Unité 17

4.0 (1 review)
Term
1 / 39
une moto
Click the card to flip 👆
Terms in this set (39)
une voitureeen autoen (auto) busmet de (auto) busen métromet de metroen trainmet de treinen trammet de tramen voituremet de autoaller à l'écolenaar school gaanaller à la maisonnaar huis gaanrentrerterug naar huis gaan, thuiskomenparfoissomssouventdikwijls, vaakaller chez (Ria)naar (Ria) thuis gaan.allergaanje vais à Paris.Ik ga naar Parijs.Tu vas en train.Jij gaat met de trein.Il va à vélo.Hij gaat met de fiets.Elle va à moto.Zij gaat met de motor.Nous allons chez nousWij gaan naar ons huis.Vous allez vite.Jullie gaan snel.Ils vont en métro.Zij gaan met de metro.Elles vont à Namur.Zij (v.) gaan naar Namen.Je vais regarder des photos.Ik ga naar foto's kijken.Tu vas rester à la maison.Hij gaat thuisblijven.Il va faire beau.Het gaat mooi weer worden.Elle va chanter.Zij gaat zingen.Nous allons rentrer à 20 h.We zullen thuiskomen om 20.u.Vous allez commencer la leçon.Jullie zullen de les beginnen.Ils vont habiter ici.Ze gaan hier wonen.Elles vont être là.Zij (v.) zullen daar zijn.