NAME

Question types


Start with


Question limit

of 5 available terms

Print test

2 Written questions

2 Multiple choice questions

  1. lari meninggalkan sesuatu tempat
  2. wajah atau rupa

1 True/False question

  1. ada hatiada kemahuan untuk membuat sesuatu