NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. stand for
 2. bright
 3. packing and postage
 4. health care
 5. architectural
 1. a vmi rövidítéseként áll
 2. b csomagolás és postaköltség
 3. c egészségügyi ellátás
 4. d fényes
 5. e építészeti

5 Multiple choice questions

 1. fellép
 2. autóval megy vkiért
 3. kényelmetlenség
 4. emberiség
 5. merényletet követ el

5 True/False questions

 1. space probetörténik

        

 2. recordgabona

        

 3. ancientősi

        

 4. solar systemnaprendszer

        

 5. increasenövekszik

        

Create Set