NAME

Question types


Start with


Question limit

of 5 available terms

Advertisement
Print test

2 Written questions

2 Multiple choice questions

  1. wajah atau rupa
  2. ada kemahuan untuk membuat sesuatu

1 True/False question

  1. angkat kakilari meninggalkan sesuatu tempat