Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

acceptable

dopuszczalny, do przyjęcia

advertising

reklama

announcement

ogłoszenie

apply

ubiegać się o coś

appreciate

doceniać

audition

przesłuchiwanie do roli

baker

piekarz

bargain

okazja (dobra cena)

belong

należeć

bucket

wiadro

busker

grajek uliczny

butcher

rzeźnik

celebrity

gwiazda, znana osoba

chemist

apteka

complaint

skarga

customer

klijent

depend

zależeć

discover

odkryć

DIY

majsterkowanie

enclose

załączyć

estate agent

agent nieruchomości

exact

dokładny

exchange

wymienić, zamieniać się

experience

doświadczenie

faithfully

wiernie

famous

sławny

faulty

wadliwy

find out

dowiedzieć się

garden centre

centrum ogrodnicze

give back

oddać

goods

towary, dobra

greateful

wdzięczny

greengrocer

sklep warzyny

guess

zgadywać

happen

zdarzyć się

invent

wynaleźć

jeweller

jubiler

jewellery

biżuteria

newsagent

kiosk z gazetami

orchard

sad

ostrich

struś

own

posiadać

pecan

orzech pekanowy

performer

wykonowca, artysta

prove

udowodnić

purchase

kupić

receipt

paragon

refund

zwrot pieniędzy

repair

naprawiać

repeat

powtarzać

reply

odpowiedzieć

return

zwracać (np. do sklepu)

ring

pierścionek, obrączka

scratched

podrapany

share

dziekić się

site

miejsce

spot

zauważyć

stationer

sklep papierniczy

store

sklep

take part

uczestniczyć

try on

przymierzać

venue

miejce (spotkania, wydarzenia)

wear

nosić

windsurfing

windsurfing

zip

suwak

bed and breakfast (B&B)

nocleg ze śniadaniem

combine

połączyć

guided

z przewodnikiem

paragliding

paralotniarstwo

sandy

piaszczysty

surraoundings

otoczenie

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording