ÀCIDS NUCLEICS

Àcid nucleic
Click the card to flip 👆
1 / 74
Terms in this set (74)
Àcid nucleic
Polímers formats per l'unió de nucleòtids units per un enllaç fosfodièster
Nucleòtid
Molècules formades per l'unió de 3 molècules
ADN i ARN
Polinucleòtids formats per cadenes de nucleòtids
Nucleòsid
Base nitrogenada + sucre units per l'OH de C1' i N (9 en púrica) (1 en primidínica)
Nucleòsid si té ribosa
A- Adenosina
G- Guanosina
C- Citidina
U- Uridina
Nucleòsid si té desoxiribosa
A- Desoxidenosina
C- Desoxicitidina
G- Desoxiguanosina
T- Desoxitimidina
Sucre
Pot ser
- RIBOSA: OH al C2' (ARN)
- DESOXIRRIBOSA: H al C2' (ADN)
Base nitrogenada
Molècules cícliques amb N
Bases pirimidíniques
CITOSINA (C)
TIMINA (T)
URACIL (U)
Bases púriques
ADENINA (A)
GUANINA (G)
Bases de l'ARNA,G,C,UBases de l'ADNA,G,C,TNucleòtidFormat per sucre + grup fosfat unit per l'OH del C5'Sigles- Inicial base nitrogenada - nº fosfats - P de fosfat - posar d abans si és desoxirribosaNom llargNom nucleòsid + quants àcidsFuncions nucleòtids-Portador de informació genètica. - Actuen com a coenzims en el metabolisme cel·lular -Actuen com a molècules energètiques, hi ha energia als enllaçosÀcid fosfòricGrup fosfat. Pot haver 1,2,3ARNPolinucleòtid de ribonucleòtids de A,G,C,U monofosfatGenPorta informació per a sintetitzar una proteïna o per a un caràcter genèticARN missatger- Cadena simple amb polaritat 5'-3' -Complementària a un gen -Transporta informació des del nucli fins al citoplasma per a que es fabriqui una proteïna - Hi ha tants com gensARN ribosòmic- Estructural - Forma part de l'estructura dels ribosomesAnticodó3 nucleòtids diferents en cada ARNtARN transferència- A la base hi ha 3 nucleòtids que formen anticodons - A dalt hi ha 3 bases, unit hi ha un aminoàcid - Porten els aa als ribosomes per a que es fabriquin proteïnesfNuclèolZona densa del nucliARN nucleolar- Estan als nuclèols -Precursor d'altres ARNADNPolinucleòtid format per l'unió de desoxirribonucleòtids de A,C,G,T monofosfat Formen doble hèlix - diàmetre de 20 ampers- 2nmDescobriment i estudi d'estructura d'ADNDescobriment: 1943 Estructura: 1953 - Watson-Crick - Rosalyn FranklinDesnaturalització i renaturalitzacióDesnaturalització- 100º- trenquen ponts H i hèlix es divideix Renaturalització- 65º- es tornen a unir les hèlix i els ponts HCadenes complementàriesHi han bases que es complementen formant enllaços d'H - A i T > enllaç doble - C i G > enllaç tripleCadenes antiparal·elesLes bases queden dins i el sucre i el fòsfor queden fora Una té una polaritat 5'-3' i l'altre 3'-5'Estructura primàriaSeqüència de nucleòtidsEstructura secundàriaDoble hèlix (2nm)Estructura terciàriaEn procariotes Bacteris- ADN bicatenari circularEstructura quaternària - collaret de perlesLa doble hèlix es cargola al voltant de les histones, formant un nucleosoma (11nm)Estructura quaternària - solenoideEspiral del collaret de perles (30nm)Estructura quaternària - dominis bucle / llaçEl solenoide es cargola fent llaçosEstructura quaternària - nivells superiors d'empaquetamentAl final del cromosoma, és el més gran (700nm)Estructura virusADN monocatenari circular ADN monocatenari lineal ADN bicatenari circular ADN bicatenari lineal ARN- retrovirusOn es localitza L'ADN en procariotes?Nucli Miro conduís CloroplastsCromatinaDescondensació d'ADN, estirat. En l'interfase- repósCromosomaCondensament de L'ADN. En la divisióModel conservatiuLa doble hèlix original queda intacta, i a partir d'aquesta es sintetitza completament una novaModel semiconservatiuUna de les cadenes serveix per sintetitzar una nova. Hi ha una original i una nova. És el model de L'ADNModel disruptiuS'alternen troços originals i nousDuplicaciófNomés en sentit 5'-3' L'enzim encarregat és L'ADN polimerasa IIIPrimer pas de duplicacióL'helicasa trenca ponts d'hidrogen, i obre la doble hèlix. La topoisomerasa evita que la cadena que no s'ha obert es cargoli. Les proteïnes SSB evita que la doble hèlix es torni a tancar.Segon pas de duplicacióEs col·loquen els primers d'ADN, per l'ARN Primasa, per a que es pugui fer ADN nouTercer pas de duplicacióEs produeix la síntesi de cadenes complementàries. Una cadena té un sentit 5'-3'—- no té interrupcions Una cadena té un sentit 3'-5'—- s'han de posar primers i sintetitzar a trossos (fragments d'Okazaki)Quart pas de duplicacióEliminar els primers, per l'ARN polimerasa I, que omple els espais amb nucleòtids d'ADNCinqué pas de duplicacióLa lligasa uneix els fragments d'OkazakiDuplicació en procariotaUn únic origen de duplicació bidireccional Es cap als dos sentits simultàniament, i triga uns 30 minutsDuplicació en eucariotaTé diversos orígens Es bidireccional i triga entre 6 i 8 horesTranscripcióPas d'ADN a ARN missatger S'utilitza com a motllo un ADN en sentit 3'-5' Enzim responsable és l'ARN polimerasa II, que funciona només en sentit 5'-3'Iniciació de transcripcióAl nucli. ARN polimerasa II necessita factors de transcripció, que l'ajuden a començar Promotor és l'inici del gen, ajuda a detectar el començamentAllargament de transcripcióAl nucli. S'allarga la cadena l'ARN que s'ha de construirTerminació de transcripcióAl nucli. L'ARN polimerasa II arriba a una seqüència de terminació. En eucariotes hi ha una poliAMaduració de transcripció en eucariotesAl nucli. Els eucariotes tenen seqüències d'ADN que no es poden traduir: introns Els introns s'eliminen gràcies a les nucleases i les lligases uneixen els exonsMaduració de transcripció en procariotesAl citoplasma. No hi ha introns, per tant el transcrit primari és igual de llargada que l'ARN missatgerModel de codi genètic3 nucleòtids per cada aminoàcid Codó— informació de tres en tresCaracterístiques codi genètic- Triplets de bases no encavalcats - No és ambigu- un codó té sempre un significat - És degenerat - més d'un codó pot codificar per un aminoàcid - Triplet d'iniciació - metionina AUG - Triplet de terminació - UAA, UAG, UGATraducció de proteïnes en eucariotesAl nucli es fa la transcripció Al citoplasma es fa la traduccióTraducció de proteïnes en procariotesEs fan les 2 al citoplasma, perquè no hi ha nucliElements necessaris per a la traducció- ARN missatger - Ribosomes : unitat gran i petita - ARN transferència lligat a aminoàcid i a un anticodó - Aminoàcids lliures pel citoplasmaActivació de la traduccióS'uneix un aminoàcid al seu ARNt, gràcies a la sintetasa. Es necessita energia.Síntesi- iniciació de traducció- La subunitat petita s'uneix a ARNm gràcies al triplet d'iniciació - l'ARN t que porta la metionina es col·loca primer - s'uneix la subunitat gran (COMPLEX D'INICACIÓ)Síntesi- allargament de traducció- S'incorpora el següent ARNt en la part A de la subunitat gran, porta el segon aa unit - Es forma un enllaç peptidic entre els dos aminoàcids. - Translocació- el ribosoma es desplaça 3 nucleòtids a la dreta i el lloc A queda lliure - es torna a repetir el primer pasSíntesi- terminació de traducció- El ribosoma arriba a un stop - Les subunitats es separen - L'ARN m es degrada - la proteïna experimenta una maduracióMaduració de traducció- S'elimina la metionina terminal - La proteïna pateix modificacions químiques - S'ha d'adquirir el nivell de plenament corresponent. Si és quaternaria, s'associen les cadenes polipeptídiquesControl d'expressió gènica en procariotes - operóÉs negativa. L'operó és un conjunt de gens que fan el control de l'expressió per mitjà de substrats amb el que reaccionen les proteïnes codificades pels seus gens. L'operó es situa en la seqüència operadora i fa que l'ARN polimerasa II no pugui transcriure el genControl d'expressió gènica en procariotes - AMP cíclicFacilita la unió de l'ARN polimerasa II al promotor i l'ajuda a iniciar la síntesi. És col·loca al promotorControl d'expressió gènica en eucariotes - condensació- EUCROMATINAZones més descondensades. Es permet l'accés de l'ARN polimerasa a L'ADN. Són gens que si passaran a ARNm, zones que si es transcriuen.Control d'expressió gènica en eucariotes - condensació - HETEROCROMATINAZones més condensades. No es permet l'accés de l'ARN polimerasa a L'ADN. Són gens que no passaran a ARNm, zones que no es transcriuen.Control d'expressió gènica en eucariotes - control hormonal - LIPÍDIQUESDegut al seu baix pes molecular travessen la membrana de les cèl·lules diana, i poden introduir-se a l'interior del nucli, on suneixen a un receptor, aquesta unió actua com a activa d'or de la transcripcióControl d'expressió gènica en eucariotes - control hormonal - PROTEÏQUESSón massa grans, per això no entren a la cèl·lula. Actuen des-de fora. A la membrana cel·lular hi ha un receptor, i una de les proteïnes receptores encaixa amb l'hormona. Dins de la cèl·lula es desencadena una resposta meditada per l'AMP cíclic, que provoca l'activació de la transcripció d'un gen