Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

korántsem

bei weitem nicht, mitnichten, durchaus nicht

elragadtatás

Entzücken

el van ragadtatva vmitől

begeistert von etw sein

tettlegesség

Handgreiflichkeit, Tätlichkeit

Ugyan ne tettesse magát!

Tun Sie doch nicht so!

nyomába sem léphet

jm nicht das Wasser reichen können

nyomatékot ad a szavainak

seinen Worten Nachdruck verleihen

nyomában jár

auf jemandes Spuren wandeln

szabadalom

Patent

szabadalmi hivatal

Patentamt

bitorol

s. etw. unrechtmäßig aneignen, usurpieren

bitorló

Usurpator

dologkerülés

Arbeitsscheu, Müßiggang

lábadozik

(langsam) genesen

méretre szabott

maßgeschneidert

végrehajtó hatalom

Exekutive

törvényhozó hatalom

Legislative

bíráskodó hatalom

Judikative

síkraszáll vmiért

sich einsetzen für etw

elkötelezettség

Einsatz (Engagement)

bevetés

Einsatz (Soldat)

ponty

Karpfen

(fogas)süllő

Zander

keszeg

Brachse

harcsa

Wels

pisztráng

Forelle

hekk

Hechtdorsch

csuka

Hecht

angolna

Aal

közvéleménykutatás

Umfrage

tekintély

Autorität

kertel

drumherumreden

Mit csinál a kaméleon a sütőben?

Beleolvad a környezetébe...

tényállás

Sachverhalt, Faktenlage

közbeszerzési bizottság

Vergabeausschuss

övön aluli ütés

Schlag unter die Gürtellinie

mindazonáltal

nichtsdestoweniger

fokozatosan

allmählich

rendelkezik

anordnen

rendelkedés

Anordnung

intézekedik

Maßnahmen ergreifen

intézkedés

Maßnahme

rémületkeltő

grauenerregend

helyesel

billigen, bejahen

rosszall

missbilligen, tadeln

kevesell

geringschätzen, für wenig erachten

célozgat vmire

anspielen auf, etw. andeuten

rossz ízlésre vall

es zeugt von schlechtem Geschmack

eszmény

Ideal

apránként

nach und nach, allmählich, Schritt für Schritt

gavallér

Kavalier

voltaképpen

im Grunde genommen, eigentlich

karima

Krempe

immár

bereits

halánték

Schläfe

csakhamar

sogleich, alsbald

felduzzad

aufquellen, aufgedunsen werden

megbíz(at)ás

Auftrag

esdeklő

flehend, inständig

csettint

schnalzen

áporodott

muffig

olykor-olykor

dann und wann

fészkelődik

sich unruhig hin- und herbewegen, zappeln

elkallódik

flöten gehen

főként

insbesondere

szeszélyeskedik

zicken

bányarém

Berggeist (hässlicher Mensch)

azzal az ürüggyel, hogy ...

unter dem Vorwand, dass...

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording