Economie & handel

de omzet
Click the card to flip 👆
1 / 90
Terms in this set (90)
invoerenimporterde maatschappij (-en)sociétéde markt(-en)le marchéop de markt brengenmettre sur le marchéde middenstandclasses moyennesde oliemaatschappij (-en)société pétrolièrede onderneming (-en)entrepriseoverzeespar mer, maritimede particulier (-en)le particulierruikenéchangerde uitvoerexportationsuitvoerenexporterde vooraad (-raden)stock, réservede aanbod en vraag (de wet van)offre et demande (la loi de l')de zaak (zaken)l'affairezakelijkd'affairede zakenman (-nen)homme d'affairesde afzetvente débouchéde afzetmogelijkheid (-heden)débouchés commercialhet artikel (artikelen)articlebeschikbaardisponiblebestellenpasser commandede bestelling (-en)commandebrutobrutde BTW (belasting op de toegevoegde waarde)TVAde cataloguscatalogueexclusiefà l'exclusion de, non comprisinbegrepeninclusinclusiefincluskopenacheterde korting (-en)ristournenettonetomzettenréaliser un chiffre d'affairede verkoopvente(s)het verlies (-zen)pertevervoerentransporterde winst(-en)gainwinstgevendrentablede muntla monnaiede leveringla livraisonvergoedenindemniser, rembourseronlangsrécemmenthet pandl'immeuble, immobilierde rendabiliteitla rentabilitéde stichterle fondateurhet sollicitatiegesprekentretien d'embauchede raad van bestuurle conseil d'administrationde aandeelhoudersles actionnairesklantendienstservice clientde kaderledenles cadres (supérieurs)de bediendenles employésde vertegenwoordigersles représentantsde boekhouderle comptablede juristle juristede arbeidersles ouvriersde magazijnbediendele magasinierde ingenieursles ingénieursde afnameachat, commandede beheerdergestionnairebespreken (besprak,h. besproken)discuter, négocierbestellencommander, passer commandebestemd voordestiné àde bijlagel'annexegelden (gold, heeft gegolden)être valablegunstigfavorable, intéressant (économiquement)hoogachtendformule de politesse = veuillez agréer etc.indien blijkt dats'il apparaît quede leveringlivraisonde leveringstermijndélai de livraisonontvangen (ontving, heeft ontvangen)recevoirde ontvangstréception (d'un objet)overhandigen (overhandigde, h. overhandigd)remettre en mains propresde prijsaanvraagdemande de prixtav (ter attentie van)à l'attention dede verkoopafdelingdépartement des ventesde verpakkingl'emballagede vertegenwoordigerle représentantde vestiging (-en)l'implantation, la filialevoorwaardela conditionvoorzien (voorzag, heeft voorzien)prévoir