NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. wing
 2. skid
 3. space probe
 4. the UN
 5. brochure
 1. a szárny
 2. b űrkísérlet
 3. c prospektus
 4. d ENSZ
 5. e megcsúszik

5 Multiple choice questions

 1. fellép
 2. kábszerfogyasztás
 3. csoda
 4. teljes munkaidős
 5. éhínség

5 True/False questions

 1. userparancs, parancsol

        

 2. galaxyóriási, hatalmas

        

 3. raysugár

        

 4. musical instrumenteredmény

        

 5. builderhasználó