Le français des affaires - chapitre 8

acheter à crédit
Click the card to flip 👆
1 / 176
Terms in this set (176)
un ordreeen bestellingpasser commandebestellenun négocianteen handelaarle commercede handelun commerce de détaileen detailhandelun commerce de groseen groothandelcommercialcommercieelcomptantcontantconclure un marchéeen koop sluitenconclure une affaireeen zaak afhandelenun contrat de venteeen verkoopscontractcontre remboursementonder remboursune crédit-baileen huurkoop; leasingun détaillanteen detailhandelaarune enchèreeen bod; opbodfaire l'acquisition deiets aanschaffenfournirleverenun fournisseureen leverancierune fournitureeen leveringun grossisteeen groothandelaarlivrableleverbaarune livraisoneen leveringlivrerbezorgenlivrer à domicileaan huis bezorgenun livreureen bezorgerune locationeen huurune location-venteeen huurkooplouerhuren; verhurenun marchandeen handelaar; handels-le marchandagehet afdingenmarchanderafdingenmettre en ventete koop zettennégocieronderhandelennégocier le prixover de prijs onderhandelenun représentant de commerceeen handelsvertegenwoordigersans engagementvrijblijvendle solde dûhet debetsaldosur commandeop bestellingle téléachatde teleshoppingune transactioneen transactieun vendeureen verkopervendreverkopenvendre aux enchèresbij opbod verkopenla ventede verkoopla vente au détailde detailverkoopla vente aux enchèresde veilingla vente en grosde verkoop in het grootla vente par correspondancede postorderverkoopla vente publiquede openbare verkoopun assortimenteen assortimentdresser l'inventairede inventaris opmakenla fin de sériede einde reeksla gammehet gammala gestion des stocksde stockbeheerles invendusde onverkochte artikelenun inventaireeen inventarisjusqu'à épuisement des stockszolang de voorraad strektla marchandisede goederenla rotation des stocksde stockrotatiele stockde stockstockerstockerenà bas prixtegen een lage prijsà bon comptegoedkoopà moindre prixtegen een verminderde prijsà moitié prixtegen halve prijsà prix coûtanttegen kostprijsà prix élevétegen een hoge prijsà titre gracieuxgratisau rabaisbij afslagavantageuxvoordeligcasser les prixde prijzen drastisch verlagencherduurchertéduurtele coûtde kostle coût totalde totale kostcoûterkostendeux euros (la) piècetwee euro per stukd'occasiontweedehandsla liquidationde uitverkoopla liquidation totalede totale uitverkoopla liste de prixde prijslijstla majoration de prixde prijsverhogingmajorer les prixde prijzen verhogenune occasioneen kans; een tweedehandsproductune offreeen aanbieding; een prijsofferteune offre spécialeeen speciale aanbiedingle prixde prijsle prix à l'unitéde eenheidsprijsle prix de revientde kostprijsle prix d'achatde aankoopprijsle prix d'amide vriendenprijsle prix d'usinede fabrieksprijsle prix de détailde detailprijsle prix de grosde groothandelsprijsle prix de lancementde lanceringsprijsle prix de ventede verkoopsprijsle prix hors taxesde prijs zonder belasting; de prijs zonder BTWle prix netde nettoprijsle prix plafondde maximumprijsle prix plancherde bodemprijs; de minimum prijsle rapport qualité-prixde prijs-kwaliteitsverhoudingla remisede kortingla ristournede ristornosolderafprijzenles soldesde soldenla sommehet bedragle tarifhet tariefle tarif en vigueurhet huidig tariefla tarificationde tariferingla valeurde waardevaloirwaard zijnun centre commercialeen winkelcentrumle franchisagede franchisingla franchisede franchisele franchiséde franchisenemerle franchiseurde franchisegeverun grand magasineen grootwarenhuisun hypermarchéeen hypermarktun magasineen winkelune maisoneen handelshuis; huis; een huisune maison de commerceeen handelshuisla maison mèrehet hoofdhuisle marchéde marktun point de venteeen verkooppuntune supéretteeen superetteun supermarchéeen supermarktune surface commercialeeen winkelpandune association de consommateurseen consumentenverenigingun besoineen behoefteun bien de consommationeen consumptiegoedle comportement du consommateurhet consumentengedragle consommateurde consumentla consommationde consumptiela consommation courantehet dagelijks gebruikla consommation de subsistancede consumptie voor levensonderhoudconsommerverbruikenle coût de la viede levensduurtela dépensede uitgavele gaspillagede verkwistinggaspillerverkwistenun indexeen indexune indexationeen indexeringindexerindexerenun indice des prix à la consommationeen index van de verbruikersprijzenun indice pondéréeen gewogen indexle ménagehet gezinle niveau de viede levensstandaardle panier de la ménagèrehet gezinsbudgetle pouvoir d'achatde koopkrachtle prix à la consommationde consumentenprijs; de verbruiksprijssatisfaire un besoineen behoefte bevredigenla société de consommationde consumptiemaatschappijsubvenir à ses besoinsin zijn behoeften voorzienune attenteeen verwachtingun contrôle de qualitéeen kwaliteitscontrolela garantiede garantieun labeleen labelune lettre de réclamationeen klaagbriefune normeeen normqualitatifkwalitatiefla qualitéde kwaliteitla réclamationde klachtla satisfaction (du client)de tevredenheid (van de klant)satisfait ou remboursétevreden of geld terugle service après-ventede dienst na verkoople service du contentieuxde klachtendienst