Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

mandarin final friday

Yun dong chang

Gym

Chao shi

Supermarket

Bai huo gong si

Department store

Tu shu guan

Library

Xue xiao

School

Gong yuan

Park

Jiao shi

Classroom

Ban gong shi

Office

Can ting

Restaurant

Hai bian

Beach

Qianbi

Pencil

Gangbi

Pen

Benzi

Notebook

Xian pi ca

Eraser

Jiaoshui

Glue

Xiaodao

Knife

Jiandao

Scissors

Jiaodai

Adhesive tape

Xiuzhengye

Correction fluid

Tuding

Thumbtack

Toufa

Hair

Lianjia

Cheek

Zuiba

Mouth

Jianbang

Shoulder

Xigai

Knee

Duqi

Navel

Duzi

Belly

Yanjing

Eye

Meimao

Eyebrow

Xie zuo

Writing

Change ge

Singing

Tiao wu

Dancing

Guang jie

Shopping

Qu hai bian

Going to the beah

Shang wang

Surf the net

Kan dian shi

Watch TV

Ting yin yue

Listen to muisc

Liao tian

Chatting

Jiao peng you

Meet people

Hua hua

Drawing

Kan dian yin

Watching movie

Wan dian dong

Play playstation

Chi dong xi

Like to eat

Kan shu

Like to read

Pao bu

Running

Pa shan

Mountain climbing

You yong

Swimming

Man pao

Jogging

Kuai bu zou

Fast walking

Da lan qui

Basketball

Da pai qui

Volleyball

Da wang qiu

Tennis

Da bang qiu

Baseball

Tiao wu

Dancing

Yu jia

Yoga

Hua xue

Skiing

Ping guo

Apple

Xiang jiao

Banana

Pu tao

Grape

Cao mei

Strawberry

Xi yang li

Pear

Li zi

Asian pear

Shui mi tao

Peach

Lan mei

Blueberry

Ning Meng

Lemon

Ju zi

Tangerine

Liu ding

Orange

Pu tao you

Grapefurit

Bai cai

Chinese cabbage

Hong luo bo

Carrot

Qing cai

Green vegetables

Sheng cai

Salad

Bo cai

Spinach

Jiang

Ginger

Gao li cai

Cabbage

Qing hua cai

Broccoli

Bai hua cai

Colliflower

Hong dou

Red beans

Lu dou

Green beans

Hei dou

Black beans

Ji dou

Chick pea

Cong

Onion

Da suan

Garlic

Yu mi

corn

Fan qie

Tomato

Xiao huang gua

Cucumber

Ma ling shu

Potato

Di gua

Sweet Potato

Tu zi

Rabbit

Wu gui

Turtle

Xiao niao

Little bird

Zhi zhu

Spider

Da Xiang

Elephant

Hou zi

Monkey

Chang jing lu

Giraffe

Hai tun

Dolphin

Jing yu

Whale

Shi zi

Lion

Lao shu

Mouse/ rat

Lao hu

Tiger

Xiong mao

Panda

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording