Objectif Express - Unité 5

Pour exprimer une volonté/un souhait
Click the card to flip 👆
1 / 96
Terms in this set (96)
J'ai suivi des cours de français des affaires pendant six mois.Ik heb 6 maanden lang cursussen zakelijk Frans gevolgdEn deux ans, j'ai réussi à signer de gros contrats avec une chaîne d'hypermarchés.In 2 jaar tijd ben ik erin geslaagd om grote contracten te tekenen/om grote deals te sluiten met een hypermarktketenMa mission se termine dans un an.Mijn missie eindigt binnen een jaarDe 2009 à 2012, j'ai travaillé dans différents pays d'Afrique, puis j'ai travaillé deux ans au siège avant de repartir à l'étranger. Je suis en mission en Inde depuis un an.Van 2009 tot 2012 heb ik in verschillende Afrikaanse landen gewerkt, daarna heb ik twee jaar op het hoofdkantoor gewerkt alvorens terug te keren naar het buitenland. Ik ben al een jaar op missie in India.Pour indiquer des avantages ou des motivations à l'expatriationOm voordelen of stimulansen voor expatriëring aan te gevenL'international permet d'acquérir de l'expérience.Werken in het buitenland is een manier om ervaring op te doen (verwerven).Rencontrer des gens de langue et de culture différentes est la meilleure formation.Mensen uit verschillende talen en culturen ontmoeten is de beste opleiding.Je souhaitais développer mes compétences.Ik wilde mijn vaardigheden ontwikkelen.C'était un défi formidable!Het was een grote uitdaging!Les motivations pour partir, ce n'est pas toujours de gagner de l'argent ou de faire carrière, mais de pouvoir changer les choses, d'être utile, d'aider les gens, de monter de nouveaux projets et de donner un sens à sa vie.Geld verdienen of carrière maken is niet altijd dé reden tot vertrek. Het krijgen van kansen om dingen te veranderen, zich nuttig te voelen, mensen te helpen, nieuwe projecten op te zetten en zin te geven aan zijn leven is een grotere motivator.Pour faire des recommandationsOm aanbevelingen te doenVous devriez faire la même chose.U zou hetzelfde moeten doen.Si j'ai un conseil à donner, c'est d'anticiper le retour dans son pays.Als ik al een advies/raad mag geven, dan is dit zeker het tijdig inspelen op de terugkeer naar eigen land.Si j'étais vous/À votre place, je n'hésiterais pas mais je vous recommande de bien étudier la situation pour ne pas avoir de regrets.Als ik u was, zou ik niet aarzelen, maar ik raad u aan de situatie zorgvuldig te bestuderen om achteraf geen spijt te hebben.Pour signaler des difficultés possiblesOm mogelijke problemen te meldenMais attention, pour réussir à l'international, il faut accepter l'imprévu et la prise de risques.Maar let op, om internationaal te slagen, moet je het onverwachte accepteren en risico's nemen.D'un point de vue familial, ce n'est pas toujours simple.Vanuit familieperspectief is het niet altijd gemakkelijk.Le retour a été très dur.De terugkeer is erg moeilijk geweest.Il est parfois difficile de comprendre les différences culturellesHet is soms moeilijk om culturele verschillen te begrijpen.Pour exprimer le but d'une actionOm het doel van een actie tot uitdrukking te brengenJe propose des pistes et des conseils pour aider les gens.Ik geef tips en advies om mensen te helpen.Déléguez vos dossiers de manière à ne pas être débordé à votre retour.Delegeer uw dossiers zodat u niet overspoeld wordt met werk bij uw terugkomst.Mettez en place des mails de réponses automatiques d'absence pour que les gens sachent qui contacter en votre absence.Stel automatische antwoordmails in zodat mensen weten met wie ze contact moeten opnemen tijdens uw afwezigheid.Créez un dossier en ligne afin de sauvegarder tous les documents propres à votre séjour.Maak een online map aan om (teneinde) daarin alle specifieke documenten voor uw verblijf op te slaan.Il est important de vous renseigner sur les coutumes locales de façon à montrer votre intérêt et votre respect.Het is belangrijk om informatie in te winnen over de lokale gebruiken om/teneinde zo uw interesse en respect aan te tonen.Pour indiquer des étapesOm stappen aan te gevenDès que vous avez votre billet et que votre réservation d'hôtel est faite, la première chose à faire, c'est de faire un planning.Zodra u uw ticket heeft en uw hotelreservering is gemaakt, is het opstellen van een planning het eerste wat u moet doen.Une fois que le voyage est planifié on est tranquille.Zodra de reis is gepland, kunt u zich ontspannen.Pour préciser la manière de faireOm een aanpak te verduidelijkenPrévenez vos collègues de votre absence en l'inscrivant dans votre agenda partagé.Informeer uw collega's over uw afwezigheid door die te noteren in uw gedeelde agenda.Mettez en place des mails de réponses automatiques d'absence en précisant l'adresse mail d'un de vos collaborateurs.Stel automatische antwoordmails in waarin u het e- mailadres van een van uw medewerkers opgeeft/vermeldt.Vous pourrez récupérer vos dossiers en allant sur Internet à partir d'un autre ordinateur.U kunt uw bestanden opvragen door via een andere computer naar internet te gaan.Pour exprimer son approbationOm zijn goedkeuring uit te sprekenC'est un bon conseil en effet!Dat is inderdaad een goed advies!C'est vrai (Langage écrit: Il est vrai ...) que les nouvelles technologies sont d'une grande aide aujourd'hui.Het is