TEMA 2

Term
1 / 24
. Quins grups funcionals presenta la següent molècula: CH3‐COO‐CHNH2‐CH3 ? a/ Un èter i un amina secundària b/ Un ester i una amina primària c/ Un ester i una amina secundària
Click the card to flip 👆
Terms in this set (24)
L'angle H‐O‐C a la molècula d'etanol és: a/ 109,5o b/ 120o aproximadament c/ un mica menys de 109,5CLa molècula de diclorometà té una geometria: a/ planaquadrada b/ tetraèdrica c/ piràmide de base quadradaBL'angle d'enllaç H‐C‐C a la molècula de benzè té un valor de: a/ ≈60o b/ ≈120o c/ ≈109,5BQuina geometria electrònica tenen els carbonis de la molècula de l'àcid 2‐hidroxi‐propanoic? a/ 1 C té geometria plana trigonal i 2 C tenen geometria tetraèdrica b/ 2 C tenen geometria plana trigonal i 1 C té geometria tetraèdrica c/ 2 C tenen geometria plana trigonal i 2 C tenen geometria tetraèdricaAEn la molècula de H2C=NH a/ els cinc àtoms estan en el mateix pla b/ només els àtoms de C i N estan en el mateix pla c/ només els àtoms de C, N i els 2 H units al C, estan en el mateix plaAEls electrons deslocalitzats en el metilbenzè són: a/ del tipus sigma b/ del tipus pi c/ del tipus sigma uns i del tipus pi uns altresBLa molècula de metanol té: a/ 3 parells enllaçants d'electrons i 1 parell solitari b/ 5 parells enllaçants d'electrons i 2 parells solitaris c/ 1 parell enllaçant d'electrons i 3 parells solitarisBLes conformacions eclipsada i alternada són representacions: a/ de dos diastereoisòmers b/ de dos estereoisòmers c/ interconvertibles d'una mateixa molèculaCPer passar de la conformació eclipsada a l'alternada s'ha de canviar a/ un enllaç químic b/ un angle d'enllaç c/ un angle diedre o de torsióCEl grups funcionals ..... i .... tenen un C AB3: a/ Alcohol i cetona b/ Amina i aldehid c/ Àcid i aldehid.CEn la molècula de metoximetà (èter dimetílic) a/ les geometries electròniques dels tres àtoms centrals coincideixen b/ les geometries moleculars dels tres àtoms centrals coincideixen c/ Les notacions ABxEy dels tres àtoms centrals coincideixen.AQuan la molècula d'età canvia de conformació: a/ l'angle diedre H‐C‐C‐H varia entre 0o i 360ob/ l'angle diedre H‐C‐C‐H no varia c/ l'angle d'enllaç H‐C‐H varia entre 109,5o i 180 o.AD'entre els grups funcionals cetona, àcid i amida el grup funcional que té major número d'àtoms en un mateix pla és: a/ cetona b/ àcid carboxílic c/ amidaCEn l'àcid metanoic hi ha només ___ àtoms permanentment en un mateix pla a/ 3 b/ 4 c/ 5B