DIALECTES

Varietat diacrònica
Click the card to flip 👆
1 / 34
Terms in this set (34)
FONÈTICA DEL CATALÀ CENTRALVOCALISME - Té 7 vocals tòniques (a,e,E,O,o,i,u) - Té 3 vocals àtones (i,u, ae neutra) CONSONANTISME -Emmudiment t en -nt, -lt - Pronúncia diftong gua com ga - Iesme cella - ceiaMORFOLOGIA I SINTAXI DEL CATALÀ CENTRAL- Desinència -o pronunciada (u) en 1a persona pres indicatiu - Ús article derivat del llatí (el/la/els/les) - Ús article personal el alterat amb enLÈXIC DEL CATALÀ CENTRAL- Interferències del castellà en usos informals (bueno, dugues, acera, pues, lavadora) - canguelo, bòfiaINFO BALEARProcedència oriental de col·lonitzadors a Mallorca (expansió Mediterrània de la corona catalano-aragonesa) explica la filiació oriental del balear SUBDIALECTES: Mallorquí, menorquí, eivissencFONÈTICA DEL BALEARVOCALISME - Vocal neutra (ae) en tònica (MALLORCA NO NEUTRALITZACIÓ D'U EN O ÀTONA) - Caiguda (ae) en Esdrúixoles acabades en -ia (histori) CONSONANTISME - Distinció entre (v) labiodental i (b) bilabial - Emmudiment r final monosíl·labs (cor—- co) - Diftongs gua, qua - co, go (això, pasco) - Articulació fricativa sonoraMORFOLOGIA I SINTAXI DEL BALEAR- Ús article salat (es/sa/es/ses) - Desinències -AM i -au en 1a/2a persona plural pres ind. (Nosaltres ajudam) - Predomini formes plenes de pronoms personals febles davant verb (te porta) - 1a persona present ind. No desinència (jo cant)LÈXIC DEL BALEAR- Mots genuïns (al·lot/al·lota) (nin/nina) (horabaixa- tarda) (ca- gos) (idó - i doncs)INFO ROSSELLONÉS- Parlat a Catalunya nord (Rosselló, Vallespir, Conflent, Capcir, Alta Cerdanya)FONÈTICA DEL ROSSELLONÉSVOCALISME - 5 vocals tòniques (a,e,i,o,u) - 3 vocals àtones (i,u,ae) - vocal o tònica pronunciada com (u) (fosc-fusc) - Supressió a àtona en mots acabats en -ia (gàbia-gabi) CONSONANTISME - Desaparició d de grups -ndr- -ldr- (moldre - molre) - Emmudiment x en -i (peix - pei)MORFOLOGIA I SINTAXI DEL ROSSELLONÉS- Canvis de gènere en paraules - el sang - 1a persona singular present indicatiu en i (jo canti) - Ús forma pas en negatives, sense adverbi no ( ho sé pas) - Ús verb ser - auxiliar (ets arribat) - Ús proclític de formes plenes de pronoms febles (me canso) - Eliminar "n" en alguns plurals - (mans-mas) (camins-camis) - Numerals - influència francès (truasième, quatrième) - Manté possessiu llur (més d'una persona)LÈXIC DEL ROSSELLONÉS- Arcaismes: exir (sortir) - Occitanismes: veïre (got) - Gal·li ismes: votura (cotxe), gara (estació) - No molts esdrúixolsINFO ALGUERÉS-Dialecte parlat a la ciutat de l'Alguer (Sardenya) - Replobada pels catalans del principat (regne Pere III el Cerimoniós S XIV)FONÈTICA DE L'ALGUERÉSVOCALISME - 3 àtones (i)(u)(a) CONSONANTISME - Consonants -d- i -l- entre vocals es converteixen -r- (vida— vira) - Articulen "r" com "l" seguida d'altra consonant (barca- Barça)(jalmana)(balcelona) - (d) del grup "dr" - "r" (pedra- perra) (marrastra)(parrí) - No pronúncia ny i 2ll a final de paraula (any- an)(fill-fil)MORFOLOGIA I SINTAXI DE L'ALGUERÉS- Manca desinència 1a persona sing pres. Indicatiu (porto-port) - Ús article masculí arcaic lo/los (lo pare) - Present indicatiu verb ser: só, s'és, és, sem, seu, són - Conserva "n" de plurals (hòmens- homes) - Canvi gènere paraules (la gel, la dolor)LÈXIC DE L'ALGUERÉS- Arcaismes: gonella (faldilla) - Sardismes: sidaro (tresor) - Italianismes: assai (bastant), ecco (vet aquí), mirja (calça), adreça (indriz), segle (sècol), fuster (mestre de llenya), ase (murendo), euga (ega), pomera (arbre pomes)INFO CATALÀ OCCIDENTALPrincipat de Catalunya, franja d'Aragó, comarques catalanoparlants, País Valencià i Principat d'AndorraINFO VALENCIÀDialecte parlat a la franja costera del País Valencià (Vinarós, Castelló de la Plana, Valencià) SUBDIALECTES- Septentrional (nord), apitxat sons fricatius-africats (centre), meridional (sud)FONÈTICA DEL VALENCIÀVOCALISME - 5 vocals en posició àtones (a)(e)(E)(i)(O)(o)(u) - 7 vocals tòniques (a)(e)(i)(O)(u) - Pronuncia "i" de -ix (CAIXA, REIXA) CONSONANTISME - Pronunciació de -r final (cantar)ç - Pronunciació 2 consonants en -nt i -lt (salt) - Articulació de l fricativalabiodental sonor com a lectura de v - Caiguda "d" intervocàlica (cremada - cremà)MORFOLOGIA I SINTAXI DEL VALENCIÀ- Ús el/la/els/les - Noms persona sense article personal (Ha vingut Joan) - Desinència -e 1a persona singular present indicatiu (jo treballe) - Terminacions verbals -ara, -era, -ira en imperfet subjuntiu - Ús passat simple (cantí) - Formes específiques cardinals (vist, désset) - Forma femenina possessiu -> afegir -a (meus, teua) -Combinacions específiques pronoms febles (li'l portaré, no l'hi portaré) - Ús demostratius este/esta/Eixe/eixa/aquell/aquella - No femení per numeral 2LÈXIC DEL VALENCIÀ- Arabismes: vesprada (tarda), hui (avui), vore (veure) Benicarló - Mossàrab: català + àrabINFO NORD-OCCIDENTAL- Es parla a l'oest i sud Catalunya, Andorra i franja d'Aragó - SUBDIALECTES: ribagorçà, pallarès, tortosíFONÈTICA DEL NORD-OCCIDENTALVOCALISME - 7 vocals tòniques (e),(E), (a), (i)(O)(o)(u) - 5 vocals àtones (no neutra) (ae) (e) (i) (O) (u) - Tancament o i e en I - ginoll, giner, siroll CONSONANTISME - Pronúncia de vocal i en -ix (caixa) - Posició final, africació de palatals fricatives (txoc) - Palatalització de grup: vocal + in (cuina -> cunya)MORFOLOGIA I SINTAXI DEL NORD-OCCIDENTAL- Ús article masculí arcaic (lo/los) - Desinència -o, pronunciada (o) (estudiO) - Terminacions subjuntiu -e (que ell Cante) - Plurals en -ns (jóvens) - Ús formes plenes pronoms febles personals davant verb (me diu)LÈXIC DEL NORD-OCCIDENTAL-Coincidències amb vocabulari valencià + balear + rossellonés Moixó (ocell), mançana (poma), granera (escombra) xiquet, xic, moneta (bajota), vegada (camí), rentar (lavar), ajeure's al llit (gitar-se)