Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

5. týden - Klasicismus a romantismus

Klasicismus v Evropě

Pokrok vědy, vzrůstající zájem o taje vesmírných zákonů a přírodní dění (děje). Žádné války, pouze místní střety. Posilní se hlas myslitelů proti církvi a vlivu šlechty. Obdivovali zřízení v Anglii, usiloval blaho lidu a nejméně pošlapat svobodu.

Klasicismus

Z Francie, 17. st. v době rozkvětu absolutistické monarchie. Hlásí se k filozofii vzorů racionalismus. Byl bouřlivý rozvoj dramatu.

Cid

(Pierre Corneille, tvůrce moderní tragédie) Tragédie, je dramatický konflikt jak Cid zabije otce své milé. Cit její lásky, avšak, žádá o potrestání vraha (Killer). Konflikt je vyústění střetu osobních citů a nadosobních povinností.

Jean Racine

Francouzský dramatik, psycholog. Zobrazil ničivou vášeň.

Faidra

(Jean Racine) Žena athénského krále Thesea, Faidra, prožívá lásku k nevlastnímu synovi. Ten ji však neopětuje. I když není ničím vinen, je vyhnán svým otcem-králem ze země. Král prosí bohy o potrestání proviněných a Faidra je otrávena.

Moliere

Inspirován antikou a renesancí, francouzský dramat, zesměšňoval pokrytectví, šlechtickou povýšenou morálku a církev.

Tartuffe

(Moliere) Klasicistní francouzská komedie, odhaluje (exposes) církevní systém. Tartuffe si získá důvěru bohatého měšťana Orgona. Orgonova žena Elmíra, syn Damis a dcera Mariana jsou z toho znepokojeni, vidí v Tartuffovi pokrytce. Tartuffe chce získat majetek Mariany a maří (zničí) jeji sňatek. Syn varuje otce, ale to odmítá a jim dává majetek. Orgon zjistí Tartuffovo spiknutí a chci jeho vyhodit. Tartuffe jemu obžaluje (accuses) za vlastizradu (treason). Nakonec se to všechno vrátí Orgonovi.

Misantrop

Kritiku obrací proti vypočítavosti (for personal gain) šlechty.

Lakomec

Realistický obraz života pařížských měšťanů - komedie. O Harpagonovi (Moliere v ním zpodobil svého otce) kvůli jeho lakota, chci neužit své děti způsobem manželství s bohatými. Jeden místo, jeden čas, jeden děj

Denis Diderot

Hlavní organizátor encyklopedie - 1000+ hesel

Voltaire

Francouzský spisovatel, dramatik, filozof a historik. Napsal Století Ludvika XIV a Candide.

Montesquieu

Reprezentuje politické cíle osvícenství ve Francii.

Daniel Defeo

Robinson Crusoe - dobrodružný román, z pamětí ztroskotaného námořníka (sailor)

Johnathan Swift

Gulliverové cesty - kritizuje soudobou Anglii

Sentimentalismus nebo Preromantismus

Odmítal feudalismus, zdůraznil citové hodnoty prostého člověka, starobylost, svobodu a vznesenost (nobility). Autor Jean Jacques Rousseau

Sturm und drang

Německé hnutí, proti aristokratickému klasicismus, ale zejména osvícenství. Zdůraznil tvořivou svobodu osobnosti. Upřednostňovalo cit a vášeň oproti intelektualismus a racionalismus.

Johann Wolfgang Goethe

Německý spisovatel

Utrpení mladého Werthera

Líčení milostného i profesního zklamání citlivého mladíka Werthera. Utíká do Waldhamu, kde se zamiluje do Charlotty, která je zadána Albertovi. Kvůli neúspěchům v osobním i pracovním životě, postupně zvyšuje Wertherův pesimismus. První část románu končí s Wertherným útěkem. Druhá část líčí o jeho neúspěšným životě. Charlotta se vdá a Werther konči svůj život sebevraždou.

Faust

Učený doktor Faust v touze po poznání prodá svou duši ďáblu. Mají dohodu, že Faust dostane všechno co by chtěl od ďábla. Pak, po smrti, ďábel získá jeho duši. Faust potkává Markétu a je rozhodován, že jí chci. Markéta se uvědomuje, že čeká děti. Po narození, je zabije a je za to odsouzena. Faust s ďáblem jí pomáhá, ale Markéta odmítá jejich pomoc.

