Politika

Term
1 / 41
- V nařízení vlády č. 241/2004 Sb. Které zmiňuje poskytnutí podpory mimo-produktivním funkcím
- V zákoně č. 252/1997 Sb. O zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Click the card to flip 👆
Terms in this set (41)
- V nařízení vlády č. 241/2004 Sb. Které zmiňuje poskytnutí podpory mimo-produktivním funkcím
- V zákoně č. 252/1997 Sb. O zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Podpora oblastí Natura 2000 je v ČR poskytována v souladu s právní úpravou zakotvenou:
- 41,6% území ČR, což odpovídá 49% zemědělského půdního fondu, je situováno v oblastech zranitelných vůči znečištění vody dusičnany, tj. kde úroveň znečištění dosahuje 50mg N/l.
Které tvrzení je správné:
- Nitrátová směrnice ukládá členské zemi povinnosti po stránce monitoringu povrchových a podzemních vod
Nitrátová směrnice je založena na uplatňování akčního programu se správnou zemědělskou praxí:
- Pravidla zahrnuly diverzifikací plodin a plochy v ekologickém zájmu
V období 2014-2020 zahrnul dotační systém požadavky greeningu (jednoduché postupy k ochraně ŽP) základním principem je:
- Pravidla hodnocení významných důsledků pro životní prostředí kvůli povaze, lokalitě, rozsahu či přírodním podmínkám, tak aby bylo schválení příslušných úřadů vydáno před zahájením projektu
Směrnice o hodnocení vlivů na životní prostředí - EIA (85/337/EHS) obsahuje:
- S důsledkem zátěže na přírodní zdroje a na životní prostředí
- Za obrovských nákladů zemědělské politiky
Dotace vázané na výrobu/výrobky vedly k prudkému nárůstu zemědělské produktivity v Západní Evropě v 60 -70 letech 20. století a to:
- Produkci potravin
- Produkci zemědělské biomasy k energetice
K ekosystémovým službám zásobovací povahy lze zařadit:
- Tento standard není platný v ČR z důvodu špatné situace v monitoringu obsahu organické hmoty půd v ČR
- Detaily standardu jsou platné nadčasově pro každé období dotačního systému rozvoje
Obsah humózních složek půdy je předmětem jednoho ze standardů GAEC. Není pravdou, že:
- Výměra zemědělského půdního fondu v ČR činí 4,2 mil. Ha, přičemž rozhodující část této plochy 3 mil. Ha, představuje orná půda
K zemědělskému půdnímu fondu ČR lze říct:
- Dostatečné skladovací kapacity u skladů statkových hnojivých látek, maximální limit užití organických hnojivých látek ve výši 170kg N/ha
- Dodržení stanovených limitů dusíkatých hnojivých látek pro jednotlivé rostliny, vyloučené období (podle klimatického regionu)
Povinná praxe ve zranitelných oblastech je upravená nitrátovou směrnicí v těchto okruzích:
- Zavedení břehových ochranných pásů v šířce 3 příp. 25 m v závislosti na svažitosti územíPožadavky standardu GAEC 1 zahrnují:- Nitrátové směrnice a směrnice o ochraně přírodních stanovišť - Směrnice o hodnocení vlivů na životní prostředí (řekla bych že tohle, kvůli tomu ta EIA je)Šetrné nakládání s přírodními zdroji je v programech rozvoje venkova začleněné legislativně za pomoci:- Ekologických opatření - Kontroly standardu GAEC (GAEC 7 - zachování krajinných prvků)Zachování krajinných prvků (mez, remízky, skupiny dřevin, stromořadí ...) nezahrnuje aktivní budování nových krajinných prvků. Zachování krajinných prvků je kontrolováno u příjemců podpory v rámci:- Výrobu nekomoditních statků s environmentálními přínosy (podzemní voda, klima, půda, biodiverzita)Mimo-produktivní funkce lze charakterizovat jako:- Podpořit hospodaření, jež je v souladu s náročnějšími podmínkami ochrany a zlepšení životního prostředí a krajiny - Podpořit mimo-produktivní funkce zemědělstvíCo je úkolem ekologického (agoenviromentálního) opatření:- Částečným financováním základních plateb podnikům, v souběhu s národním financováním základních platebKofinancování z alokace EU je:- Opatření Přidávání hodnoty zemědělským produktůmK podporám vázaným na péči o zemědělské plochy nelze řadit:- Podpora dodržení nejrůznějších podmínek v sektoru zdravotnictvíPodpory rozvoje venkova s určitým benefitem konkurenceschopnosti zahrnují řadu opatření, vyjma:- Zemědělské produkce - Obhospodařování trvalých travních porostů, bez nějž by mohly zaniknout některé lokality vzácných rostlin i typická luční a pastevní společenstvaNízké stavy hospodářských zvířat jsou nepříznivé z hlediska:- O svažitosti větší než 5°GAEC, jenž je soustředěný na pěstování meziplodin a ochranu horní vrstvy půdy, se vztahuje pouze na pozemky:- Neumožňuje podporu oblasti LFA-S, jedná-li se o ornou půduDefinice LFA:- Vytvoření a udržení polopřírodních stanovišť - Produkci sena (byť je již málo běžná) jež umožňuje zachování botanicky bohatých lučních habitatůOchrana krajiny extenzivním pastvinářstvím zahrnuje:- Produkuje se zde kukuřice na zrno, cukrová řepa, teplomilná zelenina, ovoce a vinná révaNejlépe charakterizuje kukuřičnou produkční oblast toto tvrzení:- Transformace zemědělských družstev z předlistopadové doby - Pokles zaměstnanosti v sektoru o více než 50%Během devadesátých let zasáhly zemědělství změny jako např:- Jen ten postup může za dobu sledu poskytnout nejvyšší naturální výnos, který je sestaven tak, aby se rostliny v růstu ve vzájemné souhře podporovalyPro ekonomiku cyklu obnovy rostlin platí jako stěžejní zásada, že:- Jsou mnohonásobně zastíněny dotacemi Ekologických opatřeníDotace v rámci opatření podpor Natura 2000 jsou vypočteny v návaznosti na restrikce vyplývající ze zákonných závazků hospodářů v chráněných krajinných oblastech. Proto dotace Natura 2000- Teritoriální soudržnost (rozvoj venkovských regionů a sídel) - Šetrné nakládání s přírodními zdroji včetně ochrany klimatuK třem cílům vytyčeným reformou politik 2014 lze zařadit:- Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova - Evropským garančním fondemProgramy rozvoje venkova jsou rozpočtově zaštítěny:- Zásadu, že výše sankce není odvislá od výše dotace, ale podle závažnosti nesprávné aplikace praxe - Odstupňování zjištěných porušení do 4 pásem (zanedbatelné - malé - střední - závažné)K platným podmínkám kontrol GAEC legislativně:K platným podmínkám kontrol GAEC nelze řadit:- Zásadu, že výše sankce je odvislá od výše dotace, kterou zemědělec pobírá z veřejných prostředků, nikoli od hrubosti porušení - Odstupňování zjištěných porušení do 2 pásem (dodrženo - nedodrženo)- Úkol vyvážit ekologii, konkurenceschopnost a společenské aspekty, např. rozmach Ekologického zemědělství (biohospodářství)Příčiny obratu k politice rozvoje venkova v ČR zahrnují:- Minerální hnojivo obsahující dusík (toto je dusíkatá hnojivá látka) - Neupravený kalK dusíkatým hnojivým látkám používaným v konvenčním zemědělství nelze řadit:- Je nerivalitní - je-li komodita spotřebovávaná jednou osobou, nezmenšuje se tím nic z toho, co je dostupné ostatním - Je nevylučující - je-li komodita dostupná jen jedné osobě, ostatní nejsou vyloučení z těchto přínosůVeřejnoprávní ekonomika uvažuje o přírodních zdrojích z pohledu tzv. míry veřejného statku, jež přírodní zdroje mohou poskytnout - veřejná komodita je většinou definována dvěma stěžejními charakteristikami:- Svažitostí terénuHorskou LFA oblast lze charakterizovat:- Systémy lesního hospodaření v aridních oblastech - Modernizaci rozmanitých venkovských podnikůNárodní dotace lze uplatnit k financování určitých projektů na venkově. Který typ projektu není takto podpořen?- Je komplikována celními tarify na dovoz potravinSoběstačnost potravin v EU- Jsou předmětem podpory v rámci Ekologického (agro-environmentálního) opatření v rámci LFAMimo-produktivní funkce zemědělství- Je předmětem Nitrátové směrnice ale ne akčního programu - Souvisí se standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu v rámci ochrany krajinyDostatečné skladovací kapacity u skladů hnojivých látek, maximální limit užití organických hnojivých látek ve výši 170kg N/ha- Natura 2000, Ekologické opatření a podpory LFA, jsou - li v katastrech vymezených jako LFAChráněné krajinné oblasti, tj. zemědělci hospodařící v jejich rámci, mají možnost kumulovat podpory:- RegulativníOchrana klimatu sekvestrací přírodního uhlíku v půdě je předmětem ekosystémové služby (ES):