Japanese_vietnamese

Log in to join class

This class has 24 sets

Thẻ flash các bạn cùng làm chung dưới mẫu như sau nhé:
Kanji----nghĩa. Phần nghĩa thì qui ước: Hiragana(cách đọc)[dấu cách]nghĩa tiếng việt.

In July 2012
by khongtu19bk

Photu2k 60 terms

by khongtu19bk

Vocal2kyu_22_23_24 132 terms

In June 2012
by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese3.1 42 terms

by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese4.7 24 terms

by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese4.6 54 terms

by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese4.5 45 terms

by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese4.4 41 terms

by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese4.3 40 terms

In May 2012
by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese4.2 41 terms

by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese4.1 44 terms

by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese5.7 21 terms

by makoto_mth

Japanese Vocabulary_2kyu_1.1 36 terms

In April 2012
by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese7.4 40 terms

by makoto_mth

Thuốc 8 terms

by khongtu19bk

Các trạng từ lặp hiragana 22 terms

by khongtu19bk

Các trạng từ bắt đầu bằng "一" 20 terms

by khongtu19bk

Các trạng từ lặp kanji 21 terms

by khongtu19bk

Các trạng từ cơ bản 22 terms

by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese7.6 24 terms

by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese8.1 45 terms

by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese8.2 33 terms

by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese7.2 41 terms

by makoto_mth

các loại bệnh 30 terms

by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese7.3 40 terms

No sets matching found in this class
Create Set