Friedrich Schiller

Básník, dramatik a překladatel. Divadlo chápal jako výchovnou instituci.

Loupežníci

drama, vyjadřuje protest proti tyranii vlády nad lidem. Téma převzato ze středověku.

Úklady a láska

tragédie, představuje lásku chudé dívky a syna šlechtice, obě postavy zobrazují mravné čisté typy

Óda na radost

píseň, inspirace Beethovena

Romantismus

V období mezi dvěma revolucí (1789 ve Francii a 1848 v Evropě) a nadějí (hope) o novém společenské uspořádaní (order). Romantismus je myšlenkový hnutí. Uplatňoval tvůrčí svobodu umělce, stavěl cit, vášně, fantazii, a vůli. Také v té období se vyzdvihoval (raised) hodnoty středověku. Typický romantický hrdina

George Gordon Byron (Angličan)

Měl děsné dětství kvůli neschopným rodičům a kulhání.

Childe Haroldova pouť

Autobiografické prvky. Harold je moderní, zklamaný a život jemu už nebaví. On truchlí (grieves) nad ztraceným životem. Ale přitom vzdorně pozvedá svůj hlas proti bezpráví.

Džaur

romantické skladba, inspirována z cest po Orientu.

Odpoutaný Prometheus

(Percy Bysshe Shelley) lyrické básnické drama, obměnil (variation) starou antickou báj o hrdinovi, který přinesl lidem oheň. Básník věří v konečné vítězství dobra nad zlem.

Walter Scott (Skot)

Stal se zakladatelem historické povídky a historického románu.

Waverley

Román dějů ze skotského povstání (revolt) roce 1745

Victor Hugo (Francouz)

Rozpor v rodině byl působen opačným politickým postavením rodičů. Po jeho neúspěchu v politice, šel do dobrovolného vyhnanství na ostrově.

Cromwell

drama, stal manifestem romantismu ve Francii

Chrám Matky boží v Paříži

(Quasimodo, Esmeralda, a kněz Frollo) Zachycuje život středověké Paříže

Ubožáci

Skladba osudů uprchlého Jeana Valjeana. Líčí nepravidelnost společenských zákonů v době červencové monarchie.

Devadesát tři

historický román, líčí jeden rok na venkově v době francouzské revoluce.

Stendhal

Jeho díly jsou na pomezí romantismu a realismu.

Červený a černý

Analyzuje psychické postavy. Červená je symbolem revoluce, černá despotismu. Nebo červená = touha po plném vášnivém životě, černá = měšťáctví

Alexandr Sergejevič Puškin (Rus)

Zakladatel moderní ruské prózy. Poslán do vyhnanství za pobuřující verše, ale, pak byl pozván zpatky.

Evžen Oněgin

Zobrazuje tehdejší ruskou společnost. Oněgin je "zbytečný člověk", šlechtic plný předsevzetí ale není schopný je uskutečnit.

Piková dáma

O Heřmanově posedlé (obsessed) touze zmocnit se tajemství tří vyhrávajících karet. Chodi za hraběnku se jí naučit, ale tajemství nechtěla prozradit (give away) a zemře. Zjevila (revealed) se mu však ve snu tři karty. Heřman začal na tyto karty sázet a dvakrát vyhrál velkou částku. Při třetí sázce se mu místo esa zjevila piková dáma. Heřman vše prohrál a skončil jako šílenec (crazy person)

Démon

(Michail Jurjevič Lermontov, Rus) Básnická poema, zlo se rodí z bezmocnosti dobra

Hrdina naší doby

(Michail Jurjevič Lermontov, Rus) "zbytečný člověk" hledá smysl své existence

Revizor

(Nikolaj Vasiljevič Gogol)

Edgar Allan Poe

Zakladatel detektivní novely. Je považován za předchůdce moderních hororů.

Havran

Básnická skladba s tématem smrti mladé dívky.

Vraždy v ulici Morgue

detektivní povídka

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording