Objectif express - unité 7

Pour inciter à faire des propositions
Click the card to flip 👆
1 / 94
Terms in this set (94)
Je trouve qu'il est toujours difficile de se relever.Ik vind dat het altijd veel moeite kost om uit een ligstoel te komen.Je suis convaincu(e) que cette idée peut plaire.Ik ben ervan overtuigd dat men dit idee leuk zal vinden.Je ne pense pas que ce soit faisable.Ik denk niet dat het haalbaar/uitvoerbaar is.Pour s'expliquer ou reformuler ses proposOm uit te leggen of te herformuleren (wat men heeft gezegd)Excusez-moi, je me suis mal exprimé(e).Sorry, dat had ik anders moeten zeggen.Je m'explique: il s'agit d'une chaise longue.Ik bedoel daarmee: het gaat om een ligstoel.Pardon, je veux dire 'se déplie'.Sorry, ik bedoelde 'is uitklapbaar'.Des caractéristiques techniques / produitsTechnische gegevens / productenIsothermekoel-GonflableOpbaasbaarPliableopvouwbaarProgrammableprogrammeerbaarRétractableintrekbaar, uitschuifbaarSolairemet zonne-energiePour faire un retour positifOm positieve feedback te gevenBravo!Bravo/proficiat!;C'est exactement ce dont on a besoin.Dat is precies wat we nodig hebben.C'est bien.Het is goed/oké.Cela correspond bien à ce que Patrick veut.Dat komt overeen met/sluit aan bij wat Patrick wil.Le questionnaire est bien construit.De vragenlijst zit goed in elkaar/is goed opgebouwd.Il couvre bien les différents thèmes.Hij bestrijkt (omvat, dekt) goed de verschillende thema's.La question B me convient.Vraag B is prima voor mij.La question C, cela va.Vraag C is oké.La question E est très intéressante.Vraag E is heel interessant.La question F, c'est bon.Vraag F is goed/oké/geen probleem.Pour suggérer des modificationsOm wijzigingen voor te stellenIl y a quelques modifications à faire.Er zijn wat aanpassingen aan te brengen.Je choisirais la première option.Ik zou de eerste optie kiezen.Je pense aussi à une autre possibilité.Ik denk ook aan een andere mogelijkheid.Je te propose de mettre: '...' au lieu de: '...'.Ik stel voor dat je schrijft: ... in plaats van ...On peut supprimer la troisième raison.We kunnen de derde reden schrappen.La dernière question me pose un petit problème.Ik heb het moeilijk met de laatste vraag.Il vaut mieux proposer trois réponses.Het is beter om drie antwoorden te voor te stellen.Je te laisse faire les corrections.Ik laat het aanbrengen van de verbeteringen aan jou over/ ik laat jou de verbeteringen aanbrengen.Pour décrire un arrangementOm een regeling te beschrijvenIl faut qu'on s'organise pour que le service soit toujours assuré.We moeten ervoor zorgen/ons zo organiseren dat onze dienst permanent bereikbaar is.On arrive toujours à s'arranger.We komen altijd tot een oplossing/een regeling.On avait dit que ce serait chacun son tour.De afspraak was 'ieder om beurt'.On peut trouver un arrangement.We kunnen wel een regeling treffen.On se débrouillera sans vous.We redden het wel zonder jullie.Il faudra une bonne répartition des tâches entre les personnes qui seront là.We hebben een goede werkverdeling nodig tussen de werknemers die er zullen zijn.Pour indiquer des périodes de congéOm vakantieperiodes aan te gevenMa femme prend ses congés en août.Mijn vrouw neemt haar vakantie in augustus.Les dates sont imposées par son entreprise.De data worden opgelegd door zijn/haar bedrijf.L'autre partira du 15 au 31 août.,De andere neemt zijn vakantie/vertrekt van 15 tot 31 augustus.Tu pourras donc être en vacances à partir du 15 août.,Je zal dus met vakantie kunnen vanaf 15 augustus.Cette année, je prends trois semaines d'affilée.Dit jaar neem ik drie opeenvolgende weken vakantie.Vous avez bien raison de partir hors saison.U hebt volkomen gelijk om buiten het hoogseizoen op vakantie te gaan.Je repose une semaine pour la rentrée.Ik neem de eerste schoolweek vrij.Nous serons donc absents tous les deux la deuxième semaine de juillet.We zullen dus allebei de tweede week van juli afwezig zijn.Pour formuler des oppositionsOm bezwaren te verwoorden (uiten, formuleren)Toi, tu peux choisir grâce à ta femme par contre, moi qui suis célibataire, je suis obligé(e) de m'adapter!Jij kan kiezen dankzij je vrouw, ik daarentegen, als vrijgezel/alleenstaande, ben verplicht om me aan te passen.L'un prend les quinze premiers jours d'août tandis que l'autre partira du 15 au 31 août.De ene neemt de eerste veertien dagen van augustus terwijl de andere weg zal zijn van 15 tot 31 augustus.Contrairement à vous, j'ai décidé de partir après les vacances scolaires.In tegenstelling tot jullie heb ik besloten om na de schoolvakantie te vertrekken.Pour décrire des problèmes d'organisationOm organisatieproblemen te beschrijvenOn travaille dans l'urgence.We werken onder tijdsdruk.On n'anticipe pas.,Er wordt niet vooruit geblikt.Tout le monde est débordé.Iedereen heeft het druk.On manque de visibilité sur les objectifs du service.Transparantie over de doelstellingen van de dienst ontbreekt.Pour approuverOm goed te keuren (te beamen)C'est vrai!Het is waar. / Inderdaad.Je suis d'accord avec Maryse.Ik ben het eens met Maryse.Vincent a raison.Vincent heeft gelijk.Cela, c'est bien vrai!Daar heb je helemaal gelijk in.Pour parler de son ressentiOm over zijn beleving te pratenJ'ai l'impression d'être un pion.Ik voel me net een pion.Je me demande pourquoi je travaille autant!Ik vraag me af waarom ik zoveel werk!Je me sens inutile.Ik voel me nutteloos.Je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir.Ik kan gewoon niet nadenken over de toekomst.Je ressens la même chose.Zo voel ik het ook.On a un sentiment de solitude.Je voelt je alleen.Pour décrire des problèmes de collaborationOm problemen met de samenwerking te beschrijvenIl n'y a pas d'esprit d'équipe. Il n'y a pas d'entraide.De teamgeest is zoek. Er is geen samenwerking.Il n'y a pas de communication / d'écoute.Er is geen communicatie / er wordt niet geluisterd.On n'a pas de soutien hiérarchique.We krijgen geen ondersteuning van onze superieuren.Il y a un manque de reconnaissance / de confiance.Er is een gebrek aan waardering / aan vertrouwen.Pour exprimer son désarroiOm zijn ongenoegen te uitenC'est catastrophique!Het is rampzalig.Cela ne peut plus durer!Dat kan zo niet verder.C'est décourageant!Het is ontmoedigend.Pour indiquer des contradictionsOm tegenstrijdigheden (tegenspraak) aan te gevenOn doit travailler dix fois plus alors qu'on connaît bien nos interlocuteurs et nos outils.We moeten tien keer langer werken terwijl we onze gesprekspartners en werkmiddelen toch goed kennen.Il n'y a pas d'entraide. Pourtant, nous avons des compétences complémentaires.Er is geen samenwerking. We hebben nochtans complementaire vaardigheden.Nous avons alerté la direction mais on ne nous écoute pas.We hebben de directie gewaarschuwd / op de hoogte gebracht maar er wordt niet naar ons geluisterd.