10 terms

Frensham Katakana S+T lines

STUDY
PLAY
sa
shi
su
se
so
ta
chi
tsu
te
to