Le français des affaires - chapitre 1

aankoop
Click the card to flip 👆
1 / 171
Terms in this set (171)
immateriële goederenles biens immatérielmateriële goederenles biens matérielsprijsblokkeringun blocage des prixhandelun commerceruilhandelun commerce de trocbuitenlandse handelun commerce extérieurbinnenlandse handelun commerce intérieurde kosten drukkencomprimer les coûtsafzetmarktune débouchévraagune demandeeen prijs bepalenétablir un prixhandel drijven metfaire du commerce avecprijsschommelingune fluctuation des prixverdienen/winnengagnerverdienste/winstle gainprijsstijgingune hausse des prixwet van vraag en aanbodla loi de l'offre et de la demandewet van de marktla loi du marchéhandelaarun marchandverkoops-marchandafdingenmarchandermarktun marchégoederenmarktle marché des biensdienstenmarktle marché des serviceswinstmargeune marge bénéficiairemaximaliserenmaximaliserwinstmaximaliseringune maximalisation des profitsmaximaliserenmaximiseraanbodune offrehandelspartnerun partenaire commercialwinstun profitvoordelig/winstgevendprofitableprofiterenprofiterdienstun servicezwartwerkun travail au noirlandbouwune agriculturevoedingsmiddelenindustrieun agroalimentairebio-industrieune bio-industriebouw(sector)une constructionlandbouwoverschottenles excédents agricoleslandbouwerun exploitant agricolelandbouwbedrijfune exploitation agricoleindustrialiseringune industrialisationindustrializerenindustrialiserindustrieune industrieontginningsindustrieune industrie d'extractionbasisindustrieune industrie de baseveredelingsindustrieune industrie de transformationmijnbouwindustrieune industrie minièregrondstoffenles matières premièresmulti-sectorieelmultisectorielolie-exporterend landun pay pétroliervisvangstune pêcheruwe olieun pétrole brutolie-/petroleum-pétrolierbekwaamheden/bestaansmiddelen/rijkdommenune ressourceenergiebronnenles ressources énergétiquenatuurlijke rijkdommenles ressources naturellessectorun secteurlandbouwsectorun secteur agricolevoedingsmiddelenindustrieun secteur agroalimentairemilieu-industrieun secteur de l'environnementspitstechnologische industrieun secteur de l'industrie de pointedienstensectorun secteur des servicesindustriële sectorun secteur industrielcommerciële sectorun secteur marchandniet-commerciële sectorun secteur non-marchandprimaire sectorun secteur primaireprivé-sectorun secteur privéopenbare sectorun secteur publicleidinggevende/ quartaire/ speerpuntsectorun secteur quaternairesecundaire sectorun secteur secundairesociale sectorun secteur socialtertiaire sectorun secteur tertiairemataalindustrie/staalnijverheidune sidérurgietelecommunicatieles télécommunicationsolieschokun choc pétrolierkapitalistische economieune économie capitalistemarkteconomieune économie de marchégeleide economieune économie dirigéevrije markteconomieune économie libéraleplaneconomieune économie planifiéeeconomische geschiedenisune histoire économiquekeynesianismeun keynésianismeliberalismeun libéralismemarxismeun marxismemercantilisme/winstbejagun mercantilismearbeidersbewegingun mouvement ouvrierpatronaat/werkgeversun patronatproletariaatun prolétariatindustriële revolutieune révolution industriellesyndicalismeun syndicalismetaylorismeun taylorismetoewijzing van middelenune allocation de ressourcestoekennenallouerlaagconjunctuurune basse conjunctureconjunctuurune conjunctureongunstige conjunctuurune conjuncture défavorablegunstige conjunctuurune conjuncture favorablestijgende curveune courbe ascendantedalende curveune courbe descendanteeconomische crisisune crise économiqueeconomische groeiune croissance économiqueachteruitgang/vervalun déclinachteruitgaan/vervallendéclinerdeflatieune déflationinzinking/recessieune dépressionsneeuwbaleffectun effet boule de neigeeconomische bloeiun essor économiqueeconomische groeiune expansion économiquehoogconjunctuurune haute conjunctureinflatieune inflationhollende inflatieune inflation galopantede inflatie in bedwang houdenmaîtriser l'inflationkrachteloosheid/stagnatie/malaiseun marasmebbpun PIBbnpun PNBvoorspoed/welvaartune prospéritéachteruitgang/recessieune récessioninflatiebeperkingune réduction de l'inflationinkrimping van de geldcirculatieune réduction de la masse monétairede inflatie aan banden leggenréduire l'inflationhervormingune réformeherhaling/herstel/overnameune repriseseizoens-saisonniereconomische toestandune situation économiqueprijsspiraalune spirale des prixstagnatie/stilstandune stagnationinflatiepercentageun taux d'inflationantitrusantitrustde muntstabiliteit waarborgenassurer la stabilité de la monnaieprijsbeheersingun contrôle des prixde prijzen in bedwang houdencontôler les prixvrijmakendébloquerontwikkeling van strategische sectorenun développement de secteurs stratégiquebezuiniging/sparenune épargnekrediet bevorderenfaciliter le créditde discontovoet bepalenfixer le taux d'escomptede prijsindexun indice des prixstaatstussenkomstune intervention de l'Etatliberaallibéralliberalizeringlibéralisationliberalizerenlibéraliservrijhandelun libre-échanchegeldcirculatieune masse monétairefinanciële maatregelune mesure financièremonetaire maatregelune mesure monétairemonetarismeun monétarismecontrole-orgaanun organe de contrôleontwikkelingspoolun pôle de développementbezuinigingspolitiekune politique d'austéritéeconomische politiekune politique économiquefiscale politiekune politique fiscalemonetaire politiekune politique monétairesociale politiekune politique socialede geldcirculatie aan banden leggenréduire la masse monétaireheroplevingune relancede economie weer op gang brengenrelancer l'économieregionale ontwikkelingsmaatschappijune société de développement régionalpost-industriële maatschappijsociété postindustriellediscontovoetun taux d'escompte