NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. hungry
 2. library
 3. in + street
 4. live at + address
 5. shopping centre
 1. a az utcában
 2. b éhes
 3. c bevásárló központ
 4. d könyvtár
 5. e lakik valahol

5 Multiple choice questions

 1. Hé, ti ketten!
 2. vannak
 3. szupermárket
 4. rendőrség
 5. nem sok (minden)

5 True/False questions

 1. townút

        

 2. petrol stationbenzinkút

        

 3. burgerhamburger

        

 4. bankváros (kis)

        

 5. fire stationtűzoltóállomás