Beaufort 6 - Contact 1

4.3 (3 reviews)
une fin
Click the card to flip 👆
1 / 163
Terms in this set (163)
malheureux, malheureuseongelukkigtristebedroefd, droevignagerzwemmenparlersprekenrentrerterugkeren, thuiskomensemblerlijken, schijnense promenerwandelensoignerverzorgensouhaiterwensenIl fait un temps super.Het weer is super.J'adore me promener.Ik wandel ontzettend graag.Dans huis jours.Binnen acht dagen.Qui soigne tes animaux?Wie verzorgt er je dieren?Ils habitent en face de moi.Ze wonen tegenover mij.Tu sembles triste.Je lijkt bedroefd.Elle est malheureuse.Ze is ongelukkig.Il fait sa valise.Hij pakt zijn koffer.C'est fini.Het is afgelopen.Tout a une fin.Aan alles komt een eind.Un bon retour!Een goede thuiskomst!écouter la radionaar de radio luisterenrentrer à la maisonnaar huis gaanmanger une tartineeen boterham etenporter une valiseeen koffer dragenregarder la télétv kijkensoigner les petits animauxde kleine dieren verzorgense promener dans le boisin het bos wandelenmontrer son portablezijn gsm tonenjouer sur la plageop het strand spelenaimerhouden vanj'aimik hou vantu aimesjij houdt vanil aimehij houdt vanelle aimezij houdt vannous aimonswij houden vanvous aimezjullie houden van, u houdt vanils aimentzij houden van (m)elles aimentzij houden van (v)s'appelerhetenje m'appelleik heettu t'appellesjij heetil s'appellehij heetelle s'appellezij heetnous nous appelonswij hetenvous vous appelezjullie heten/u heetils s'appellentzij heten (m)elles s'appellentze heten (v)préférerverkiezenje préfèreik verkiestu préfèresjij verkiestil préfèrehij verkiestelle préfèreze verkiestnous préféronswij verkiezenvous préférezjullie verkiezen, u verkiestils préfèrentze verkiezen (m)elles préfèrentze verkiezen (v)aiderhelpenj'aideik helptu aidesjij helptil aidehij helptelle aidezij helptnous aidonswe helpenvous aidezjullie helpen, u helptils aidentze helpen (m)elles aidentze helpen (v)habiterwonenj'habiteik woontu habitesjij woontil habitehij woontelle habitezij woontnous habitonswij wonenvous habitezjullie wonen, u woontils habitentze wonen (m)elles habitentze wonen (v)commencerbeginnenje commenceik begintu commencesjij begintil commencehij begintelle commencezij begintnous commençonswij beginnenvous commencezjullie beginnen, u begintils commencentze beginnen (m)elles commencentze beginnen (v)détesterhatenje détesteik haattu détestesjij haatil détestehij haatelle détestezij haatnous détestonswij hatenvous détestezjullie haten, u haatils détestentze haten (m)elles détestentze haten (v)coûterkostenje coûteik kosttu coûtesjij kostil coûtehij kostelle coûteze kostnous coûtonswij kostenvous coûtezjullie kosten, u kostils coûtentze kosten (m)elles coûtentze kosten (v)porterdragenje porteik draagtu portesjij draagtil portehij draagtelle portezij draagtnous portonswij dragenvous portezjullie dragen, u draagtils portentze dragen (m)elles portentze dragen (v)resterblijvenje resteik blijftu restesjij blijftil restehij blijftelle restezij blijftnous restonswij blijvenvous restezjullie blijven, u blijftils restentze blijven (m)elles restentze blijven (v)mangeretenje mangeik eettu mangesjij eetil mangehij eetelle mangezij eetnous mangeonswij etenvous mangezjullie eten, u eetils mangentze eten (m)elles mangentze eten (v)je me promèneik wandeltu te promènesjij wandeltil se promènehij wandeltelle se promèneze wandeltnous nous promenonswij wandelenvous vous promenezjullie wandelen, u wandeltils se promènentze wandelen (m)elles se promènentze wandelen (v)chercherzoekenje chercheik zoektu cherchesjij zoektil cherchehij zoektelle cherchezij zoektnous cherchonswij zoekenvous cherchezjullie zoeken, u zoektils cherchentze zoeken (m)elles cherchentze zoeken (v)je nageik zwemtu nagesjij zwemtil nagehij zwemtelle nageze zwemtnous nageonswij zwemmenvous nagezjullie zwemmen, u zwemtils nagentze zwemmen (m)elles nagentze zwemmen (v)