Tijdvak 9. Tijd van de wereldoorlogen (1900-1950) - kernbegrippen

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Antisemitisme
Letterlijk: jodenhaat. Uitingen van vijandigheid tegen joden.
Bezetting
Inname en overheersing van een gebied dat niet tot het eigen territorium behoort (met militaire middelen).
Communicatiemiddelen
De manier waarop en de middelen waarmee boodschappen of berichten worden doorgegeven.
Communisme
Politieke stroming. Het hoofddoel is om alle kapitaal en productiemiddelen (machines en grondstoffen) in handen van de gemeenschap te krijgen. Daardoor ontstaat er een samenleving waarin iedereen gelijk is.
Crisis
Een economische neergang met lage winstverwachtingen, veel faillissementen en hoge werkloosheid.
Discriminatie
Het ongelijk behandelen of doelbewust achterstellen van personen of groepen.
Fascisme
Een ideologie en politiek systeem met extreem nationalistische opvattingen en onverdraagzaamheid ten opzichte van andersdenkenden.
Genocide
Een doelbewust geplande en uitgevoerde volkerenmoord.
Ideologie
Het geheel van ideeën en opvattingen van een politiek of maatschappelijk stelsel.
Isolationisme
De politieke neiging van een land of volk om zich af te sluiten van de wereld buiten hen of om het niet te mengen in aangelegenheden van andere landen.
Massaorganisatie
Een enorm grote vereniging, het individu is er ondergeschikt aan het groepsbelang.
Massavernietigingswapens
Wapens die in korte tijd een groot aantal slachtoffers veroorzaken.
Nationaalsocialisme
Ideologie die lijkt op fascisme, maar met een extreme vorm van racisme (in het bijzonder antisemitisme).
Pacifisme
Een stroming die geweldloosheid nastreeft en antimilitaristisch is.
Propaganda
Reclame maken voor het gedachtegoed van een ideologie of van een politieke partij, om meer aanhang te krijgen.
Protectionisme
Een economische politiek waarmee door maatregelen geprobeerd wordt de eigen landbouw en industrie te beschermen.
Racisme
Het ongelijk en slecht behandelen van personen of groepen op basis van lichamelijke kenmerken, zoals huidskleur.
Totalitarisme
Een ideologie die de hoogste waarde toekent aan de staat, waaraan het individu helemaal ondergeschikt is.
Verzuiling
Het verschijnsel dat in de samenleving levensbeschouwelijke groepen gescheiden van elkaar leven op grond van hun overtuiging.
Wapenwedloop
Een wedloop tussen twee of meer landen waarbij landen elkaar proberen te overtreffen in aantallen of in soort wapens.
Wereldoorlog
Oorlog tussen veel staten op verschillende continenten tegelijk gevoerd.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.