NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. shopping centre
 2. hospital
 3. chemist's
 4. burger
 5. there is
 1. a gyógyszertár
 2. b bevásárló központ
 3. c hamburger
 4. d kórház
 5. e van

5 Multiple choice questions

 1. szupermárket
 2. út
 3. könyvesbolt
 4. város (kis)
 5. rendőrség

5 True/False questions

 1. not reallynem igazán

        

 2. neighbourhoodHé, ti ketten!

        

 3. Here we come!vannak

        

 4. Hi, you two!lakókörnyezet, szomszédság

        

 5. librarykönyvtár