NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. leap
 2. payment
 3. communicate
 4. race
 5. interactivity
 1. a interaktivitás
 2. b ugrás, ugrik
 3. c faj
 4. d fizetség
 5. e társalog

5 Multiple choice questions

 1. építési vállalkozó
 2. pillangó
 3. ismert személy
 4. megment
 5. tudás

5 True/False questions

 1. performfellép

        

 2. estimateszínpad

        

 3. brochurehatalmas

        

 4. stuffszínpad

        

 5. assassinatefelbecsül