NAME

Question types


Start with


Question limit

of 5 available terms

Print test

2 Written questions

2 Multiple choice questions

  1. keluar bersiar-siar
  2. lari meninggalkan sesuatu tempat

1 True/False question

  1. air mukaada kemahuan untuk membuat sesuatu