Objectif express 2 - Unité 4

Pour interroger à propos des usages d'un objet / d'un appareil
Click the card to flip 👆
1 / 149
Terms in this set (149)
Pour décrire des problèmes informatiquesOm informaticaproblemen te beschrijvenJe rencontre des problèmes de sécurité, de connexion, de synchronisation, de messagerie, de sauvegardeIk word geconfronteerd met veiligheids-, verbindings-, synchronisatie-, e-mail- en bewaarproblemen.Mon ordinateur est / est tombé en panne.Mijn computer is stuk.J'ai des problèmes liés aux périphériques.Ik ondervind problemen in verband met de randapparatuur.Je fais appel à un professionnel du dépannage / un dépanneur / un réparateur.Ik doe beroep op een professionele pechservice /een hersteller / een reparateur.Pour inciter / convaincre:Om aan te sporen / te overtuigen:Vous savez nos horaires sont très souples.Weet u, onze uurroosters zijn zeer flexibel.C'est parfaitement adapté à votre situation / à vos besoins.Het is perfect aangepast aan uw situatie / uw noden/behoeften.C'est vraiment bien pour reprendre le sport.Het is werkelijk goed om de sport te hervatten.C'est une bonne occasion de tester notre club.Het is een goede gelegenheid om onze club te testen.Vous avez à votre disposition des salles dont les équipements sont ultramodernes.U beschikt over zalen met ultramoderne uitrustingen.Vous disposez d'une piscine dont vous pourrez profiter toute l'année.U beschikt over een zwembad waarvan u het ganse jaar kan genieten.Je vous propose de profiter d'une offre exceptionnelle.Ik stel u voor om van een uitzonderlijk aanbod te genieten.Pour inciter / convaincre (suite):Om aan te sporen / te overtuigen (vervolg):Si vous vous abonnez aujourd'hui, vous bénéficiez de 15 % sur notre abonnement annuel.Indien u zich vandaag abonneert, geniet u van 15 % op ons jaarabonnement.Vous avez également la possibilité de choisir un abonnement de 29,90 € par mois si vous préférez.Indien u het verkiest, kan u opteren voor een abonnement van 29,90 € per maand.Je peux vous faire bénéficier d'une séance gratuite.Ik kan u laten genieten van een gratis sessie.Pour formuler des réticencesOm terughoudendheid / aarzeling te uitenCela ne m'intéresse pas.Dat interesseert me niet.C'est beaucoup trop cher pour mon budget.Dat is veel te duur voor mijn budget.Ce n'est pas ma priorité aujourd'hui.Dat is vandaag geen prioriteit voor mij.Pour exprimer une opposition / une objectionOm weerstand (tegenstand) / een bezwaar uit te drukkenC'est vrai que les horaires... mais...Het is waar dat de werktijden... maar...C'est une offre intéressante mais...Het is een interessant aanbod maar...Cela a l'air bien en effet mais...Het ziet er inderdaad goed uit maar...Pour répondre à des objectionsOm te reageren (een antwoord te geven) op bezwarenJe vous comprends mais nos horaires sont souples.Ik versta u maar onze werktijden zijn flexibel.Ce serait dommage de ne pas profiter de notre promotion.Het zou spijtig zijn om niet van onze promotie te genieten.Cela ne vous engage à rien.Dat verbindt u tot niets.Pour reporter une décisionOm een beslissing uit te stellenC'est gentil à vous mais je veux réfléchir.Dat is vriendelijk van u maar ik wil nadenken.J'hésite... Je vous rapellerai si je me décide.Ik twijfel... ik zal u terugbellen als mijn besluit genomen is.Pour décrire un processus de vente en ligneOm een online verkoopproces te beschrijvenPour passer commande l'acheteur doit...Om een bestelling te plaatsen, moet de koper...Une commande validée ne peut plus être annulée.Een gevalideerde bestelling kan niet meer worden geannuleerd.Le client recevra un e-mail de confirmation.De klant zal een bevestigingsmail krijgen.Un autre e-mail sera envoyé pour confirmer que la commande a été expédiée.Een andere mail zal worden verstuurd om te bevestigen dat de bestelling is verzonden.Le client doit vérifier les marchandises à la réception du colis.De klant moet de goederen controleren bij de ontvangst van het pakket (pakje).Les articles commandés sur la boutique en ligne peuvent être retournés dans un délai de...De artikelen die besteld zijn in de onlinewinkel kunnen binnen ... worden teruggestuurd.Pour formuler une promesse / un engagementOm een belofte / een verbintenis te formulerenArdéco garantit que les produits sont conformes à la description faite sur le site.Ardéco garandeert dat de producten overeenstemmen met de beschrijving op de site.Ardéco s'engage à livrer les articles dans les 2 à 4 jours ouvrables.Ardéco verbindt er zich toe de koopwaar (artikelen/artikels) te leveren binnen de 2 à 4 werkdagen.Tous les produits vendus par Ardéco bénéficient de la garantie légale de conformité et de la garantie de vices cachés.Alle producten verkocht door Ardéco genieten van de wettelijke garantie van overeenstemming en van de garantie voor verborgen gebreken.Pour interroger sur des conditions de vente en ligneOm vragen te stellen over de online verkoopvoorwaardenEst-ce que mes informations bancaires et mes données personnelles restent bien confidentielles?Blijven mijn bankgegevens en mijn persoonlijke gegevens wel vertrouwelijk?Je peux annuler ma commande?Kan ik mijn bestelling annuleren?J'ai des frais supplémentaires à payer?Moet ik bijkomende (extra) kosten betalen?Je veux savoir quand je recevrai les articles.Ik wil weten wanneer ik de koopwaar zal ontvangen.Est-ce que la livraison est gratuite?Is de levering gratis?Comment je sais que ma commande a bien été enregistrée?Hoe weet ik dat mijn bestelling goed geregistreerd is?Pour demander un rappel téléphoniqueVragen om terug te bellenJ'attends votre appel / votre réponse.Ik wacht op uw telefoonoproep (telefoontje) / uw antwoord.Pouvez- vous me rappeler (rapidement), s'il vous plaît? Merci.Kan u me (spoedig) terugbellen, aub? Dank u.Merci de me rappeler au 07 54 63 41 09.Dank om mij terug te bellen op 07 54 63 41 09.Pour signaler des problèmes concernant les articlesOm problemen in verband met de koopwaar (artikels / artikelen) te signalerenEn cas d'articles manquants, non conformes ou défectueux...In geval van ontbrekende koopwaar, niet overeenstemmende (niet conforme) of defecte [koopwaar (artikels / artikelen)]...La lampe ne fonctionne plus.De lamp werkt niet meer.Il y a trois assiettes cassées.Er zijn drie gebroken borden.La venteDe verkoopun articleeen artikelune merchandiseeen (koop)waarun produiteen productune boutique (en ligne)een (online) boetiek (winkel)un coliseen pakket (pakje)un emallageeen verpakkingune commandeeen bestellingcommanderbestellenpasser (une) commandeeen bestelling plaatsenconfirmer une commandeeen bestelling bevestigenannuler une commandeeen bestelling annulerenun échangeeen ruil (wisseling)échangerruilen (wisselen)une expéditioneen verzendingune livraisoneen leveringexpédierverzendenlivrerleverenune factureeen factuurune facturationeen facturatiefacturerfacturerendes frais de livraisonleveringskostendes frais de traitementverwerkingskostenune garantieeen garantieun bon de garantieeen garantiebongarantirgaranderenun paiementeen betalingpayerbetalenun prixeen prijsune réception de commandeeen ontvangst van bestellingune réception de livraisoneen ontvangst van leveringréceptionnerin ontvangst nemen en controlerenune réduction / une remiseeen vermindering (korting)une escompte / un rabaiseen korting (vermindering)un remboursementeen terugbetalingrembourserterugbetalenun retourhet terugsturenretournerenterugsturenune rétractationeen intrekking (herroeping)une formulaire de rétratactioneen herroepingsformulierse rétracterzich terugtrekken (uit een overeenkomst) / (een overeenkomst) herroepenune ristourneeen kortingune taxeeen belasting (heffing)toutes taxes comprisesincl. alle heffingen (incl. BTW)une taxe sur la valeur ajoutéeeen belasting op de toegevoegde waardedes droits de douanedouanerechtenun vice cachéeen verborgen gebrekPour vanter les caractéristiques spécifiques des produitsOm de specifieke kenmerken / eigenschappen van producten aan te prijzenIl faut capter l'attention du consommateur avec / grâce à:Het is nodig om de aandacht van de consument te trekken met / dankzij:un emballage efficaceeen efficiënte (doeltreffende) verpakkingune couleur attrayanteeen aantrekkelijke kleurun matériau inattendueen onverwacht materiaalune forme inhabituelleeen ongewone vormun produit haut de gamme / originaleen product uit het hoogste segment (uit de topklasse) / een origineel productPour exprimer des nécessitésOm behoeften uit te drukkenIl est important que vous analysiez les emballages de vos concurrents.Het is belangrijk dat u de verpakkingen van uw concurrenten analyseert.Il faut que l'emballage ait un impact immédiat sur le consommateur.De verpakking moet onmiddellijk indruk maken op de consument.Il est nécessaire que ce test se fasse dans les mêmes conditions que dans une grande surface bruyante et bondée.Het is noodzakelijk dat de test onder dezelfde omstandigheden wordt uitgevoerd als in een luidruchtige (lawaaierige) en propvolle supermarkt.Pour préciser des actionsOm acties te verduidelijkenLe consommateur va directement vers ses marques favorites pour remplir son caddie rapidement.De consument gaat onmiddellijk naar zijn lievelingsmerken om snel zijn karretje (boodschappenwagentje) te vullen.Voici les règles de marketing à connaître pour emballer efficacement vos produits.Ziehier (Hier zijn) de te kennen marketingregels om efficiënt uw producten te verpakken.Le marketing / la mercatiqueDe marketingAnalyser / positionner un produitEen product analyseren / positionerenCapter l'attention du clientDe aandacht van de klant trekkenFaire passer un messageEen boodschap overbrengenImposer un produitEen product ingang doen vindenLancer / tester un produitEen product op de markt brengen (lanceren) / testenObtenir des résultats significatifsVeelbetekenende (relevante, significante) resultaten verkrijgen (behalen)Offrir un serviceEen dienst aanbiedenProposer des idées nouvellesNieuwe ideeën voorstellenSélectionner un échantillon de consommateursEen steekproef van consumenten selecterenLa grande distributionDe verkoop in supermarktenUn caddieEen karretje (in supermarkt) (boodschappenwagentje)Un consommateur / une consommatriceEen consumentUn emballageEen verpakkingUne gammeEen assortimentUn hypermarché / une grande surfaceHypermarkt (supermarkt) / een grote supermarktUne marqueEen merkUn produitEen productUn rayonEen schap (rek), een afdeling (in een winkel)Une référenceEen referentie