Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

.

(un)angenehm

(ne)příjemný/ě

(un)glücklich

(ne)šťastný/ě

alle

všichni, všechny, všechna

allein

sám, sama, samo

Alles Gute.

Všechno nejlepší.

anders

jinak

bezahlen

(za)platit

böse

zlý, zle

bringen

přinést, přinášet

denken

myslet (na něco)

dieser

tento

dürfen

smět

e Apfelsine

pomeranč

e Banane

banán

e Diät

dieta

e Entscheidung

rozhodnutí

e Feier

oslava

e Flasche

láhev (fľaša)

e Hose

kalhoty

e Chips

brambůrky (čipsy)

e Lage

poloha

e Lebensmittel

potraviny

e Packung

balení, balíček

e Person

osoba

e Socke

ponožka

e Tasse

šálek (šálka)

feiern

(o)slavit, oslavovat

gewöhnlich

obyčejný/ě, obvyklý/ě, běžný, zpravidla

grüßen

(po)zdravit

günstig

příznivý, výhodný/ě

heute Abend

dnes večer

im Moment

nyní (teraz)

Ist in Ordnung.

V pořádku.

Ja, stimmt.

Ano, to je pravda.

jeder

každý

kaputt

rozbitý, zničený

können

moci, umět

krank

nemocný (chorý)

Macht nichts.

Nevadí.

müssen

muset

r Apfel

jablko

r Bahnhof

nádraží (stanica - vlak, bus)

r Becher

pohár

r Einkauf

nákup

r Gast

host

r Pantoffel

pantofel (papuča)

r Paprika

paprika

s Angebot

nabídka (ponuka)

s Auto

auto

s Einkaufen

nakupování

s Glas

sklenička, sklenice (pohár)

s Schnitzel

řízek (rezeň)

Sei mir nicht böse!

Nezlob se na mě!

sofort

ihned, okamžitě

sollen

mít (povinnost)

sowieso

tak jako tak

vergessen

zapomenout, zapomínat (na něco)

wirklich

skutečný/ě, opavdový/ě

wollen

chtít

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording