Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Region XIII CARAGA

Lungsod ng Butuan

Ano ang kapital ng Agusan Del Norte?

Agusan Del Norte

Ano ang lalawigan ng Lungsod ng Butuan?

Bundok Halay

Ano ang pinakamalaking bundok sa Agusan Del Norte?

Agusan Del Norte

Saan matatagpuan ang Bundok Halay?

Ilog Agusan

Ano ang ikatlong pinakamalaking bundok sa bansa na matatagpuan sa Agusan Del Norte?

Agusan Del Norte

Saan matatagpuan ang Ilog Agusan?

Abaka & Niyog

Anu - Ano ang pangunahing mga pananim sa Agusan Del Norte?

Surigao

Ano ang kapital ng Surigao Del Norte?

Surigao Del Norte

Ano ang lalawigan ng Surigao?

Hilagang-Kanluran ng Mindanao at Phillipine Fault

Saan ang eksaktong kinalalagyan ng Surigao Del Norte sa Mindanao?

Visaya

Maraming ______ ang nagtutungo sa Surigao DEL Norte?

Maghanap ng Ginto

Ano ang layunin ng visaya sa Surigao Del Norte?

Negrito at Manobo

Mga _______ at ______ ang mga naninirahan sa Surigao Del Norte.

Pulo ng Nonoc

Anong pulo ang may pinakamalaking deposito ng nickel sa pilipinas?

Maradjao-Karadjao Festival

Anong pagdiriwang na inilalahad ang isang etnikong sayaw ng mga Bonok-Bonok ?

Casa Real

____ ____ sa Lungsod ng Surigao na naging tahanan ng mga pinunong Español at mga lumang replica ng Liberty Bell, mga bukal at beaches.

Philippine Deep

Ang __________ ____ ay isa sa pinakamalalim na katubigan sa mundo.

Siargao

Ang mga pulo _______ at Dinagat sa Surigao Del Norte ay malimit puntahan ng mga turista upang magsurfing at magbakasyon.

Dinagat

Ang mga pulo ng Siargao at ________ sa Surigao Del Norte ay malimit puntahan ng mga turista upang magsurfing at magbakasyon..

Surfing Capital of the Philippines

Ang Siargao ay tinaguriang _______.

Tandag

Ano ang kapital ng Surigao Del sur?

Surigao Del Sur

Ano ang lalawigan ng Tandag?

Manobo

Naninirahan sa Surigao Del Sur ang mga ______ at Mandaya.

Mandaya

Naninirahan sa Surigao Del Sur ang mga Manobo at _______.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording