Japanese_vietnamese

Thẻ flash các bạn cùng làm chung dưới mẫu như sau nhé:
Kanji----nghĩa. Phần nghĩa thì qui ước: Hiragana(cách đọc)[dấu cách]nghĩa tiếng việt.

In May 2016

Vocal.06 72 terms Private

added by khongtu19bk

Vocal.03 40 terms Private

added by khongtu19bk
In July 2012

Photu2k 60 terms Private

added by khongtu19bk

Vocal2kyu_22_23_24 132 terms Private

added by khongtu19bk
In June 2012

kanji2kyu_vietnamese3.1 42 terms Private

added by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese4.7 24 terms Private

added by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese4.6 54 terms Private

added by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese4.5 45 terms Private

added by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese4.4 41 terms Private

added by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese4.3 40 terms Private

added by khongtu19bk
In May 2012

kanji2kyu_vietnamese4.2 41 terms Private

added by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese4.1 44 terms Private

added by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese5.7 21 terms Private

added by khongtu19bk

Japanese Vocabulary_2kyu_1.1 36 terms

added by makoto_mth
In April 2012

kanji2kyu_vietnamese7.4 40 terms Private

added by khongtu19bk

Thuốc 8 terms

added by makoto_mth

Các trạng từ lặp hiragana 22 terms Private

added by khongtu19bk

Các trạng từ bắt đầu bằng "一" 20 terms Private

added by khongtu19bk

Các trạng từ lặp kanji 21 terms Private

added by khongtu19bk

Các trạng từ cơ bản 22 terms Private

added by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese7.6 24 terms

added by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese8.1 45 terms Private

added by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese8.2 33 terms Private

added by khongtu19bk

kanji2kyu_vietnamese7.2 41 terms Private

added by khongtu19bk

các loại bệnh 30 terms

added by makoto_mth
No sets matching found in this class