26 terms

Aardrijkskunde hoofdstuk 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

allochtoon
Iemand van wie minstens een van de ouders in het buitenland is geboren is.
arbeidsmigrant
Iemand die verhuist om in een ander land te gaan werken
bevolkingsdichtheid
Het gemiddelde aantal inwoners per vierkante kilometer in een gebied of land
bevolkingsgrafiek
Gekanteld staafdiagram waarin je per leeftijdsgroep het aantal mannen en vrouwen kunt aflezen
bevolkingsspreiding
De manier waarop de bevolking over een gebied verdeeld is
binnenlandse migratie
Verhuizen binnen een land
buitenlandse migratie
Naar het buitenland verhuizeb
emigrant
Iemand die zijn land verlaat en zich in een ander land vestigt
ecologische migratie
Migratie met als doel te vluchten voor een natuurramp of andere natuurproblemen, bijvoorbeeld droogte
economische migratie
Migratie met als doel het eigen inkomen te verhogen
gemiddelde levensverwachting
Het gemiddelde aantal jaren dat iemand leeft
gezinshereniging
de partner van de migrant komt samen met alle kinderen naar het land waar die migrant nu woont, zodat het gezin weer samen woont
gezinsvorming
Een allochtoon kiest voor een partner uit het herkomstland van de ouders en vormt dan in Nederland een gezin
immigranten
iemand die een land binnenkomt en zich daar vestigt
migratie
verandering van woon plaats
natuurlijke bevolkingsgroei
groei van de bevolking doordat er meer kinderen geboren worden dan er mensen sterven
niet-westerse allochtonen
iemand van wie minstens een van de ouders geboren is in een land in Afrika, Latijns - Amerika en Azië. Ook Turkse Nederlanders horen bij deze groep.
ontgroening
de afname van het aantal jongen mensen
politieke migratie
migratie met als doel te vluchten voor oorlog, geweld of vervolging
push en pull
redenen waarom mensen ergens weg willen en waarom ze ergens naartoe verhuizen. Er zijn gebieden die 'afstoten' en gebieden die 'aantrekken'
segregatie
als verschillende bevolkingsgroepen iedereen hun eigen buurt wonen er weinig contact is met andere bevolkingsgroepen
sociale migratie
migratie met als doel weer bij je familie te zijn
vergrijzing
de toename van het aantal oudere mensen
vertrekgebied
gebied waar mensen wegtrekken
vestigingsgebied
gebied waar mensen naartoe gaan
bevolkingsopbouw
De manier waarop de mannen en de vrouwen van een bevolking verdeeld zijn over verschillende leeftijdsgroepen