NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. in + street
 2. library
 3. chemist's
 4. not much
 5. supermarket
 1. a könyvtár
 2. b az utcában
 3. c gyógyszertár
 4. d nem sok (minden)
 5. e szupermárket

5 Multiple choice questions

 1. postahivatal
 2. Jövünk már!
 3. város (kis)
 4. saláta bár
 5. vannak

5 True/False questions

 1. hospitalkórház

        

 2. Hi, you two!Hé, ti ketten!

        

 3. bankbank

        

 4. police stationtűzoltóállomás

        

 5. not reallynem igazán