אדום

red

אפור

gray

בהיר

light

ורוד

pink

חום

brown

חזק

strong

חקי

khaki

ירוק

green

כהה

dark

כחול

blue

כתום

orange

לבן

white

סגול

purple

פס

stripe

צהוב

yellow

שחור

black

אתמול

yesterday

בשבוע שעבר

last week

בשנה שעברה

last year

בשנתיים שעברו

last 2 years

לפני שבוע

week ago

לפני שנה

year ago

לפני שנתיים

2 years ago

פעם

once upon a time, once, instance

שלשום

day before yesterday

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording