NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. loo
 2. freezing
 3. inconvenience
 4. corn
 5. ancient
 1. a ősi
 2. b vécé
 3. c kényelmetlenség
 4. d dermesztő hideg
 5. e gabona

5 Multiple choice questions

 1. jár vkivel
 2. leír, nyilvántart
 3. mosogatógép
 4. részt vesz
 5. SMS-t küld

5 True/False questions

 1. galaxyóriási, hatalmas

        

 2. messtömeg

        

 3. pick upautóval megy vkiért

        

 4. drug abusenagyon egyszerű

        

 5. savemegment