเสีย
紛争
ふんそう
การโต้เถียง; ความขัดแย้ง
白状
はくじょう
การสารภาพ
迫害
はくがい
การก่อกวน; การกลั่นแกล้ง
由緒
ゆいしょ
ประวัติความเป็นมา
抽象
ちゅうしょう
การทำให้เป็นนามธรรม
申告
しんこく
การรายงาน
伸縮
しんしゅく
ความยืดหยุ่น
追伸
ついしん
ปัจฉิมลิขิต
記述
きじゅつ
คำบรรยาย
経費
けいひ
ค่าใช้จ่าย
軽率
けいそつ
สะเพร่า ไม่ถี่ถ้วน
契機
けいき
โอกาส หรือจังหวะเริ่มตัดสินใจ
目醒め
めざめ
ลืมตาตื่น
まま
尤もらしい
もっともらしい
สมเหตุสมผล
結合
けつごう
การรวมตัวกัน ผนึกประสาน
内包
ないほう
การเกี่ยวข้อง รวมกันอยู่ภายใน
裏打ち
うらうち
การหาเหตุผลมาสนับสนุน
寸毫
すんごう
เพียงเล็กน้อย
独創
どくそう
การสร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์
些か
いささか
เล็กน้อย
饒舌
じょうぜつ
พูดมาก
所詮
しょせん
ผลสุดท้าย
盲目
もうもく
ตาบอด มองไม่เห็น
予め
あらかじめ
ล่วงหน้า
幾多
いくた
มากมาย
啓示
けいじ
การแสดงให้เห็น
固執
こしつ
การยึดมั่นในความคิด
執拗
しつよう
ยืนกราน ดื้อดึง ดันทุรัง
接触
せっしょく
การสัมผัส
発端
ほったん
จุดเริ่มต้น
見極める
みきわめる
ดูตรวจสอบให้แน่ใจ
真相
しんそう
ความเป็นจริง ข้อเท็จจริง
主体
しゅたい
แก่น แกนหลัก
原理
げんり
หลักการ