41 terms

Aardrijkskunde begrippen h2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

dalgrond
grond die bestaat uit een mengsel van veen en dekzand
dekzand
tamelijk grof zand dat door de wind als een deken over het land is afgezet
delta
aangeslibd land in de vertakte monding van de rivier
dijkdorp
langgerekte nederzetting langs een dijk
droogmakerij
polder die is ontstaan door het droogleggen van een veenplas of een deel van de zee
duinen
door de wind opgeblazen zandheuvels
eolisch sediment
door de wind afgezet sediment
es
een door bemesting hoger gelegen akker op de zandgronden
esdorp
nederzetting op de zandgrond met geconcentreerde bebouwing
fluviatel sediment
door rivieren afgezet sediment
glaciaal sediment
door ijs afgezet sediment
hoogveen
veen gevormd uit planten die alleen van het regenwater leven en boven het grondwaterniveau groeien
jonge zeeklei
zeeklei die in het laat-holoceen in noord en zuidwest nederland is afgezet door de zee
kalksteen
gesteente ontstaan uit de kalkskeletten van zeedieren
keileem
onder landijs fijngemalen afzetting, die bestaat uit een mengsel van fijngemalen keien en leem
kom
laagelegen gebied tussen de oeverwallen van rivieren bestaande uit rivierklei
laagveen
veen gevormd uit waterplanten of planten die leven van het grondwater
löss
fijn sediment dat is afgezet door de wind
marien sediment
door de zee afgezet sediment
meander
bocht in een rivier
oeverwal
rug langs een rivier die is ontstaan door afzetting van zandig materiaal bij een overstroming van een rivier
oude zeeklei
zeeklei die tijdens het vroeg-holoceen in heel laag-nederland is afgezet door zee
plateau
hooggelegen vlak gebied
polder
door dijken omgeven gebied waar de waterstand kunstmatig kan worden geregeld
regiem
schommelingen in de waterafvoer van een rivier in de loop van het jaar
rivierklei
fijn sediment dat is afgezet door langzaam stromende rivieren
rivierpolder
ingepolderd gebied langs een rivier
strandwal
rij van zandbanken langs onze kunst
stuwwal
door het landijs opgestuwde heuvelrug
terp
opgehoogde woonheuvel in het jongezeekleigebied
terassenlandschap
landschap waar op natuurlijke wijze terrassen of trappen in het landschap zijn ontstaan
turf
gedroogd veen
uiterwaard
strook langs langs een rivier tussen bedding en winterdijk dat bij hoge waterstand onderloopt
veen
grondsoort die bestaat uit plantenresten
veenpolder
ingepolderd laagveengebied
verval
hoogteverschil tussen twee punten in een rivier
wadvlakte
het gebied achter de strandwal dat in het holoceen regelmatig bij overstroomd werd
wiel
diepe ronde plas die is ontstaan bij een doorbraak van een rivierdijk
zeeklei
fijn sediment dat is afgezet door de zee in rustig water
zeepolder
polder die ontstaat door het inpolderen van een door de zee aangeslibd stuk land
zwerfstenen
grote rotsblokken die in of op het landijs zijn vervoerd