131 terms

Catalan vocab

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

perdoni, senyor/a
excuse me, sir/madam
és
it is
aquí (mateix)
(right) here
(moltes) gràcies
(many) thanks
de res
you are welcome
ei
hey
sóc
I am
hola
hello
(molt) bé
(very) well
i
and
vosaltres
you (plural)
també
also
bon dia
good morning
em dic
my name is
un amic/una amiga
a friend
tu ets
you are
oi?
is that so?
molt de gust
nice to meet you
igualment
likewise
de
from, of
el cognom
family name
com s'escriu això
how do you write it?
ho pots lletrejar
can you spell it?
vostè és
you are
ostres!
gosh!
ho sento
I am sorry
espero
I'm waiting
Londres
London
doncs
well
anglès/-esa
English
però
but
on
where
adéu
good bye
que vagi bé
all the best
Què vol dir...?
What does...mean?
Ho pot repetir, sisplau
Can you say it again, please
Parli més a poc a poc, sisplau
Please, speak more slowly
Ho sento, no ho entenc
I'm sorry, but I don't understand
zero
zero
u
one
dos
two
tres
three
quatre
four
cinc
five
sis
six
set
seven
vuit
eight
nou
nine
deu
ten
ets
you are
és
he is
som
we are
sou
you are
són
they are
et dius
your name is
es diu
his name is
ens diem
our names are
us dieu
your names are
es diuen
their names are
el pare
father
conèixe't
to meet you
encantant/-da
nice to meet you
així
so
només
only
viviu
you live
aquest pis
this flat
tan
so
gran
big
la meva
my
la mare
mother
l'àvia
grandmother
el cap de setmana
weekend
hi ha
there is, there are
el nostre
our
el fill/la filla
son/daughter
el germà/la germana
brother/sister
normalment
normally
viu
he lives
s'està
he lives
a
in
quants anys tens?
how old are you?
qui
who
l'home
man
l'avi
grandfather
el cosí/la cosina
cousin
ara
now
a l'estranger
abroad
sol/a
alone
està casada
she is married
he has
el seu
his
el marit
husband
aquell/a
that
esquerre/a
left
el teu
your
solter/a
single
l'oncle
uncle
l'habitació
bedroom
al costat de
next to
el bany
bathroom
al fons
at the end
del
of the
el passadís
corridor
a mà dreta
on the right side
la cuina
kitchen
davant
in front
el menjador
dining room
entre
between
l'entrada
entrance
la sala d'estar
living room
el rebedor
entrance hall
encara
still
ja no
no longer
hi
there
amb
with
cinquè/ena
fifth
el pis
floor
l'edifici
building
a prop de
close to
el centre commercial
mall
a més
also
casa seva
his home
la farmàcia
chemist's shop
on vius?
where do you live?
Quina adreça tens?
What's your address?
visc a
I live in
la meva adreça és
my address is
Tinc vint anys
I am twenty years old
on és...
where is...
és a...
it is...
darrere
behind