Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

tension

napięcie

disappear

znikać

chain store

sieciówka

apes

małpy

seem

wydawać się

trival

błache

mad

szalony

keeper

opiekun

ill-treated

źle traktowane

rescue from

uratować z

blaze

razić, płonąć

tiny

very small = malutki

social

towarzyskie

tube

metro

apply for

ubiegać się o

guide

przewodnik

delicious

very tasty = pyszny

furious

very angry = wściekły

terrifie

very scared, afraid, frightened

exhausted

very tited = wyczerpany

boiling

very hot = skwar

starve

very hungry = wygłodniały

enormous

very big = olbrzymi

freezing

very cold = lodowata

filthy

very dirty = okropnie brudny

great

very good = doskonale

awful

very bad = okropnie

Would you mind sending me...?

Czy zechcesz wysłać mi...?

of course

oczywiście

Sure.

Pewnie.

Is it OK if...?

Będzie dobrze jeżeli..?

request

prośba, żądanie

look for

szukać

How do you like the office?

Jak podoba ci się biuro?

hear of

słyszeć o, dowiedzieć się

Let mi get you a drink

Pozwól dać ci coś do picia.

I'll have a Diet Coke.

Napiję się Diet Coke,

this-these

to-te (blisko)

that-those

to-te (daleko)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording