AHP pojmy

označení pro faktor v životním prostředí, který nesouvisí s živými organismy. Obvykle se k těmto faktorům počítá podnebí, ovzduší, voda a vlhkost, teplota, světlo, proudění, salinita a koncentrace dalších chemických prvků
Click the card to flip 👆
1 / 93
Terms in this set (93)
označení pro faktor v životním prostředí, který nesouvisí s živými organismy. Obvykle se k těmto faktorům počítá podnebí, ovzduší, voda a vlhkost, teplota, světlo, proudění, salinita a koncentrace dalších chemických prvků
Abiotické faktory
pojem, pod kterým je většinou chápán způsob obdělávání zemědělské půdy v rámci rostlinné produkce. Jedná se tedy o hospodaření na polích a loukách
Agrotechnika
je souborem procesů, ve kterých směsná kultura mikroorganismů rozkládá biologicky odbouratelnou organickou hmotu bez přístupu vzduchu. Výslednými produkty jsou biologicky stabilizovaný substrát s vysokým hnojivým účinkem a bioplyn
Anaerobní fermentace
je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Odhaduje se, že veškerá biomasa na Zemi obsahuje 550 gigatun uhlíku, přičemž na rostliny z toho připadá 450 gigatun uhlíku
Biomasa
plyn produkovaný během anaerobní digesce organických materiálů a skládající se zejména z metanu a oxidu uhličitého
Bioplyn
množství tepla uvolněného dokonalým spálením vzorku v kyslíkové atmosféře ve spalovacím kalorimetru za předepsaných podmínek. Se rozumí spalné teplo krmiva. Pokud od brutto energie odečteme energii výkalů, dostaneme stravitelnou energii (SE). Obsahuje množství chemické energie obsažené v krmivu
Brutto energie
fenologická růstová fáze u rostlin v období od vzniku poupat zakrytých děložními lístky po již dorostlá poupata
Butonizace
soubor pěstebních a technických opatření zajišťujících požadovaný účel a funkčnost příslušné kategorie, příp. druhu trávníku
Caespestechnika
je pozemek udržovaný bez porostu, intenzívně zpracovávaný (odplevelení, uvolňování živin mineralizací, obohacení ornice vodou z tzv. půdní rosy, tj. kondenzovaných vodních par). Zakládá se v aridních oblastech
Černý úhor
zbytek po fermentačním procesu vznikající anaerobní fermentací při výrobě bioplynu. Hojení digestátem je podobné jako při hnojení kejdou
Digestát
Zajišťuje rychlý odtok vody ze svrchní vegetační vrstvy. Také může mít stabilizační funkci při tloušťce 100 mm a více, přičemž tloušťka je závislá na předpokládaném zatížení trávníku. Materiál pro drenážní vrstvu: štěrk, písek, kačírek, štěrkopísek, škvára a keramzitDrenážní vrstva,,cvičná louka" je zařízení nebo oblast, kde si golfisté mohou procvičovat golfový švihDriving rangecévní svazky stonku v kruhu, listy řapíkaté, jednoduché či složené, žilnatina zpeřená, dlanitá, květy 5 nebo 4 četné, rozlišené na kalich a korunuDvouděložné rostlinycévní svazky roztroušeně listy jednoduché, přisedlé, žilnatina souběžná, obloukovitá, květy 3 četné, nerozlišený květní obal - okvětíJednoděložné rostlinyje společenstvo organismů žijících v půdě. Edafon představuje 1 % až 10 % organické hmoty v půděEdafonjsou rostliny pěstované pro získání uhlovodíků, vhodných k získání energie. Sklizená produkce se nazývá biomasa. Používá se k několika účelům: pro přímé spalování, zplyňování, anaerobní digesci, výrobu kapalných biopaliv a další metody energetického a případně i průmyslového. Řepka olejka, brambory, cukrová řepa, obilíEnergetické plodinypřirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu. Příčinou