25 terms

kémia

STUDY
PLAY
állandó hőmérsékleten pv=állandó
Boyle-Mariotte törvény?
reagáló gázoknál adott hőmérsékleten és nyomáson a térfogat aránya kis egész szám
Gay-Lussac
gáztörvény érvényes, pontszerű részecskék, részecskék között nincs kölcsönhatás
Ideális gázok?
a folyadékfelület 1m-én fellépő összehúzó erő vagy a folyadékfelület 1m2-rel való növeléséhez szükséges energia
felületi feszültség?
időben rendezetlen mozgás, felületről a molekula kilép vagy visszaalakul
Tenzió?
összes molekula elillanhat
nyílt rendszer?
párolgás és kondenzáció dinamikus egyensúlya
zárt rendszer?
egyfajta atomból áll
elem?
két vagy több elem atomjaiból jól meghatározott arányban épül fel
vegyület?
a kiindulási anyagok termékké alakulása, miközben az atomok száma állandó, de kapcsolódásuk sorrendje változik
kémiai reakció
az egyes elemek különböző számú atomokból történő összekapcsolódása
allotróp módósulat?
több komponensű heterogén rendszer
keverék?
több komponensű homogén rendszer
elegy?
azon elegy amelyben az egyik komponens nagy feleslegben van, vagy valamilyen sajátsága miatt kiemelt fontosságú
oldat
olyan eljárás, melynek során egy anyag anyagmennyiségét egy ismert koncentrációjú reagens térfogatának adagolásával határozzuk meg
titrálás?
az a pont, ahol a sztöchiometriai mennyiben adtunk titráló oldatot a titrálandó oldathoz a titrálás során
ekvivalenciapont?
azon vegyületek, melyek oldat vagy olvadék állapotúak
elektrolit?
az a folyamat, melynek során az anyag ionokra esik szét
elektrolitos disszociáció?
képes protont felvenni és leadni
amfoter elektrolit?
két azonos állapotú hely legkisebb távolsága egy adott pillanatban
hullámhossz?
egy adott helyen egységnyi idő alatt áthaladó hullámok száma
frekvencia?
megadja az elektron magtól való távolságát és energiáját
főkvantumszám?
megadja az atompályák térbeli alakját
mellékkvantumszám
egy kiválasztott irányhoz viszonyított helyzetét adja meg a pályának, külső mágneses térben azonos energiájú pályák között energia-különbség jön létre
mágneses kvantumszám
elektron saját impulzusmomentuma
spinkvantumszám