Hoofdstuk 1 - Management en Logistiek

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Een organisatie
Een groep mensen die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel
Een projectorganisatie
Een groep mensen uit een organisatie van verschillende vakgebieden die tijdelijk samenwerken om een bepaalt doel te bereiken
Permanente organisatie
Samenwerkingsverband tussen mensen dat blijft voortbestaan
Bedrijf
Een organisatie die producten of diensten verkoopt
Onderneming
Een bedrijf met oog voor winst
Stakeholders
Alle betrokken personen bij een onderneming
De interne omgeving
Mesen die deel uitmaken van de organisatie bijvoorbeeld: werknemers
De taakomgeving
Mensen die geen deel uit maken van de organisatie bijvoorbeeld: afnemers en leveranciers behoren tot de ... omgeving
De algemene omgeving
De partijen en factoren die van invloed zijn op de organisatie, maar geen relatie met het bedrijf hebben (DESTEMP) behoren tot de ... omgeving
Supply Chain Management
Samenwerking tussen verschillende schakels in de keten, van leverancier tot aan de klant
De organisatiestructuur
Geeft aan op welke wijze de taken binnen een organisatie zijn verdeeld
Formele organisatie
Hoe ziet de organisatie er in werkelijkheid uit
Een proces
De activiteit(en) binnen een organisatie om een resultaat te behalen
Het primaire proces
De hoofdactiviteiten van de organisatie
Ondersteunende processen
De processen die het primaire proces mogelijk maken
Besturingsprocessen
Zorgt ervoor dat de verschillende processen op elkaar afgestemd worden
Verticale arbeidsverdeling
Is de scheiding tussen leiding en uitvoerende personen
Horizontale arbeidsverdeling
Arbeidsverdeling op hetzelfde niveau
Functie
Alle taken die een medewerker moet uitvoeren
Taak
Activiteit van een functie
Rol
Afspraak welk gedrag iemand moet vertonen
Lijnorganisatie
Een organisatiestructuur waarin de baas centraal staat
Lijn-staforganisatie
Een vorm van een lijn organisatie waarin een staf van deskundigen naast de directie staat
Matrixorganisatie
Een organisatiestructuur voor tijdelijke samenwerkingen
Informele organisatie
De processen in het bedrijf waar je geen invloed op hebt zoals onbedoelde en onbeheersbare processen tussen mensen is een ... organisatie
Machtscultuur
De organisatie draait om één leider (baasgericht)
Rolcultuur
De organisatie is functie gericht
Taakcultuur
De organisatie richt zich op het behalen van resultaat
Persooncultuur
De organisatie is mensgericht
Formeel cultuur
Alles verloopt volgens strakke regels
Informeel cultuur
Zonder verloop van strakke regels
Strategisch management
Verantwoordelijk voor het opstellen van strategische doelen en beleid
Tactisch management
Het vertalen van de strategie naar dagelijkse werkzaamheden
Operationeel management
Het aansturen van de dagelijkse werkzaamheden van het primaire proces
Beloningsmacht
Het beïnvloeden van het gedrag van anderen door een beloning te geven
Sanctionele macht
Het gedrag van anderen beïnvloeden door te dreigen met een straf
Legitieme macht
Het accepteren van het sturende gedrag van de leidinggevende
Informationele macht
Een manager heeft meer informatie dan de werknemers
Expertisemacht
Een deskundige kan het gedrag van anderen beïnvloeden omdat hij de kennis en vaardigheden heeft
Referentiemacht
De manager kan het gedrag van medewerkers beïnvloeden omdat zij hem bewonderen
Sturend gedrag
Belangrijk is het einddoel en de uitvoering van de taak
Ondersteunend gedrag
De manager moedigt zijn medewerkers aan
Directieve stijl
Veel sturing en weinig ondersteunend gedrag
Begeleidende stijl
Veel sturing en veel ondersteunend gedrag
Ondersteunende stijl
Weinig sturing en veel ondersteunend gedrag
Delegerende stijl
Weinig sturing en weinig ondersteunend gedrag
Strategische beslissingen
De beslissingen geven aan wat de ondernemingen in de komende 3 tot 5 jaar gaat doen
Tactische beslissingen
De beslissingen hoe de strategische beslissingen uitgevoerd gaan worden
Operationele beslissingen
Beslissingen over de dagelijkse werkzaamheden die voortkomen uit de tactische beslissingen
Plannen
Het primaire proces en de ondersteunende processen op elkaar afstemmen om de doelstelling te behalen
Strategische planning (Lange termijn)
Planning op lange termijn waarop de organisatie zijn doelen wil bereiken
Tactische planning (Middellange termijn)
De strategische planning wordt vertaald naar deelplanningen per afdeling
Operationele planning (Korte termijn)
Dagplanning van werkzaamheden per afdeling