eroze je mechanické působení pohybujících se okolních látek - především větru, proudící nebo vlnící se vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin a nezpevněných usazeninErozevýpar z půdního nebo vodního povrchu nezakrytého vegetacíEvaporacevyžadují nejmenší péči, kosí se v delších intervalech a do značné míry se ponechávají volnému růstu, seč 2x ročněExtenzivní trávníkycelkový výpar ze zemského povrchu do atmosféry, který se vztahuje k určitému území. Tento celkový výpar se skládá z fyzikálního výparu a fyziologického. Evaporace zahrnuje pohyb vody do vzduchu ze zdrojů jako půda, vodní plochy a dešťová voda zachycená na vegetaciEvapotranspiracedráha, plochy po nichž se pohybují hráči pěšky nebo v golfových vozících, a ze kterých jsou odpalovány míčky v průběhu hry, sečení na 25 - 30 mmFairwaymá zabránit proplavování jemných částic z vegetační vrstvy do drenážní (jemný materiál nebo geotextilie)Filtrační vrstvasložitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb. Využívá světelného, např. slunečního, záření k tvorbě (syntéze) energeticky bohatých organických sloučenin - cukrů - z jednoduchých anorganických látek - oxidu uhličitého (CO2) a vodyFotosyntézafyzikálně oddělitelná avšak kapalná část původního digestátu; nebo-li procesní voda, je tekutý produkt vyhnívacího procesu a má charakter vody odpadní. Je silně zakalený a obsahuje produkty anaerobního rozkladu organických látek.Fugátplošný nebo trojrozměrný, propustný, polymerní materiál vyrobený textilními postupy, používaný v kontaktu se zeminou a/nebo jinými materiály; plní funkci separační, slouží i k ochraně proti eroziGeotextiliejamkoviště; je místo, kde hra končí. Je na něm umístěna jamka a provádí se na něm pouze patování. Velikost asi 600 - 900 m2, seká se na 2 - 7 mmGreenosoba odpovědná za péči a údržbu golfového hřiště nebo hracího povrchu sportovního trávníkuGreenskeepervyžaduje časté sekání - uvádí se rozmezí 6x až 20x za rok. Součástí péče je rovněž hnojení, zavlažováníIntenzivní trávníkyoznačení pro plodiny, které se vysévá na jaře a sklízejí v létěJarní plodinyjsou rostlinné druhy pěstované ke krmným účelům. Nejvýznamnější jednoletou pícninou je silážní kukuřiceJednoleté pícninyZákladem jetelovinotravních směsí jsou vysoceprodukční jeteloviny a trávy s vysokou kvalitou píce. Ze skupiny jetelovin se do směsí nejčastěji používají vojtěška setá, jetel luční, případně jetel plazivý. Ze skupiny trav nachází největší uplatnění jílky, kostřavy a jejich hybridy, dále také srha laločnatá, nebo sveřepy.Jetelovinotravní směsMezi jeteloviny jsou zahrnovány hlavně rody: čičorka, jetel, komonice, štírovník, úročník, vičenec, vikev a tolice. Pěstují se jako víceleté pícniny na orné půdě a ve trvalých travních porostech na loukách a pastvinách. Nejrozšířenější jeteloviny pěstované polích jsou tolice vojtěška a jetel lučníJetelovinyzařízení umožňující pokusně provádět tepelnou výměnu mezi tělesy a měřit potřebné tepelné veličinyKalorimetrtekuté statkové hnojivo, částečně zkvašená směs tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat a zbytků krmiv s podílem technologické vody a větším nebo menším množstvím stelivaKejdaPíci lze konzervovat sušením, senážováním nebo silážovánímKonzervace pícedočasný vegetativní kryt, který se pěstuje za účelem ochrany půdy a zakládání rostlin; jednoletá s rychlým vývinem - po sklizni končí její život; Oves s peluškou, bob s peluškou, jarní pšenice s hrachem; plodina, do které se vysévají hlavně víceleté pícniny; Poskytuje podseté plodině v počátku růstu ochranu zastíněnímKrycí plodinarostliny dávající člověku ať už přímo, či nepřímo nějaký užitek. Používají se velmi často jako potrava nebo jako krmivo. Vznikly z původně planých rostlin (často i z plevelů, např. oves, žito), jejichž jedlé či jinak využitelné části člověk nejprve sbíral, později je však i záměrně pěstoval. Vznik kulturních rostlin byl přímo spjat s vývojem člověka zemědělce, který v okolí svých sídlišť obdělával půdu a zaváděl plané druhy do kultury; tím vytvářel umělá společenstva rostlinKulturní druhyje přírodní společenstvo či zemědělská kultura tvořená společenstvím různých druhů trav, jetelovin a bylin. Louka je buď vytvořena uměle, nebo vzniká přirozeně. Příkladem přirozených luk jsou stepi, alpské louky nebo zaplavované louky na vlhčích pozemcích, nejčastěji v blízkosti vodních tokůLoukazávěrečnou etapou v procesu utváření a růstu stébla obilnin. Jde v podstatě o rychlý růst posledního stébelného článku, který nese na svém vrcholu klas. Při metání dochází k uvolňování téměř vyvinutého květenství z pochvy posledního listu. Za nástup fenofáze metání na jednotlivé rostlině považujte stav, kdy z pochvy posledního listu vyčnívá právě polovina klasu (laty).Metánírostliny pěstované na pozemku mezi dvěma hlavními plodinami. Meziplodina je pěstována pro zlepšení půdních podmínek, zajištění pokryvu půdy a tím i snížení ohrožení půdy erozí, uložení živin v těle rostliny a opětovné navrácení do půdy po odumření a rozložení. Světlice barvířská, svazenka vratičolistá, hořčiceMeziplodinyzajišťují čistou, sladkou vodu, ochranu proti erozi, udržují půdní úrodnost, pomáhají udržet ohrožené druhy, podporují turistiku a udržují ráz krajiny a jsou bezesporu pro celou společnost národohospodářsky významné. Trávníky mají funkci estetickou, rekreační a obytnou, biologicko hygienickouMimoprodukční funkceAplikace zvláštního materiálu na osetou plochu (sláma, odpadní celulóza) Cíl: omezení eroze, upevnění osiva, ochrana proti ptáků, vytvoření příznivějších podmínek pro klíčení a vzcházení (teplota aj.). Je agrotechnická metoda používaná v zahradnictví a zemědělství. Mulčováním se označuje např.: pokrytí okolí rostliny materiálem, kterým nemohou prorůst jiné rostliny pokrytí plochy odpadem ze sklizně vmetení odpadu z pokosu do trávníkuMulčováníplevelné druhy rostlin, které produkují velké množství biomasyNekulturní druhyNetto energie (NE) krmiva se vypočítává z obsahu metabolizovatelné energie (MEs) vynásobené koeficientem využití ME. Je množství energie využité pro produkci (uložené v produkci), záchovu a práciNetto energierostliny z čeledi lipnicovité, využívané, šlechtěné a pěstované především pro svá semena - zrna či obilkyObilninyObnovitelná energie pochází z přírodních procesů, které se neustále doplňují. V různých formách pochází přímo ze Slunce nebo z tepla generovaného hluboko v Zemi. Definice zahrnuje elektřinu a teplo vyrobené ze sluneční, větrné, oceánské, vodní energie, biomasy, geotermálních zdrojů a biopaliv a vodíku pocházejících z obnovitelných zdrojůObnovitelné zdroje energietee; má 4 části: mužské, ženské a dvě mistrovské; velikost asi 500 - 600 m2, je to rovná plocha s nepatrným stoupáním ve směru hry, zde hra začíná; trávník hustý, rovnoměrně zapojený a