waar dat nieuwe technologieën vandaag de dag van groot nut zijn.C'est sage en effet!Dat is inderdaad verstandig!Pour indiquer des situations hypothétiques/possiblesOm hypothetische/mogelijke situaties aan te gevenJe vous recommande de sauvegarder en ligne votre présentation professionnelle au cas où vous auriez un problème.Ik raad u aan om uw professionele presentatie online op te slaan voor het geval u een probleem heeft/krijgt.Si jamais vous n'avez plus votre ordinateur, vous pourrez toujours récupérer vos dossiers en cas de besoin en allant sur Internet à partir d'un autre ordinateur.Mocht u uw computer ooit kwijtraken, kunt u ingeval van nood uw bestanden altijd terugvinden door via een andere computer op het internet te gaan.Pour indiquer son mécontentementOm zijn ongenoegen aan te gevenJe tiens à vous faire part de mon mécontentement.Ik wil hier mijn ontevredenheid/ongenoegen onder woorden brengen.J'ai le regret de vous faire part de ma très grande insatisfaction.Tot mijn spijt moet ik u mijn zeer grote ontevredenheid melden/meedelen.Le vol a été annulé alors on m'a proposé un autre vol.De vlucht werd geannuleerd en ik kreeg dan een nieuwe vlucht aangeboden.Résultat, je me suis retrouvée sans mes effets personnels.Als gevolg daarvan moest ik het zonder mijn persoonlijke bezittingen stellen.Par conséquent / En conséquence, je vous demande le remboursement de tous les frais engagésDaarom/Bijgevolg vraag ik u om alle gemaakte kosten te vergoeden/terug te betalen.J'ai raté ma correspondance si bien que j'ai manqué un rendez-vous important.Ik heb mijn aansluiting gemist waardoor ik een belangrijke afspraak niet gehaald heb.J'ai donc dû prendre une chambre d'hôtel.Ik moest dus een hotelkamer regelen.Pour parler d'indemnisationOm het over vergoedingen te hebbenOn m'a bien versé une indemnité.Men heeft mij wel een vergoeding uitbetaald.Je vous demande de me rembourser la totalité des frais et de faire un geste commercial pour me dédommager du préjudice subi.Ik vraag u mij alle kosten terug te betalen en een commercieel gebaar te maken om mij de geleden schade te vergoeden.Je vous demande le remboursement de tous les frais engagés.Ik vraag u alle gemaakte kosten te vergoeden.Pour décrire des problèmes en déplacementOm problemen op zakenreis te beschrijvenLe vol a été annulé.De vlucht werd geannuleerd.À l'arrivée à Jakarta, ma valise était manquante.Toen ik in Jakarta aankwam/Bij mijn aankomst in Jakarta, ontbrak mijn koffer.Je me suis retrouvée sans mes effets personnels.Ik kwam zonder mijn persoonlijke bezittingen te zitten/Ik moest het stellen zonder mijn persoonlijke bezittingen.Ce vol est parti avec plus de trois heures et demie de retard.Deze vlucht vertrok meer dan drie en een half uur te laat.J'ai raté ma correspondance.Ik miste mijn aansluiting.J'ai manqué un rendez-vous important.Ik heb een belangrijke afspraak gemist.J'ai dû acheter un autre billet d'avion puisque je n'ai pas pu repartir le jour même.Ik heb nog een vliegticket moeten kopen want ik kon niet dezelfde dag vertrekken.Pour relater des faits passésOm verslag uit te brengen over gebeurtenissen uit het verledenVous aviez demandé à me voir à mon retour de mission. Je viens juste d'arriver.U vroeg om me te zien/om langs te komen zodra ik terugkwam van mijn missie/dienstreis. Ik ben hier net aangekomen.De nombreuses délégations s'étaient déplacées.Vele delegaties waren aanwezig (verplaatsten zich).Nous avons pu prendre de nombreux contacts très intéressants parce qu'il y avait beaucoup de monde.We hebben talrijke/tal van interessante contacten kunnen leggen omdat er veel mensen aanwezig waren.Pour décrire un succèsOm een succes te beschrijvenÇa (Cela) s'est très bien passé.Het is prima verlopen.Tout s'est déroulé comme nous l'avions prévu.Alles liep volgens plan.Nous avons eu beaucoup de succès.We zijn zeer succesvol geweest/We hebben veel succes geboekt.Pour féliciter / exprimer sa satisfactionOm iemand te feliciteren / om zijn tevredenheid uit te drukkenFélicitations ! / Bravo !Gefeliciteerd! / Goed gedaan!Parfait !Uitstekend !Vous avez très bien fait !U hebt er goed aan gedaan !Pour exprimer une convergence d'opinions / d'idéesOm eensgezindheid uit te drukkenC'est vrai / exact !Het is waar, het klopt / inderdaad, dat klopt! Het is juist.Je suis (tout à fait) d'accord avec vous.Ik ben het volledig met u eens.Je suis de votre avis.Ik ben het met u eens. / Dat vind ik ook. / Ik sluit me daarbij aan.Vous avez raison.U hebt gelijk.Pour exprimer une divergence d'opinions / d'idéesOm meningsverschillen uit te drukkenJe ne suis (absolument) pas d'accord / de votre avis.Ik ben het (absoluut) niet met u eens.Je suis contre votre proposition.Ik ben tegen uw voorstel.Pour insisterOm aan te dringenJe pense qu'il faut vraiment revoir nos conditions de vente.Ik denk dat we onze verkoopsvoorwaarden echt moeten herzien.Il faut absolument que nous communiquions davantage sur nos produits.Het is essentieel dat we meer communiceren over onze producten.Pour être mis au courantOm op de hoogte gesteld te wordenIl ne vous a rien dit d'autre?Heeft hij u niets anders verteld?Tenez-moi au courant / informé.Hou mij op de hoogte. Laat het me weten.Merci de me tenir au courant / informé.Gelieve me op de hoogte te houden.