20 terms

Integrated Chinese Level 2 Part 1 Ch 6 Characters Part 2

STUDY
PLAY
jiào
péi
dāying
答應
chuī
yuánlái
原來
mǎhu
馬虎
nánguài
難怪
xīnqíng
心情
bùtíng
不停
dào qiàn
道歉
tàidu
態度
zhēnxīn
真心
chǎo jià
吵架
jì chóu
記仇
shuōbudìng
說不定
fēn shǒu
分手
shíjìshang
實際上
diū sān là sì
丟三落四
yàoshi
鑰匙
jiāo péngyou
交朋友