Objectif Express - unité 6

Pour préciser les rôles de chacun
Click the card to flip 👆
1 / 122
Terms in this set (122)
Qu'est-ce qui est prévu pour la communication sur le stand?Wat is er voorzien (gepland) voor de communicatie op de stand?Nous comptons aussi distribuer une brochure.We zijn van plan om ook een brochure uit te delen.Nous avons l'intention de distribuer des objets publicitaires.We zijn van plan om reclameartikelen uit te delen.Nous avons prévu d'inviter nos principaux clients à une petite réception / un cocktail.We hebben gepland om onze belangrijkste klanten uit te nodigen op een kleine receptie / een cocktail.Les salons professionnelsVakbeurzenUne afficheEen afficheUn exposant/exposerEen exposant, tentoonsteller/exposeren, tentoonstellenUn annuaireEen gids (= een overzicht)Une inauguration/inaugurerEen feestelijke opening / feestelijk openenUn badgeEen badgeUn mobilierMeubilairUne brochureEen brochureUn objet publicitaireEen reclameartikelUn catalogueEen catalogusUn organisateur/organiserEen organisator/organiserenUne clôtureEen (af)sluiting, beëindiging, slotUn panneauEen bord (bv. un panneau publicitaire = een reclamebord)Une distribution/distribuerEen verdeling / verdelenUne plaquetteEen boekje, brochureUn emplacementEen plaats, locatieUne réception/recevoirEen receptie / ontvangenUn encartEen bijlage, een inlegblaadjeUn salonEen salon (= een beurs)Un espace (publicitaire)Een ruimte (reclame-)Un standEen standPour formuler une invitationOm een uitnodiging op te stellen (te formuleren)Nous sommes heureux de vous inviter...Wij nodigen u van harte uit...Vous êtes convié(e)s au cocktail d'inauguration / à visiter notre stand.U wordt uitgenodigd op de openingscocktail / om onze stand te bezoeken.X a le plaisir de vous convier / inviter au forum 'Emballage et développement durable'.X nodigt u graag uit op het forum 'Verpakking en duurzame ontwikkeling'.Vous êtes les bienvenus au pot de clôture.U bent van harte welkom op de slotdrink/afsluitingsborrel.Pour donner des indications sur le lieu et le moment d'un événementOm aanwijzigingen te geven over de plaats en het tijdstip van een evenementLe Salon X se tiendra du 1er au 4 juillet à la porte de Versailles.Het x salon zal plaatsvinden van 1 tot 4 juli aan de porte de Versailles.Le cocktail d'inauguration aura lieu le 1er juin à 18h30 sur notre stand.De openingscocktail zal plaatsvinden op 1 juni om 18u30 op onze stand.Un pot de clôture sera organisé à l'issue des ateliers.Een slotdrink/afsluitingsborrel zal worden georganiseerd na afloop van de workshops.Pour indiquer le thème et/ou le programme d'un événementOm op het thema en/of het programma van een evenement te wijzenX organise une journée d'information et d'échanges.X organiseert een informatie- en uitwisselingsdag.Le matin, une table ronde réunira des entrepeneurs.'s Morgens zal een rondetafelconferentie met ondernemers plaatsvinden.L'après-midi débutera par une présentation.De namiddag zal starten met een presentatie.Différents ateliers se dérouleront jusqu'à 18h.Verschillende workshops zullen plaatsvinden tot 18u.Pour demander une confirmation de présenceOm een bevestiging van aanwezigheid te vragenNous vous remercions de nous confirmer votre présence avant le 15 mai.Wij bedanken u voor het bevestigen van uw aanwezigheid voor 15 mei.Inscrivez-vous par courriel (e-mail).Schrijf u in via mail.Les événements professionnelsBedrijfsevenementen (zakelijke evenementen)Un acteurEen (hoofdrol)speler, een belangrijke figuur les acteurs de la vie économique, de topmensen uit het bedrijfslevenun acteur économiqueeen marktspelerUn atelierEen workshopUn cocktailEen cocktailUn colloqueEen colloquium, symposium, conferentieUn congrèsEen congresUne foireEen beursUn forumEen forumUne journée d'informationEen informatiedagUn participantEen deelnemerUn potEen borrel, een drinkUne table rondeEen rondetafelconferentiePour exprimer des sentimentsOm gevoelens te uitenNous sommes très heureux de vous recevoir à ce cocktail.We zijn erg blij u te mogen verwelkomen op deze cocktail.Nous sommes vraiment touchés que vous soyez si nombreux.We zijn echt ontroerd dat velen van jullie hier zijn.Nous sommes particulièrement fiers aujourd'hui de vous présenter nos nouveaux produits.We zijn bijzonder trots u vandaag onze nieuwe producten voor te stellen.Nous sommes ravis que vous puissiez découvrir nos solutions innovantes.We zijn verheugd dat u onze innovatieve oplossingen kunt ontdekken.Pour justifier une actionOm een handeling te rechtvaardigenCela nous permet de vous rencontrer et d'échanger avec vous et avec nos clients.Dat stelt ons in staat u te