NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. salad bar
 2. hospital
 3. supermarket
 4. What's up?
 5. fire station
 1. a saláta bár
 2. b szupermárket
 3. c Mi van? Mi történik?
 4. d kórház
 5. e tűzoltóállomás

5 Multiple choice questions

 1. vannak
 2. lakik valahol
 3. postahivatal
 4. város (kis)
 5. az utcában

5 True/False questions

 1. Hi, you two!Hé, ti ketten!

        

 2. not reallynem sok (minden)

        

 3. Here we come!Jövünk már!

        

 4. bookshopkönyvesbolt

        

 5. roadút

        

Create Set