nízko sekaný - 10 mmOdpalištěPůdní organická hmota se skládá z odumřelých organických látek rostlinného a živočišného původu, které se nachází v různém stupni rozkladu. Tvoří z 85 % humus, tedy odumřelé organické látky, 10 % zaujímají kořeny rostlin a 5 % půdní organismyOrganická hmotaMezi statková jak bývají nazývána také organická hnojiva je řazen především jako vydatné zdroje rostlinných živin chlévský hnůj, kompost a močůvka. Do této skupiny patří i použití směsí rostlinných zbytků s organickými nebo průmyslovými hnojivy. Především jde o posklizňové zbytky, slámu a zelené hnojeníOrganická hnojivaje jakákoli půda, kterou lze orat a využívat k pěstování plodin. Pravidelně obdělávaná půda (orba nebo obdělávání půdy), obecně v rámci systému střídání plodinOrná půdaje plán postupného střídání plodin na pozemcíchOsevní postupplodina, která se vysévá na podzim a sklízí v létě následujícího roku. Opakem ozimu jsou jařiny. Ozimé rostliny patří do dvouletých rostlin a tím pádem i do monokarpických rostlin. Zpravidla na podzim vyklíčí, přezimují ve vegetativním stavu a na jaře pokračují v růstu, vykvetou, vytvoří semena a uhynou. Takto se pěstují plodiny v zemědělství jako jsou ječmen, pšenice, žitoOzimé plodinypozemek s převážně bylinným vegetačním krytem, sloužící pro pastvu hospodářských zvířat, jako jsou krávy, ovce, kozy, koně a další. Jako pastviny jsou využívány často horské či podhorské, ale i jiné loukyPastvinapoživatelná část rostlin, která slouží jako krmivo zvířatům; jsou rostlinné druhy pěstované ke krmným účelům. Označení se vztahuje na rostliny v porostu, tj. ještě než se sklidí. Pícninářství je speciální úsek rostlinné výroby, zabývající se pěstováním rostlin, které slouží k výživě hospodářských zvířatPícninyrostlina, která roste na stanovišti proti vůli pěstitele. Stejná rostlina může být žádoucí a pěstována stejně jako v jiném porostu označena za plevel a hubenaPlevelVýsev určité plodiny (vojtěšky, jetele) spolu s hlavní krycí plodinou (ječmen, oves)Podsevjsou sypké, neshořelé zbytky hořlavých tuhých látek, především dřeva, uhlí, rašeliny, případně produktů z nich vyrobených, nebo sypké pozůstatky po požáru. Dá se použít jako hnojivoPopelsoustava pěstitelských opatření u travních porostů, komplex opatření sloužící ke zvýšení produkční schopnosti a kvality travních porostů. Cílem je uplatňování různých zásahů biologické, chemické a mechanické ochrany, které vedou ke změně druhové skladby a mění produkční a kvalitativní parametry píce. Do pratotechniky se počítá také hnojení travních porostů.PratotechnikaProdukční funkce travních porostů jsou dány jejich vícesečností. Potravinářství, krmivářství (zrno), pícninářství (jeteloviny, trávy), energetikaProdukční funkcePřísevy do travních porostů slouží k zavádění jetelovin, trav a na základě speciálních požadavků i bylin na louky a pastviny. Cílem přísevů je vytvoření produkčnějšího a kvalitnějšího porostu na daném stanovišti s dlouhodobým efektemPřísevcvičné jamkoviště pro nácvik patováníPutting greenOddenek (rhizoma) je zásobní část rostliny vzniklá přeměnou stonku - tzv. podzemní stonek, často jako výběžek kořene u některých vytrvalých bylin. Rostlina v něm přezimujeRhizomyRotační sekačky sekají trávu horizontálně uloženým rotujícím nožem. Princip sečaní je velmi prostý, motor umístěný na šasí sekačky otáčí hřídelí na jejíž konci je dvouramenný nůž. Rotující nůž odsekává