Le français des affaires - chapitre 7

chiffrer les dépenses attendues
Click the card to flip 👆
1 / 170
Terms in this set (170)
la méthode aléaroirede methode van de toevallige steekproeftrekkingla méthode des quotasde methode van de quotala prospectionde prospectiela rentabilité du produitde rendabiliteit van het productla segmentation du marchéde marktsegmentatiela technique du panelde paneltechniekla téléprospectionde teleprospectiela téléventede televerkoople marketingde marketingle marketing directde direct marketingle service du marketingde marketingafdelingsatisfaire à la demandeaan de vraag voldoensonderpeilensonder un groupe de consommateurseen consumentengroep peilenun bureau d'étudeeen studiebureauun créneaueen gat in de marktun débouchéeen afzetmogelijkheidun directeur marketingeen marketingdirecteurun échantilloneen steekproefun enquêteureen onderzoekerun groupe cibleeen doelgroepun marché potentieleen potentiële marktun paneleen panel; steekproefun plan de marketingeen marketingplanun prospecteureen prospectorun questionnaireeen vragenlijstun segment de marchéeen marktsegmentun sondage (d'opinion)een opiniepeilingune analyse de la situationeen analyse van de situatieune analyse de marchéeen marktanalyseune analyse des coûtseen kostenanalyseune catégorie socio-professionnelleeen sociale en beroepsklasseune cibleeen doel (groep)une enquêteeen enquêteune étude de marchéeen marktonderzoekune stratégie (de) marketingeen marketingstrategiecommercialiserop de markt brengendistribuerverdelenfabriquervervaardigenfabriquer sous licencein licentie vervaardigeninnoververnieuwenl' innovationde vernieuwingla commercialisationhet op de markt brengenla distributionde verdelingla fabricationde fabricagela mise au pointde afwerkingla nouveautéde nieuwigheidla pénétration sur le marchéhet penetreren van de marktla percéede doorbraaklancer (sur le marché)op de markt brengenle coût de fabricationde productiekostenle lancementhet op de markt brengenmettre au pointafwerkenun breveteen octrooiun canal de distributioneen distributiekanaalun concessionnaireeen concessiehouderun directeur commercialeen commercieel directeurun distributeureen verdelerun réseau de distributioneen distributiekanaalune concessioneen vergunningune famille de produitseen productfamilieune inventioneen uitvindingune stratégie commercialeeen commerciële strategiefaire connaîtrebekendmakenl' incitationde aanzettingla créativitéde creativiteitla promotion des ventesde stimulering van de verkoopla publicitéde reclamela publicité clandestinede sluikreclamela publicité commercialede commerciële reclamela publicité d'intérêt généralde boodschap van algemeen nutla publicité mensongèrede misleidende reclamela publicité subliminalede reclame die inspeelt op het onderbewuste; de subliminale reclamela publicité trompeusede misleidende reclamela stimulationde stimuleringle parrainagede sponsoringle sponsoringde sponsoringparrainersponsorenpromouvoirbevorderen; promotenpublicitairereclame-sponsorisersponsorenstimulerstimulerenun annonceureen adverteerderun article en promotioneen artikel in promotieun démonstrateureen demonstrateurun instrument de persuasioneen overtuigingsinstrumentun publicitaireeen reclamemanun saloneen beursun salon de l'autoeen aurosalonun salon des arts ménagerseen huishoudbeursun sloganeen sloganun sponsoreen sponsorune agenceeen agentschapune agence de communicarioneen communicatiebureauune agence de publicitéeen reclamebureauune campagne de publicitéeen reclamecampagneune campagne promotionnelleeen promotiecampagneune campagne publicitaireeen reclamecampagneune démonstrationeen demonstratieune émission parrainée pareen uitzending gesponsord doorune foireeen beursune foire commercialeeen handelsbeursune journée portes ouverteseen opendeurdag; open dagune offre promotionnelleeen aanbiedingune promotioneen promotiele code-barresde barcodeconditionnerverpakkendépositaire d'une marquealleenvertegenwoordiger van een merkun emballageeen verpakkingl'étiquetagede etiketteringl'étiquettehet etiketterenl'image de marquehet imagoune marqueeen merkune marque de distributeureen verdelermerkune marque déposéeeen gedeponeerd handelsmerkune marque propreeen eigen merkune présentationeen presentatieun produit de marqueeen merkproductun produit de marque propreeen product van eigen merkl' affichagehet aanplakkenl' affichehet afficherenune annonce publicitaireeen reclameadvertentieune brochureeen brochureun déplianteen folderun encart publicitaireeen reclamebijlageune enseigneeen reclamebordune enseigne lumineuseeen lichtreclamel' espace publicitairede reclameruimteun magazine de consommateureen verbruikersmagazinela pause de publicitéde reclame(zend)tijdla plage de publicitéhet reclameblokle publipostagede direct mailingun spot publicitaireeen reclamespotun supporteen drager; medium; een mediumun support publicitaireeen reclamemediumle toutes-boîteshet ongeadresseerd reclamedrukwerkune action de fidélisationeen getrouwheidsactieun boneen bonun bon d'achateen aankoopbonun bon de réductioneen kortingsbonune carte de fidélitéeen getrouwheidskaartcompétitifconcurrerendla compétitivitéhet concurrentievermogenla concurrencede concurrentiela concurrence acharnéede verwoede concurrentiela concurrence déloyalede oneerlijke concurrentiela concurrence pure et parfaitede zuivere concurrentieconcurrencerconcurrerenun concurrenteen concurrentconcurrentielconcurrentieelun défieen uitdagingdéfier la concurrencede concurrentie uitdagenun échantilloneen monsterentrer en concurrence avecin concurrentie treden metétendre sa part de marchézijn marktaandeel vergrotenfaire de la concurrence àconcurreren metfidéliserklanten bindenla libre concurrencede vrije concurrentiele marché concurrentielde concurrentiële marktla stratégie de fidélisationde klantenbindingsstrategie