NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. swimming costume
 2. dishwasher
 3. amazing
 4. the UN
 5. musical instrument
 1. a hangszer
 2. b fürdőruha
 3. c mosogatógép
 4. d ENSZ
 5. e bámulatos

5 Multiple choice questions

 1. feldolgoz
 2. felkel (a Nap)
 3. évszázad
 4. kábszerfogyasztás
 5. mennyiség

5 True/False questions

 1. breakfényes

        

 2. ageshosszú idő

        

 3. take partrészt vesz

        

 4. skidugrás, ugrik

        

 5. ambassadormerényletet követ el