trávu která se k němu dostane. Od rotující ho nože je odvozen název rotačníRotační sekačkavysoká nekosená tráva mezi dráhami jamekRoughzpůsob konzervace krmiva, Senáž je termín, který se zavedl pro siláž s vysokým obsahem sušiny. Protože senáž obsahuje méně vody než siláž dochází zde k poklesu tvorby kyseliny mléčné. Bakterie produkující kyselinu mléčnou potřebují ke své činnosti cukr. Senáž je tudíž druh konzervace, která je založena spíše na prostředí bez přítomnosti kyslíku než na produkci kyseliny mléčnéSenážsušená zelená píce využívaná jako krmivo pro hospodářská zvířata a pro zimní přikrmování volně žijící lesní zvěřeSenooddělená tuhá část z digestátuSeparátSiláž je krmivo pro domácí zvířata (prasata, krávy, koně atd.) vzniklé fermentováním čerstvé nebo zavadlé píce a jiných zemědělských plodin s přídavkem látek, které inhibují bakteriální činnost. V posledních letech je siláž často používána také jako vstupní materiál bioplynových stanicSilážTermín sláma označuje vymlácené vyschlé stonky a stébla v širším významu ze všech polních plodin a v užším významu pouze z obilninSlámaMnožství tepla, které se uvolní při izobarickém spálení 1 molu sloučeniny v plynném kyslíku na konečné oxidační produkty s maximální dosažitelný oxidačním číslem. Předpokládá se, že voda, uvolněná spalováním, zkondenzuje a energii chemické reakce není třeba redukovat o její skupenské teplo. Tím se spalné teplo liší od výhřevnosti, kde se předpokládá na konci reakce voda v plynném skupenství. Proto je hodnota spalného tepla vždy větší nebo rovna hodnotě výhřevnosti. Rovnost nastává, když spalováním nevzniká voda. Spalné teplo se obvykle značí H. Jednotky závisí na volbě jednotkových množství látky a energie. Obvykle je to v J/kg, ale používají se i jednotky J/mol nebo J/m³.Spalné teploSpalování biomasy je nejstarší termochemickou konverzí biomasy, při které dochází k rozkladu organického materiálu na hořlavé plyny (a jiné látky), a při následné oxidaci se uvolňuje energie, oxid uhličitý (CO2) a voda. Oproti spalování fosilních paliv má spalování biomasy v podstatě nulovou bilanci CO2, který patří mezi tzv. skleníkové plynySpalování biomasypsineček veliký, kostřava rákosovitá a ovsík vyvýšený, Spontánní úhory jsou negativním jevem z krajinářského, zemědělského a ekonomického hlediska. Při převodu těchto ploch zpět do zemědělského hospodaření je třeba počítat se zvýšenými finančními náklady. Rozbor půdy spontánních úhorů ukazuje na nízké pH a nízký obsah prvků důležitých pro výživu rostlin, zejména fosforu. Z těchto hledisek, která se promítají zejména do ekonomiky hospodaření na půdě, je nutné eliminovat veškeré negativní jevy spontánních úhorů na ladem ležící půdě a půdu vhodně využívat nebo konzervovatSpontánní úhorBoční výběžek stonku, který na svém konci koření - zakládá novou rostlinu (odnož). Šlahouny slouží rostlině k vegetativnímu rozmnožování, najdeme je např. u jahodníku, máty, ostružiníkuStolonySušina je neodpařitelný zbytek látky, který zbude po zahřívání a odpařování při maximální teplotě do 105 °C až do konstantní hmotnosti; tedy do stavu, kdy se všechny odpařitelné látky beze zbytku odpaří a žádné další se již dále neodpařují.Sušinaodpaliště na golfovém hřištiTeeTranspirace je výdej vody povrchem rostlin, respektive listemTranspiracetrávník je udržovaná travnatá plocha parkového typu. Od louky se zpravidla liší účelem, způsobem