70 terms

New Practical Chinese Reader Lesson 12

STUDY
PLAY
吸烟
xīyān • to smoke
biǎo • watch
nán • difficult
zhàn • to occupy
lǐ • inside
zhì • to
dōng • east
西
xī • west
miǎn • to be excused from
yǔ • and (different to 马)
yè • page
yǐ • to use
全身
quánshēn • all over (the body)
quán • whole
shēn • body
舒服
shūfu • comfortable
měi • every; each
锻炼
duànliàn • to do physical exercise
tóu • head
téng • painful
嗓子
sǎngzi • throat
xiǎng • to think/ to want to do sth
医院
yīyuàn • hospital
看病
kànbìng • to see a doctor
bìng • illness/ to get sick
身体
shēntǐ • body; health
yào • to want
ba • (modal particle)
还是
háishi • or
一起
yìqǐ • together
lěng • cold
穿
chuān • to wear
衣服
yīfu • cloth
休息
xiūxi • to take a rest
gěi • to; for
挂号
guàhào • to register
hào • number
有点儿
yǒudiǎnr • somewhat; rather; a bit
发炎
fāyán • to become inflamed
发烧
fāshāo • to have a fever
shāo • to burn
感冒
gǎnmào • to have a cold/ cold
住院
zhùyuàn • to be in hospital; to be hospitalized
shuǐ • water
yào • medicine
愿意
yuànyi • to be willing to do sth
中药
zhōngyào • traditional Chinese medicine
西药
xīyào • Western medicine
西
xī • west
yá • tooth
肚子
dùzi • abdomen; stomach
开刀
kāidāo • to have an operation
化验
huàyàn • to have a medical test
xiě • blood
大便
dàbiàn • stool
小便
xiǎobiàn • urine
打针
dǎzhēn • to have an injection
rè • hot
凉快
liángkuai • cool
生活
shēnghuó • life
英文
Yīngwén • English
yǔ • to give
mǔ • mother
dōng • winter
lìng • order
yī • cloth
zì • self
fā • to send out
zhǔ • host
chǎng • factory