ontmoeten en met u en onze klanten te communiceren.Cela nous donne l'occasion de développer de nouveaux partenariats.Dat geeft ons de mogelijkheid om nieuwe samenwerkingsverbanden te ontwikkelen.Pour annoncer des réussites professionnellesOm zakelijke successen aan te kondigenNous avons mobilisé l'énergie de toutes nos équipes.We hebben een beroep gedaan op de energie van al onze teams.Nous avons avancé sur des projets importants.We hebben vooruitgang geboekt in belangrijke projecten.Nous avons acquis de nouvelles capacités de production.We hebben nieuwe productiecapaciteiten verworven.Pour proposer de boire en formulant un voeu ou en l'honneur de quelqu'unOm voor te stellen te drinken op ... (en een wens te uiten) of ter ere van iemandJe vous invite à lever votre verre à la réussite de cette édition.Ik nodig u uit om het glas te heffen op het succes van deze editie.Je vous propose de trinquer en l'honneur de S.Ik stel u voor om te klinken/een toast uit te brengen op (ter ere van) S.Portons un toast à nos nouveaux projets!Laat ons drinken (een toast uitbrengen) op onze nieuwe projecten!Buvons à notre succès!Laat ons drinken op ons succes!Les sentimentsDe gevoelensContent(e)TevredenDésespéré(e)WanhopigÉmu(e)OntroerdEnchanté(e)Verrukt, opgetogenFâché(e)Boos, kwaad, ontstemdFier (fière)TrotsHeureux (-euse)Blij, tevredenMécontent(e)Ontevreden, misnoegd, ontstemdRavi(e)(dol)blij, verrukt, opgetogenSatisfait(e)TevredenTouché(e)OntroerdTristeTriestig, verdrietigPour décrire des choix prioritairesOm keuzes die voorrang krijgen (prioritaire keuzes) te beschrijvenNombreux sont les voyageurs qui sélectionnent en priorité une agence de voyages ayant une démarche responsable.Vele reizigers geven prioriteit aan het selecteren van een reisbureau met een verantwoorde aanpak.88 % des voyageurs interrogés se disent prêts à agir en faveur de l'environnement.88 % van de ondervraagde reizigers zegt bereid te zijn om actie te ondernemen ter bescherming van het milieu (om het milieu te beschermen).Beaucoup sont d'accord pour payer plus cher pour une destination écologique.Velen gaan akkoord om meer te betalen voor een ecologische bestemming.20 % des personnes visitant le salon ont acheté leur voyage ou ont l'intention de le faire dans les quinze jours.20 % van de bezoekers van het salon hebben hun reis gekocht of zijn van plan het te doen binnen de 14 dagen.Pour donner des chiffres / des données économiquesOm cijfers / economische gegevens te verstrekken (weer te geven)Le Salon mondial du tourisme a réuni 450 exposants et a accueilli 109 000 visiteurs.Het wereldtoerisme salon bracht 450 exposanten samen en verwelkomde 109 000 bezoekers.Le budget vacances annuel est supérieur à 3 000 € pour 42 % des visiteurs.Het jaarlijkse vakantiebudget is hoger dan 3 000 € voor 42 % van de bezoekers.2 visiteurs sur 3 ont passé plus d'une demi-journée sur le salon.2 op 3 bezoekers brachten meer dan een halve dag door op het salon.Nous avons eu une moyenne de 150 visiteurs par jour.We hadden gemiddeld 150 bezoekers per dag.Nous avons pris douze contacts avec des agents locaux.We hebben 12 contacten gelegd met lokale agenten.Nous avons distribué 400 plaquettes et 250 objets publicitaires.We hebben 400 folders en 250 promotieartikelen uitgedeeld.Une grande majorité des visiteurs connaissent le 'tourisme responsable'.Een grote meerderheid van de bezoekers is bekend met (kent) 'verantwoord toerisme'.20 % des personnes visitant le salon ont acheté leur voyage.20 % van de mensen die het salon bezochten, kochten hun reis.Pour commenter des chiffres / un bilanOm cijfers / een eindresultaat te verklaren (van commentaar te voorzien)Ces chiffres représentent une progression de + 62 % par rapport à l'année dernière., Deze cijfers vertegenwoordigen een stijging van + 6,2 % ten opzichte van vorig jaar.Ce chiffre reste stable par rapport à l'année dernière.Dit cijfer blijft stabiel ten opzichte van vorig jaar.Le temps de visite s'est allongé.De bezoektijd is toegenomen (gestegen).La satisfaction des visiteurs est en hausse: 88 % ayant l'intention de revenir l'année prochaine (contre 84 % l'année dernière).De tevredenheid van de bezoekers neemt toe: 88 % is van plan volgend jaar terug te komen (tegenover 84 % vorig jaar).Des actions sur un salon professionnelActies/handelingen op een vakbeursAccueillir des visiteursBezoekers ontvangenDistribuer des plaquettesBoekjes/brochures uitdelenPrendre des contactsContacten leggenRemplir des fiches contactContactformulieren invullenRéunir des exposantsExposanten bij elkaar brengenVisiter un salonEen salon/beurs bezoekenun encart publicitaireeen reclamebijlage