Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

állandó hőmérsékleten pv=állandó

Boyle-Mariotte törvény?

reagáló gázoknál adott hőmérsékleten és nyomáson a térfogat aránya kis egész szám

Gay-Lussac

gáztörvény érvényes, pontszerű részecskék, részecskék között nincs kölcsönhatás

Ideális gázok?

a folyadékfelület 1m-én fellépő összehúzó erő vagy a folyadékfelület 1m2-rel való növeléséhez szükséges energia

felületi feszültség?

időben rendezetlen mozgás, felületről a molekula kilép vagy visszaalakul

Tenzió?

összes molekula elillanhat

nyílt rendszer?

párolgás és kondenzáció dinamikus egyensúlya

zárt rendszer?

egyfajta atomból áll

elem?

két vagy több elem atomjaiból jól meghatározott arányban épül fel

vegyület?

a kiindulási anyagok termékké alakulása, miközben az atomok száma állandó, de kapcsolódásuk sorrendje változik

kémiai reakció

az egyes elemek különböző számú atomokból történő összekapcsolódása

allotróp módósulat?

több komponensű heterogén rendszer

keverék?

több komponensű homogén rendszer

elegy?

azon elegy amelyben az egyik komponens nagy feleslegben van, vagy valamilyen sajátsága miatt kiemelt fontosságú

oldat

olyan eljárás, melynek során egy anyag anyagmennyiségét egy ismert koncentrációjú reagens térfogatának adagolásával határozzuk meg

titrálás?

az a pont, ahol a sztöchiometriai mennyiben adtunk titráló oldatot a titrálandó oldathoz a titrálás során

ekvivalenciapont?

azon vegyületek, melyek oldat vagy olvadék állapotúak

elektrolit?

az a folyamat, melynek során az anyag ionokra esik szét

elektrolitos disszociáció?

képes protont felvenni és leadni

amfoter elektrolit?

két azonos állapotú hely legkisebb távolsága egy adott pillanatban

hullámhossz?

egy adott helyen egységnyi idő alatt áthaladó hullámok száma

frekvencia?

megadja az elektron magtól való távolságát és energiáját

főkvantumszám?

megadja az atompályák térbeli alakját

mellékkvantumszám

egy kiválasztott irányhoz viszonyított helyzetét adja meg a pályának, külső mágneses térben azonos energiájú pályák között energia-különbség jön létre

mágneses kvantumszám

elektron saját impulzusmomentuma

spinkvantumszám

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording