Le français des affaires - chapitre 9

Term
1 / 174
l' actionnariat
Click the card to flip 👆
Terms in this set (174)
le fonds propreshet eigen vermogendétenir une participationdeelname hebben; een aandeel hebbenune émetteureen émittent; een uitgever; uitgifte-émettreemitteren; in omloop brengenla financehet geldwezenle financementde financieringfinancerfinancierenfinancierfinancieelle fondshet fondsle fonds d'investissementhet beleggingsfonds; het investeringsfondsles fraisde kostenle groupe financierhet financieel consortiumle holdingde holdinginvestirinvesterenun investissementeen investeringun investisseureen investeerderla minorité de blocagede blokkeringsminderheidla mise de fondshet beginkapitaal; de kapitaalinbrengune OPEeen openbaar bod tot omwisselingla participation aux bénéficesde deling in de winstle patrimoinehet patrimonium; het vermogenpatrimonialpatrimonium-le rapport d'activitéshet activiteitenverslag; het verslag over de werkzaamhedenréaliser des bénéficeswinst boekenle redressementhet herstella répartition des bénéficesde winstdelingles réservesde reservesles ressources propresde eigen middelenle trou financierde financiële putle trustde trustla valeur ajoutéede toegevoegde waardeaccepter (une traite)een wissel accepterenun accréditifeen accreditief; een kredietbriefun acquiteen kwitantieacquitter une factureeen rekening voldoenacquitter une lettre de changeeen wissel uitschrijvenun affacturageeen factoringun avertissementeen waarschuwingune créanceeen schuldvorderingun créanciereen crediteur; een schuldeiserun crédit documentaireeen documentair kredieten naturein natural' encaissementde incassering; incasso; inning; invorderingencaisserincasseren; innen; invorderenl' endossementhet endossementendosserendosserenun endosseureen endossantétablir une factureeen rekening opmakenla facturationde factureerafdeling; de facturering; facturatieune factureeen factuurfacturereen factuur opmaken; factureren; op een factuur vermeldenl' insolvabilitéde insolventieinsolvableinsolventune lettre accréditiveeen kredietbriefla liquidationde liquidatie; de uitverkoopla liquidation judiciairehet faillissementprotester une traiteeen wissel protesterenle recouvrementhet incasseren; het innenrecouvrerincasseren; invorderenla solvabilitéde kredietwaardigheid; de solvabiliteitsolvablekredietwaardig; solvabeltirertrekkentirer une traiteeen wissel trekkenune traiteeen wisselagroalimentairevoedings-l' agroalimentairede voedingssectorun attaché commercialeen handelsattachéla CCIPde Parijse Kamer van Koophandel en Nijverheidla chambre de commercede kamer van koophandelle consultantde consulent; de consultantle contingentementde contingenteringcontingentercontingenterenle contretempsde onverwachtte tegenslag; de tegenslagle crédit à l'exportationde uitvoersubsidiela détaxe à l'exportationde vrijstelling bij uitvoerle Ducroirede Delcrederel' échangesde uitwisselingl' échanges commerciauxhet handelsverkeerl' échanges Nord-Sudhet handelsverkeer tussen het Noorden en het Zuidenencourir un risqueeen risico lopenune entraveeen belemmeringexportateuruitvoer-un exportateureen uitvoerderl' exportationhet uitvoerenles exportationsde uitvoerexporteruitvoerenfavoriserbevoordelenle fonds de garantiehet waarborgfonds; het garantiefondsle handicapde handicapimportateurinvoer-l' importateurde invoerderl' importationhet invoerenles importationsde invoerimporterinvoeren; importerenla licence d'exportationde uitvoervergunningla loi de l'avantage absolude wet van het absolute voordeella loi de l'avantage relatifde wet van het relatieve voordeelle marché externede buitenlandse marktle marché intérieurde binnenlandse marktla missionde missiel' Office belge du Commerce extérieurde Belgische Dienst voor Buitenlandse Handell' Office National du Ducroirede Nationale Delcrederedienstun oligopoleeen oligopoliela position dominantede dominante positie; het overwichtla production marchandede handelsproductie; de verhandelbare productiela production non marchandede niet-verhandelbare productieles quota d'importationde invoerquota; de importquotale rapport d'expertisehet expertiserapportles relations commercialesde handelsbetrekkingenla standardisationde standaardiseringla substitution des importationsde invoersubstitutiela surcapacitéde overcapaciteitla surproductionde overproductieles termes de l'échangede ruilvoetà grande échelleop grote schaalà l'étrangerin het buitenlandà petite échelleop kleine schaalun approvisionnementeen bevoorradingle capitalhet kapitaalla carencehet gebrek; het tekortschietenla corruptionde corruptiela disparitéde ongelijkheid; de uiteenlopendheidles économies d'échellede schaalvergrotingl' étrangerhet buitenland; de vreemdeling; de buitenlanderétrangerbuitenlands; vreemdl' exode des capitauxde kapitaalsvluchtl' exode des cerveauxde braindrainl' exportation de capitauxde kapitaalexportl' extorsionde afpersingHTtaksvrijl' implantationde vestigingimplantervestigenintermédiairetussen-un intermédiaireeen tussenpersoonles investissements étrangersde buitenlandse investeringenle joint-venturede joint ventureléserschade berokkenenlucratifzeer winstgevend; winstgevendla malfaçonhet gebrekkig werkla minede mijnle mineraihet ertsle minéralhet mineraalle mode de productionde productiemethode; het productieprocédé; het productieprocesles NPIde nieuwe geïndustrialiseerde landenoff shoreoff shorela pénuriede schaarste; het tekortles pièces détachéesde onderdelenle producteurde producentla productivitéde productiviteitle rapatriement de capitauxde repatriëring van kapitaalla raretéde schaarste; de zeldzaamheidla rationalisationde rationaliseringla redistributionde herverdelingle regroupementde hergroeperingle retard technologiquede technologische achterstandse recentrernaar het midden opschuivenle surcoûtde meerkostenla synergiede synergiele trafiquantde handelaar; de sluikhandelaartrafiquerillegaal verhandelen; knoeien met; verhandelenle transfert de capitauxde transfer van kapitaalle transfert de technologiede overdracht van technologische kennistributaireafhankelijk vanla zone hors taxesde tolvrije zone