údržby, způsobem založení i skladbou rostlin. Trávník se obvykle zakládá zasetím specifické směsi travních semen, výjimečně i položením předpěstovaných plátů v podobě jakéhosi koberceTrávníkTrávy jsou jednoděložné byliny s nenápadnými květy a dlouhými, úzkými listy. Trávy mají kulatý, dutý stonekTrávyA - hustě trsnaté (kostřava ovčí, metlice trsnatá, smilka tuhá aj.); B - volně trsnaté (bojínek luční, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava luční, lipnice bahenní, ovsík vyvýšený, srha laločnatá, trojštět žlutavý aj.)Trsnaté trávypozemek porostlý travinami (k získání sena nebo ke spásání). Trvalý travní porost je jednoduše plocha zanesená v zemědělském půdním fondu, pokrytá směsí trav, bylin a bobovitých rostlin. Může být přirozený (step), polopřirozený ovlivněný činností člověka (pastvina), nebo zcela umělý. Ten typicky vzniká zatravněním původní orné půdy. Zahrnujíce louky a pastvinyTrvalé travní porostyse nejvíce uplatní zejména v podmínkách, kde se méně daří intenzivnímu pěstování zemědělských plodin a kde zemědělec, i přes vhodně vynaložené náklady, nedosáhne žádoucího a uspokojivého ekonomického efektu. Jednou z možností uložení orné půdy do klidu je založení nebo využívání víceletých porostů trav, jetelovin nebo jejich směsí s použitím běžných, ale i netradičních druhů a způsobů obhospodařováníUkládání půdy do kliduza užitkový rok se nepovažuje rok zásevu, sklizňový rokUžitkový rokRok je tak například i pro účely zákona rozdělen na dobu vegetačního klidu a vegetační dobu, Střídání doby vegetačního klidu a vegetace je projevem roční periodicity vývoje rostlinVegetační rokVertikutace znamená prořezávání trávníku. Používá se na odstranění zplstnatělých zbytků trávy, plevelů a mechů a zároveň na prořezání vrchní vrstvy půdy. Tím se zlepší příjem vzduchu, živin i vláhy a díky tomu probíhá hlubší a bohatší prokořenění trav.Vertikutacesubstrát, u zelených střechVegetační vrstvana orné půdě představují jeteloviny, některé trávy, případně jejich směsky - jetelovinotrávy. Mnohé z nich se uplatňují v dočasných i trvalých travních porostech. Význam víceletých pícnin jako zdroje kvalitního krmiva i jako zúrodňující složky osevních postupů se stále zvyšujeVíceleté pícninyZ polních energetických plodin mají význam hlavně víceleté a vytrvalé druhy. Nejdůležitější je krmný šťovík pro suchou biomasu, výrobu bioplynu i kvalitní krmnou píci. Známá je ozdobnice čínská - pro teplejší oblasti, topinambur hlíznatý, nebo „energetické" trávy: chrastice rákosovitá, sveřep bezbranný, ovsík vyvýšený, aj.Víceleté plodinystále obrůstají, čirokVícesečné plodinypro vytvoření a údržbu hustého trávníku je vřetenová sekačka, která na rozdíl od jiných strojů trávu neseká, ale stříhá pomocí vřetene s břity. Ustřižené konečky trávy nezasychají a porost je svěží a vitální. VŘETENOVÉ sekačky mají jeden spodní nůž, který se nepohybuje a proti němu rotuje kolem vodorovné osy několik zkroucených nožů spojených do válce, které stébla STŘÍHAJÍ.Vřetenová sekačkaA) S podzemními výběžky; B) S podzemními i nadzemními výběžky; C) S nadzemními výběžkyVýběžkaté trávyvlastnost paliva, která udává, kolik energie se uvolní úplným spálením jedné jednotkyVýhřevnostÚhor je část pole ležící dočasně ladem. Výsevem vhodných druhů trav a jetelovin se změní na tzv. zelený úhorZelený úhorpřevážně pole (orná půda), louky, případně pastviny, ovocné sady a vinice.Zemědělská půda