Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

s

archery

łucznictwo

archer

łucznik

athletics

lekkoatletyka

baseball

baseball

basketball

koszykówka

boxing

boks

boxer

bokser

cross-country skiing

narciarstwo przełajowe

discus

dysk, rzut dyskiem

diving

nurkowanie

diver

nurek

downhill skiing

narciarstwo zjazdowe

fencing

szermierka

fencer

szermierz

football (soccer)

piłka nożna +(AE)

golfer

gracz golfa

gymnastics

gimnastyka

gymnast

gimnastyk

hammer throwing

rzut młotem

hockey

hokej

hurdle

płotek

hurdler

biegacz przez płotki

indoor sports

sporty halowe

javelin

oszczep, rzut oszczepem

long jump

skok w dal

high jump

skok wzwyż

triple jump

trójskok

jumper

skoczek

marathon

maraton

marathon runner

maratończyk

pole vault

skok o tyczce

pole-vaulter

skoczek o tyczce

race

wyścig, bieg

rollerblades

łyżworolki

rollerblading

jazda na łyżworolkach

run

biegać, bieg

runner

biegacz

skateboard

deskorolka

skateboarding

jazda na deskorolce

skater

łyżwiarz

figure skating

łyżwiarstwo figurowe

speed skating

łyżwiarstwo szybkie

roller skating

jeżdżenie na wrotkach

ski jump

skok narciarski

ski-jumper

skoczek narciarski

skiing

narciarstwo

skier

narciarz

sprint

sprint

sprinter

sprinter

sumo wrestling

zapasy sumo

swimming

pływanie

swimmer

pływak

table tennis

tenis stołowy

tennis

tenis

volleyball

siatkówka

water sports

sporty wodne

windsurfing

windsurfing

windsurfer

windsurfer

wrestling

zapasy

wrestler

zapaśnik

amateur

amator

athlete

sportowiec, lekkoatleta

bat

rakietka (tenis stołowy), kij (baseball)

champion

mistrz

championship

mistrzostwo

coach

trener, trenować zawodników

competition

zawody, konkurencja

tennis, squash, badminton court

tenisowy, squashowy, badmintonowy kort

doping

doping

draw

remis

drug tests

testy antydopingowe

field

boisko, plac

goal

bramka

goalkeeper

bramkarz

gym, gymnasium

sala gimnastyczna, siłownia

ice rink, skating rink

lodowisko (2x)

ice skates

łyżwy

net

siatka

Olympic games

olimpiada, igrzyska olimpijskie

football, rugby, hockey pitch

do piłki nożnej, rugby, hokej boisko

football pitch

boisko futbolowe

practise

uprawiać

professional

zawodowiec

racket

rakieta

referee

sędzia sportowy

score

wynik

ski slope

stok narciarski

spectator

widz

sports equipment

wyposażenie, sprzęt sportowy

sport facilities

urządzenia, obiekty sportowe

stadium

stadion

stick

kij hokejowy

supporter, fan

kibic (2x)

tournament

turniej

track

bieżnia

tracksuit

dres

train

trenować

turn professional

przejść na zawodowstwo

umpire

sędzia (tenis, krykiet)

weightlifting

podnoszenie ciężarów

weightlifter

ciężarowiec

work out

ćwiczyć np na siłowni

do a sport

uprawiać jakąś dyscyplinę sportową

do aerobics

uprawiać aerobik

do judo

uprawiać judo

do high jump

uprawiać skok wzwyż

go swimming

pływać (dla przyjemności)

go riding

jeździć na rowerze (dla przyjemności)

go skiing

jeździć na nartach (dla przyjemności)

play tennis

grać w tenisa

play football

grać w piłkę nożną

play bridge

grać w brydża

score a point

zdobyć punkt

score a goal

zdobyć bramkę

set a record

ustanowić rekord

break a record

pobić rekord

equal a record

wyrównać rekord

throw the hammer

rzucać młotem

throw the javelin

rzucać oszczepem

win

wygrać

lose

przegrać

game, match

mecz (2x)

curler

gracz curlingu

cyclist

rowerzysta

jockey

dżokej

canoeist

kajakarz

puck

krążek hokejowy

rowing

kajakarstwo

oar

wiosło

course

pole golfowe

bowling

kręgle

sailing

żeglarstwo

take up fencing

zająć się szermierką

do one's best

wykonywać najlepiej jak się da

keep fit

trzymać formę

find boring

uważać za nudne

crew

załoga

regatta

regata

defender

obrońca

corner

rzut rożny

free kick

rzut wolny

midfield

pomocnik

breast-stroke

żabka (styl w pływaniu)

baton

pałeczka (w sztafetach)

final score

wynik końcowy

toss

rzut (monetą)

whistle

gwizdek

scoreboard

tablica wyników

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording