Ochrana vod

Term
1 / 48
401/2015
Click the card to flip 👆
Terms in this set (48)
Které nařízení vlády uvádí limitní koncentrace pro vyčištěné odpadní vody?
Koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě se při zvyšující se koncentraci org. látek:
Ekvivalentní obyvatel je:
Zaškrtněte procesy, které probíhají v horní vrstvě nádrží (epilimnion):
Fotosyntéza vodních rostlin má za následek:
Které látka je primárním produktem rozkladu organických látek při fermentaci?
Se stoupající koncentrací oganických látek ve vodě koncentrace kyslíku
V intenzivně aerovaných aktivačních čistírnách se dobře odstraňuje:
Jaká je funkce nálevníků a vířníků v aktivovaném kalu?
Špatně biologicky čištěnou voduNízký poměr BSK5/chsk v surové odpadní vodě znamená:Eutrofizace je soubor přírodních a uměle vyvolaných procesů vedoucích ke zvyšování obsahu anorganických živin ve stojatých a tekoucích vodách.Definujte eutrofizaci:Zvýšená produkce planktonních sinic a řas, Zvýšená produkce mokrofyt všech druhů, Výrazné kolísání pH, Výskyt kyslíkového deficitu u dna, Vysoký zákal vody, Zhoršená upravitelnost vody pro vodárenské účelyJaké jsou negativní dopady eutrofizace?u dnaV oligotrofních vodách je většina rostlinné biomasy:Zvyšují kyselost vody, vážou do komplexů kovy, nízkomolekulární fulvokyseliny se obtížně odstraňují koagulací, zvyšují intenzitu barvu vody, biochemicky stabilní, tvoří trihalogenmethany při chloraci vody, mohou způsobiv penění na turbuntních místech tokuJaké problémy působí přítomnost huminových látek ve vodách?vysokém pHToxicita amoniaku se projevuje především při:zooglei, velmi hojné další baktérie, nálevníci, vířníciJaké organismy tvoří aktivovaný kal - hlavní skupiny:Amoniakální dusík, sirovodík, methan (rozklad sacharidu)Které plyny vznikají ve vodním prostředí při oxidaci organických látek?dusičnanyPo odčerpání kyslíku z vodního prostředí, je (jsou) prvním zdrojem kyslíku pro oxidaci organických látek:dusičnany. Nejvíce oxidovaná forma dusíku ve vodě je:1:2Poměr CHSK/BSK v městské splaškové vodě je většinou:BSK5, CHSK, nerozpuštěné látkyČistírny do 500 EO mají stanoveny limity na vypouštění:řasy a siniceNejvětším producentem kyslíku v povrchových vodách je/jsouklesáKoncentrace kyslíku se stoupajícím obsahem organických látek ve vodě:sedimentyNejvětším rezervoárem fosforu ve vodním prostředí je/jsou:po oxidaci veškerých dusičnanůRedukce síranů spojené s tvorbou sulfanu může probíhat až:≥ 9,5Při které hodnotě je amoniak toxický pro ryby?60g BSK5/ osoba denJeden ekvivalentní obyvatel je:Je směsná polykultura, která se vypěstuje dlouhodobým provzdušňováním městských splašků.Jak vzniká aktivovaný kal?Zn, Cu, NaVyjmenujte alespoň dva esenciální těžké kovy toxické:Microcystis, Anabaena, Anabaenopsis, AphamizomenonNapište alespoň dva rody sinic, které u nás vytváří vodní květ.z dřevozpracujícího průmysluKterá z těchto odpadních vod je obtížně biologicky čistitelná?s nízkou koncentrací organických látekAktivační čistírny se nehodí pro odpadní vody:dusičnanůV drenážních vodách je dusík obsažen převážně ve formě:dobře biologicky vyčištěnou voduNízký poměr BSK/CHSK ve vyčištěné vodě znamená:řasy i siniceVodné květy vytváří:rozsivkyTypický organizmus pro vrchní nárost v biofiltru jsou:6CO2+6H2O->C6H12O6+6O2Napište rovnici fotosyntézy:Vysoká koncentrace nerozpuštěných látek, Odpadní vody neobsahují organické látkyNapište alespoň dva důvody, proč nejde použít biologické čištění odpadních vod:mlžiKteré druhy patří mezi deštníkové druhy ve vodních biotopech?paraziti na rybáchŠkeble se mohou přenášet vodním prostředím jako:redukce dusičnanů na plynné formy dusíkuDenitrifikace je:9,0Při které hodnotě již ve vodě není přítomen rozpuštěný CO2?amoniak (Vertikální čistička - amoniak, Horizontální- dusičnany)Kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým průtokem neodstraňují:50 ug/lJaká koncentrace fosforu je považována za rizikovou vzhledem ke vzniku vodních květů?je ve vodě hodně nálevníkůAktivovaný kal je špatně usazuje, protože:obsahu organických látek ve voděSaprobita je indikátorem:rozsivkyTypické organizmy pro velmi čisté vody jsou: